Съдържание

Посетители

В момента има 339  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. септември 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2023 г. са извършени общо 91 бр. проверки на 74 бр. обекта. Съставени са 2 бр. АУАН. Издадени за 6 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 24 000 лева.
През месеца са извършени общо 18 бр. извънредни проверки, в това число:
- 14 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 1 бр. по заповед и писма на МОСВ и други институции.
- 1 бр. по документи – съставен предупредителен протокол;
В рамките на осъществения контрол са дадени 29 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 22 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност, вкл. и планираните проверки на паркова охрана по ЗЗТ.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 6 бр. проверки, които са планови. В рамките на осъществения контрол са дадени 4 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Води
През периода са извършени 22 бр. проверки, от които 11 бр. планови и 11 бр. извънредни по жалби и сигнали. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
1. Във връзка с постъпил сигнал за изтичане на фекални води от стар канализационен колектор в р. Струма, района на рибарниците (втори бараж) на 19.09.2023 г. е извършена съвместна проверка с представител на БД ЗБР на обект „Канализационна система на гр. Благоевград“. Сигналът е основателен. В хода на проверката е констатирано изтичане на непречистени отпадъчни води от тръба стоманено-бетонов профил, които посредством канал земен профил се заустват в р. Струма. Цитирания колектор е част от канализационната мрежа на гр. Благоевград, съгласно издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, което е било валидно до изграждане на ПСОВ Благоевград. С оглед недопускане заустване на непречистени отпадъчни води чрез аварийните изпускатели, на „ВиК“ ЕООД – Благоевград са дадени предписания да се представи в РИОСВ – Благоевград информация относно експлоатационната изправност на канализационната помпена станция в кв. Струмско, както и да се проследи за нерегламентирано включване на отпадъчни води от новоизградени жилищни сгради в кв. Старо Струмско в стария канализационен колектор, отвеждащ непречистени отпадъчни води в р. Струма. С Условие 6 в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (РЗ) №43110200/05.04.2022 г за експлоатация на обект „Канализационна система на гр. Благоевград“ е вменено задължение „Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект“. Титуляр на издаденото разрешително е Община Благоевград, като въз основа на сключен договор чрез Асоциацията по ВиК, канализационната система е предоставена на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация. Във връзка с констатираното ползване на воден обект в отклонение от предвидените условия в разрешителното, спрямо експлоатационното дружество ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.
2. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Изток в района на конната база гр. Разлог, на 21.09.2023 г. са извършени съвместни проверки с представител на БД ЗБР на участък от р. Изток в района на конната база и участък от моста на пътя Банско-Разлог, до моста при базата на „Триада логистик“, както и на обект „Бетонов център“, експлоатиран от „Никокоп БГ“ ЕООД. Сигналът е основателен. В участъка са установени следните брегови източници на замърсяване:
Обект „Бетонов център“, находящ се на ул. „Гоце Делчев“ №59, имот с идентификатор 61813.750.117 по КККР на гр. Разлог. В момента на проверката обектът функционира, но не се извършва дейност по измиване на бетоновози и съоръжения на бетоновия център. На обекта няма изградено локално пречиствателно съоръжение. До бетоновата ограда на имота е изграден канал, който извежда отпадъчните води извън обекта. Каналът е с натрупани утайки и провежда минимални количества отпадъчни води. На място със снети географски координати на десен бряг на р. Изток, землище на гр. Разлог, гравитачно се заустват (изхвърлят) видимо утаени отпадъчни води от дейността на обекта. В мястото на заустване са налични утайки с характерен произход от утаяване на отпадъчни води при производство на бетонови разтвори. Дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, поради което е дадено предписание да се не извършва заустване на отпадъчни води без разрешително. Във връзка с констатираното нарушение ще бъдат предприети административнонокозателни мерки.
Мобилна ТМСИ, експлоатирана от „Божанов груп“ ЕООД, към момента на проверката обекта не работи, респ. не се формират и заустват отпадъчни води от обекта.
Визираната тръба в сигнала, на място със снети географски координати (срещу конната база), водите изливащи се от тръбата са бистри и чисти. По ската не се наблюдават наносни отложения от изливане на отпадъчни води. Тръбата отводнява повърхностни води от напоителни канали, от които се осъществява водовземането за нуждите на мобилната ТМСИ, експлоатирана от „Божанов груп“ ЕООД. Непосредствено до базата е изградена бетонирана площадка, с площ около 1 дка, под която преминава тръбата, провеждаща повърхностните води от напоителните канали.
По обходения участък от реката се наблюдават наносни отложения по дъното, които са с характерен цвят и произход от заустването на отпадъчни води от цитираните обекти – БЦ и ТМСИ. Вследствие на наносните отложения, повърхностните води, които провежда р. Изток са с леко белезникав (сив) оттенък. На места, участъци, където се установява завиряване, цвета на водите се концентрира и побелява.
3. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Рилска в района от Рилски манастир до с. Пастра, на 20.09.2023 г. са извършени съвместни проверки с представител на БД ЗБР на заведенията за хранене и хотелите, посочени в сигнала, разположени в местностите Елешница, Рилски манастир и Манастирски, общ. Рила.
