Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. октомври 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец октомври 2023 г. са извършени общо 114 бр. проверки на 90 бр. обекта. Съставени са 6 бр. акта са установяване на административно нарушение (АУАН). Издадено е 1 бр. наказателно постановление, с което е наложена глоба в размер на 600 лева и е сключено 1 бр. споразумение между наказващия орган и нарушителя.
През месеца са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 9 бр. по искане на МВР;
- 5 бр. след постъпила в РИОСВ информация от други органи, лица и публикувана информация в интернет;
- 1 бр. на нов обект;
- 1 бр. по налагане на санкция.
В рамките на осъществения контрол са дадени 46 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 10 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност, вкл. и планираните проверки на паркова охрана по ЗЗТ.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 17 бр. проверки, 12 от които са планови и 5 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 8 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
- Във връзка с постъпили сигнали от „Екита“ ООД относно замърсяване на фотоволтаични панели, монтирани на покрива на дружеството с полиестерен прах от дейността на инсталации за нанасяне на прахови покрития са извършени проверки на място. При проверките е установено, че в сграда, разположена в имот с идентификатор 56126.600.4012 по КККР на гр. Петрич, собственост на „Фуоко“ ЕООД, производствена дейност извършват три дружества, като при проверката не се представят документи, чрез които могат да се удостоверят дейностите на съответните дружества. Налични са две линии за нанасяне на прахови покрития (стара и нова). По време на проверките едната линия не работи (има прекъснат въздуховод). Същата е с две изпускащи устройства в атмосферния въздух – от процесите на нанасяне и изпичане на прахови покрития. Втората линия е без изход в атмосферния въздух и извършва производствена дейност. При извършения обход на производствените помещения е установено наличие на 3 броя печки - две на твърдо гориво и една на ел. енергия. Последната е със снети реотани и заварена врата. Другите печки са годни за ползване. От „Фуоко“ ЕООД, в качеството му на наемодател е изискано да представи в инспекцията карто-схема, от която да е видно кои помещения, съоръжения и оборудване се ползват от отделните дружества. Информацията ще послужи при последващи действия, свързани с поставяне при необходимост на предписания към съответните дружества.
През месец октомври е съставен 1 бр. АУАН за нарушение аз Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):
- АУАН №4-20/04.10.2023 г. на „ПМ Брадърс“ ООД, гр. Петрич, за нарушение на чл. 34и, ал. 12, във връзка с чл. 17б, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 8 от ЗЧАВ във вр. с чл. 2, т. 1 и т. 3 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.), изразяващо се в извършване на дейност по възстановяване (събиране и съхраняване) на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) от климатичните системи на моторните превозни средства (МПС) без да притежава документ за правоспособност по чл. 17б, ал. 1 от ЗЧАВ.

Води
През периода са извършени 15 бр. проверки, от които 12 бр. планови и 3 бр. извънредни по жалби и сигнали и по налагане на санкция. В рамките на осъществения контрол е дадено 1 бр. предписание за отстраняване на констатирано нарушение.
Извършени действия по жалби и сигнали.
- Във връзка с постъпил сигнал за канализационен теч в р. Благоевградска Бистрица от новопостроения пазар между мостовете на ул. „Крали Марко“ и ул. „Джеймс Баучер“ в гр. Благоевград е извършена незабавно проверка в присъствието на представител от „ВиК“ ЕООД – Благоевград и в отсъствието на сигналоподателя. При проверката не е установен теч от канализационния колектор, преминаващ въздушно по ляв бряг на р. Благоевградска Бистрица, по протежението на новооткрития пазар. След извършената проверка от сигналоподателя е представена на допълнителна информация – видеоклип, в който се посочва точното място на предполагаемото замърсяване. В тази връзка е извършена повторна проверка по цитирания сигнал в присъствието на подателя на сигнала и представители от „ВиК“ ЕООД – Благоевград и Община Благоевград. При проверката е установено, че на мястото посочено в сигнала от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград са извършени дейности по отстраняване на авария, за която РИОСВ – Благоевград е уведомена. По време на проверката няма заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води в р. Благоевградска Бистрица. С оглед недопускане на нерегламентирано заустване от компрометирания колектор, преминаващ през река Благоевградска Бистрица е сезирана Община Благоевград да предвиди инвестиционна инициатива по подмяната му.