Обект, експлоатиран от „Елешница 2017“ ООД; обект, експлоатиран от „Христо Димитров – Мечо“ ЕООД и обект, експлоатиран от „Толинакс“ ЕООД. В момента на извършените проверки обектите работят. Формираните отпадъчни води и от трите обекта се включват в положена подземно обща площадкова канализация, изградена през миналия век. На място със снети географски координати на десен бряг на р. Елешница, при мост над р. Елешница на пътя Рила-Рилски манастир е налична гофрирана тръба, която служи за гравитачно отвеждане на отпадъчни води в реката. Към момента на проверката, поради липса на посетители в заведенията, от дейността на обектите не се формират, респ. не се заустват в р. Елешница отпадъчни води. Водите на реката преди и след точката на заустване са бистри и видимо чисти. В мястото на заустване не са налични утайки с характерен произход от провеждане на отпадъчни води. Поради наличие на тревиста и храстовидна растителност в района на заустването не се установява наличието на съоръжение акумулиращо и/или пречистващо отпадъчни води от обектите. Дружествата, експлоатиращи обектите не притежават разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
Комплекс, експлоатиран от „Пропърти кларк“ ЕООД. По идентичен сигнал през 2022 г. от РИОСВ – Благоевград са дадени указания на дружеството за привеждане на изградената водоплътна изгребна яма в съоръжение, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания (без преливна тръба). В изпълнение е постъпила информация, че на обекта е монтирана ЛПСОВ, като пречистените води ще се събират в резервоар и ще се ползват за измиване на площадката и поливане на тревни площи. Към момента на проверката съоръжението за събиране на отпадъчни води не е монтирано. Обектът работи и формираният поток отпадъчни води посредством изградената площадкова канализация постъпват в подземно ситуирана ЛПСОВ, монтирана на обекта през месец ноември 2022 г. След ЛПСОВ посредством РVC тръба отпадъчните води се заустват в р. Рилска (десен бряг). Водите на реката преди и след точката на заустване са бистри и видимо чисти. В мястото на заустване не са налични утайки с характерен произход от заустване на отпадъчни води. Дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Дадено е предписание да се представи информация относно предприети действия за привеждане на заустващото съоръжение съгласно изискванията на нормативните актове. В срока е постъпила информация, че е поставен резервоар, в който ще се събират пречистените отпадъчни води и ще се използват за измиване на площадката и поливане на тревни площи. Във връзка с констатираното нерегламентирано заустване ще бъдат предприети административнонакозателни мерки.
Обект, експлоатиран от „Водопада 98“ ООД. В момента на извършената проверка обектът работи. Формираните отпадъчни води се включват в подземно изградена площадкова канализация и се събират в изгребна яма, изградена в границите на имота. Не се представя Договор с фирма за извършване на почистване на ямата, както и документи, удостоверяващи извършването на услугата. При направения оглед на обекта не се установи наличие на изходна тръба за заустване на отпадъчни води. Налични са само тръби отвеждащи дъждовните води. Дадено е предписание да се сключи договор с оторизирана фирма за почистване на изгребната яма и предаване на отпадъчните води за последващо пречистване на ПСОВ. Копие от договора да се представи в РИОСВ – Благоевград.
Обект, експлоатиран с договор за наем от „Димка 91“ ЕООД. В момента на извършената проверка обектът работи. Формираните отпадъчни води от външните чешми посредством подземни тръби се включват в бетонова яма. Същата е с компрометирана плътност, поради което е запълнена само с утайки. Отпадъчните води от санитарните помещения (2 бр. бани и 2 бр. тоалетни) посредством РVC се заустват в р. Рилска. Водите на реката преди и след точката на заустване са бистри и видимо чисти. В мястото на заустване са налични утайки с характерен произход от фекалии и хигиенни отпадъци. Дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Във връзка с констатираното нерегламентирано заустване ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.
5. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на почвата и водите в с. Кавракирово, община Петрич, чрез заустване на отпадъчни води в поливни канали, на 20.09.2023 г. е извършена проверка на място от служители на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР, в присъствието на представители от Община Петрич и „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма – Места. При извършения обход и оглед на място по време на проверката е констатирано, че в регулацията на с. Кавракирово, по цялото й протежение подземно преминава покрит Главен напоителен канал „Мендово – Кавракирово“, който на определено място е открит, с дължина от около 10 м до републикански път III 1084. Напоителният канал не провежда повърхностни води и не се ползва по предназначение. В откритата част на канала е установено наличие на застояли отпадъчни води, като се усеща специфична миризма на битово-фекални води. Не е установено наличие на изведени отходни тръби. Община Петрич е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с краен срок на действие 20.10.2025 г. за проектиране на обект „Канализационна система на село Кавракирово“, с. Кавракирово, общ. Петрич. Към настоящия момент населеното място с. Кавракирово е без изградена цялостна канализационната мрежа и ПСОВ. Сезирана е Община Петрич за предприемане на действия по компетентност, като в срок до 09.10.2023 г. следва да уведоми писмено РИОСВ – Благоевград за предприетите от нейна страна действия.

Почви
През периода са извършени 2 бр. планови проверки.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 2 бр. планови проверки по Закона за генетично модифицираните организми.
През отчетния период, от служителите „Паркова охрана“ на резерватите „Соколата“, „Конгура“ и „Али ботуш“ са извършени общо 18 бр. планови проверки.

Отпадъци
През месеца са извършени 28 бр. проверки, от които 21 бр. планови и 7 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 15 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Извършени действия по жалби и сигнали.
1. По подаден сигнал на зеления телефон, на 27.09.2023 г. са извършени 3 бр. проверки за извършване на дейности с ИУМПС без документи, издадени по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При проверките е установено, че на посочените обекти се съхраняват ИУМПС, като на два от тях се извършва и дейност по разкомплектоване. На ползвателите на двата обекта са дадени предписания със срокове за предаване на наличните отпадъци на лица, притежаващи документи по ЗУО. На обекта, на който се извършва само съхранение на ИУМПС, не е открит представител. Установено е, че обектът е предоставен за ползване въз основа на договор за наем, който е представен на РИОСВ от страна на наемодателя. Ще бъдат предприети съответните действия за връчването на предписание за почистване на терена от наличните ИУМПС на наемателя на обекта.
2. По сигнал постъпил на зеления телефон е извършена проверка на обект в местност Чалтията на с. Първомай, общ. Петрич. При проверката е установено наличие на обособено огнище с остатъци от пластмасови опаковки и други отпадъци от оранжерийно производство. На място не са установени конкретни нарушители. Извършени са действия за установяването на собственика на терена, до който ще бъде изпратено писмо за последващи наблюдения на терена, с цел прекратяване на създалата се практика по нерегламентираното третиране на отпадъците. Писмо ще бъде изпратено и до кмета на община Петрич с искането всички ползватели на оранжерии в района да бъдат обхванати в система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци и последващото им насочване към компостиращата инсталация в местността Ръждак в землище на гр. Петрич. Ще бъде изискано и почистване на замърсения терен.
През м. септември 2023 г. са съставени 2 броя АУАН за нарушения по ЗУО:
- АУАН №5-12/25.09.2023 г. срещу „Балканстрой КК“ ООД, гр. Разлог за нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 1, предл. І-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предл. ІІ-ро от ЗУО, изразяващо се в изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места.
- АУАН №6-12/25.09.2023 г. срещу „Брежан“ ЕООД, с. Брежани за нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 1, предл. І-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предл. ІІ-ро от ЗУО, изразяващо се в изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места.