През месец октомври са съставени 4 бр. АУАН за установени нарушения на Закона за водите (ЗВ) :
1. АУАН №5-11/27.10.2023 г. на „Пропърти кларк“ EООД, гр. Благоевград, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, изразяващо се в ползване на повърхностен воден обект р. Рилска с цел заустване на отпадъчни води от обект в м. Рилски манастир, общ. Рила, без необходимото за това основание.
2. АУАН №6-11/27.10.2023 г. на „Димка 19“ EООД, гр. Рила, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, изразяващо се в ползване на повърхностен воден обект р. Рилска с цел заустване на отпадъчни води от обект в м. Рилски манастир, общ. Рила, без необходимото за това основание.
3. АУАН №7-11/27.10.2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2, предл. второ от ЗВ, изразяващо се в ползване на повърхностен воден обект р. Струма с цел заустване на отпадъчни води в отклонение от предвидено условие в издадено Разрешително за заустване №43110200/05.04.2022 г.
4. АУАН №8-11/27.10.2023 г. на „Никокоп БГ“ EООД, гр. Разлог, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, изразяващо се в ползване на повърхностен воден обект - р. Изток с цел заустване на производствени отпадъчни води от обект „Бетонов център”, гр. Разлог, без необходимото за това основание.

Почви
През периода са извършени 2 бр. планови проверки.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 6 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 4 бр. планови и 2 бр. извънредни.
По Закона за защитените територии са извършени 6 бр. планови проверки и 21 бр. планови проверки от служителите „Паркова охрана“ на резерватите „Соколата“, „Конгура“ и „Али ботуш“ са извършени общо.

Отпадъци
През месеца са извършени 33 бр. проверки, от които 19 бр. планови и 16 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 31 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Извършени действия по жалби и сигнали.

1. По сигнал, подаден по зеления телефон, за нерегламентирани замърсявания, на 04.10.2023 г. е извършена проверка на имоти в гр. Симитли. Установено е, че сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване на наличните отпадъци и предаването им на лица, притежаващи документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. Във връзка с по публикация в публичното пространство, на 12.10.2023 г. е извършена проверка в с. Кавракирово, общ. Петрич, при която е констатирано нерегламентирано замърсяване. Даден е предписание на кмета на община Петрич за почистване на замърсяването и предаване на отпадъците на лице, притежаващо, изискващите се по ЗУО документи.
3. На 23.10.2023 г., по сигнално писмо на БДЗБР, е извършена проверка на Айдаровско дере, където е констатирано нерегламентирано замърсяване. С писмо, на кмета на община Благоевград Дадено е предписание, за почистване на замърсяването и е поставен срок за изпълнението му.

През м. октомври 2023 г. е съставен 1 брой АУАН за нарушения по ЗУО:
- АУАН №03-13/18.10.2023 г. на „Майтекс-13“ ЕООД, с. Беласица, за нарушение на чл. 156, ал. 1, пр. І-во, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО за неизпълнение на предписание.
Химикали
През периода са извършени 5 бр. планови проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 4 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

ЗОПОЕЩ
Извършени са 3 бр. планови проверки, като в рамките на осъществения контрол не е давано предписание.

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
През месеца са извършени 2 бр. проверки на обекти с комплексно разрешително.