Химикали
През периода са извършени 4 бр. проверки, които са планови. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

ЗОПОЕЩ
Извършена е 1 бр. планова проверка, като в рамките на осъществения контрол не е давано предписание.

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
През месеца са извършвани 2 бр. проверки на обекти с комплексно разрешително.

ОВОС и ЕО
Извършени са 12 броя проверки по документи относно правното действия на актовете по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.

През отчитания период са извършени 5 бр. извънредни проверки свързани с приемане на извършените работи по договори сключени с ПУДООС на:
- Основно училище „Никола Вапцаров“, с. Копривлен, общ. Хаджидимово по Договор №15545/14.06.2023 г.;
- на обект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, общ. Петрич - Етап 1“ по Договор №15312/31.01.2023 г., сключен с Община Петрич.
- кметство с. Балдево, общ. Гърмен, област Благоевград по Договор №15364/19.05.2023 г.;
- „Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград“, гр. Благоевград по Договор №15611/16.06.2023 г.;
- на обект „Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 65334.212.634, м. „Боруна“, гр. Сандански, община Сандански“ за приемане на извършена работа по Договор №15283/21.11.2022 г., сключен с Община Сандански.

През месец септември 2023 г. няма сключени споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)

През месец септември 2023 г. са издадени 6 /шест/ наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП №1-25/07.09.2023 г. – Ф.И., в качеството му на кмет на Община Гърмен, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
2. НП №1-13/07.09.2023 г. – И.М., в качеството му на кмет на Община Кочериново, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
3. НП №2-13/07.09.2023 г. – Б.О., в качеството й на кмет на Община Якоруда, не е предприела мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
4. НП №3-12/08.09.2023 г. – Н.Г., в качеството му на кмет на Община Кресна, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината. Нарушение е извършено в условията на повторност, поради което е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 6 000,00 лева по ЗУО.
5. НП №4-25/14.09.2023 г. – Р.Р., в качеството му на кмет на Община Белица, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
6. НП №2-12/19.09.2023 г. – А.А., в качеството му на кмет на Община Симитли, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината. Нарушение е извършено в условията на повторност, поради което е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 6 000,00 лева по ЗУО.

Санкции.
През месец септември няма наложени санкции.

ПАМ.
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

През месеца са събрани 8 604,45 лв., от които 7814,45 лв. от имуществени санкции и глоби и 790 лв. от наложени санкции.

Административни услуги.
През месец септември са предоставени 176 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 8 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 8 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 15 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 3 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 71 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 1 бр.;
- писма относно валидността на решения – 12 бр.;
- утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане от обекти с неподвижни източници – 3 бр.
- мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали – 3 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 1 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 5 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 5 бр.;
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 3 бр.

Общественост
През месеца, на интернет страницата е осигурен обществен достъп, чрез своевременно публикуване на всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства. Публикувани са и 7 бр. съобщения до обществеността, свързани с дейността и други дейности. Актуализира се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.

Обработени в срок постъпилите три броя заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.
За отбелязване на Европейската седмица на мобилността и кампанията „Дните на безопасността на пътя“ са проведени 4 бр. проведе беседи за пътна безопасност и уроци за пестене на енергия с над сто деца от детски градини от Благоевград, Кочериново и Бараково. Организирана е акция за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“.