СЕВЕЗО
Извършена е 1 бр. планова проверка на предприятие с нисък рисков потенциал – „БМВ 2000“ ООД, Петролна база „Разтоварище и товарище за петролни деривати“, гр. Благоевград, във връзка с изискванията на чл. 157а от ЗООС и съгласно Заповед №РД-152/06.03.2023 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на годишно планове за контролна дейност за 2023 г. и Заповед №РД-36/27.01.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за създаване на комисия за извършване на съвместни проверки на оператори на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

ОВОС и ЕО
Извършени са 14 бр. проверки, от които 13 планови и 1 извънредна. Две от проверките са на място, а 12 бр. са проверки по документи относно правното действие на актове по смисъла на чл. 93, ал. 8 и чл. 88, ал. 6 от ЗООС, вкл. и извънредната проверка.

През отчитания период са извършени 3 бр. извънредни проверки, свързани с приемане на извършените работи по договори, сключени с ПУДООС, както следва:
- в Детска градина „Радост“, гр. Сандански – приемане на извършена работа по Договор №15528/06.06.2023 г. по проект от НК ЧОС „Дворът на ДГ „Радост“ – място за екологично възпитание“.
- в Детска градина „Иглика“, с. Кърналово, община Петрич – приемане на извършена работа по Договор №15378/22.05.2023 г. по проект от НК ЧОС „С дъх на природа и здраве“;
- на обект „Пречиствателна станция за отпадни води в имот с идентификатор 65334.212.634, м. Боруна, гр. Сандански, община Сандански“ за приемане на извършена работа по Договор №15283/21.11.2022 г., сключен с Община Сандански.

Споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН:
През месец октомври 2023 г. има 1 (едно) сключено споразумениеe по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН по ЗЧАВ.
- Споразумение №3-20-15/30.10.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №3-20/2023 г. между наказващи орган и „КАЛЪР БОКС“ ЕООД, с. Изгрев, общ. Благоевград, образувано за допуснато неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух от дейността на експлоатиран от него цех за производство на пелети, с което е осъществен състава на чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и е наложена имуществена санкция в размер на 350,00 лева.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)

През м. Октомври 2023 г. е издадено 1 (едно) наказателно постановление, както следва:
Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС):
- НП №2-06/23.10.2023 г. – „ГЕЙТ“ ЕООД, гр. Благоевград. За експлоатирано от дружеството находище за добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали гнайси и гнайсошисти, находящо се в землище на с. Крушево, общ. Гърмен, не е изпълнило задължението си в рамките на две изтекли последователни календарни години да извърши собствени периодични измервания (СПИ) на показателите за шум, излъчван в околната среда, за което нарушение на основание чл. 33, ал. 2 от ЗЗШОС е наложена имуществена санкция в размер на 600,00 лева.

Санкции.
- С НП №С-2-10/27.10.2023 г. на „Винарска изба Вила Мелник“ ООД, с. Хърсово е наложена текуща месечна санкция в размер на 17,00 (седемнадесет) лева за заустване на отпадъчни води в дере, от обект „ПСОВ, обслужваща предприятие за преработка на грозде, чрез дестилация и ферментация“, м. Бели брег, землище на с. Хърсово, община Сандански при неспазване на ИЕО, постановени в Разрешително за заустване №43740004/17.08.2012 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-105/27.08.2018 г. и изменено с Решение №ПО-01-117/05.07.2023 г. по показатели БКП5 и ХПК.

ПАМ.
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

През месеца са събрани 1513,00 лв., от които 800 лв. от имуществени санкции и глоби и 713 лв. от наложени санкции.

Административни услуги.
През месец септември са предоставени 325 броя административни услуги, отговори по жалби и сигнали, и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 8 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 5 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 19 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 11 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 181 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 7 бр.;
- писма относно валидността на решения – 13 бр.;
- утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане от обекти с неподвижни източници – 1 бр.
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 7 бр.
- мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали – 5 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 6 бр.;
- извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 3 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 14 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 14 бр.;
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 2 бр.

Общественост
През месеца на интернет страницата е осигурен обществен достъп на всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства, чрез своевременно публикуване. Актуализирана е своевременно информацията в публичните регистри. Добавени са нови набори от данни в Портала за отворените данни, както и ресурси с актуална информация към вече съществуващите.
Обработени в срок постъпилите два броя заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.