Съдържание

Посетители

В момента има 571  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. август 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец август 2023 г. са извършени общо 101 бр. проверки на 82 бр. обекта. Съставени са 6 бр. АУАН. Сключени са четири броя споразумения между нарушителя и наказващия орган. Наложена е една месечна санкция и една принудителна административна мярка.

През месеца са извършени общо 20 бр. извънредни проверки, в това число:
- 15 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 1 бр. по заповед и писма на МОСВ и други институции.
- 1 бр. по налагане на санкция;
- 1 бр. по постъпила информация в уведомление за ИП;
- 1 бр. по позициониране на МАС.
В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 24 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност, вкл. и планираните проверки на паркова охрана по ЗЗТ.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 12 бр. проверки, от които 11 бр. са планови и една е извънредна. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
Във връзка с постъпила в РИОСВ – Благоевград жалба, от кметовете на община Симитли и с. Брежани, за задимяване и обгазяване на с. Брежани от въглищен дим, който се отделя в района на бивш открит рудник, в периода 08.08 – 11.08.2023 г. са извършени измервания на качеството на атмосферния въздух в с. Брежани с мобилна автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция за околна среда. Резултатите от проведените измервания не показват отклонения от средноденонощните или средночасови норми за качество на атмосферния въздух.
През м. август 2023 г. е съставен един АУАН №3-20/22.08.2023 г. на „КАЛЪР БОКС“ ЕООД, с. Изгрев, общ. Благоевград, за нарушение на чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), изразяващо се в допуснато неорганизирано изпускане на прах от дървесни частици и замърсяване на района около обекта от експлоатирания от дружеството „Цех за производство на пелети“, находящ се в гр. Благоевград, м. „Каменяко”, ПИ с идентификатор 04279.106.23 по КККР на гр. Благоевград,

Води
През периода са извършени 25 бр. проверки, от които 17 бр. планови и 8 бр. извънредни, в т.ч. по жалби и сигнали и за налагане на санкция. В рамките на осъществения контрол не са давани предписания.

Извършени действия по жалби и сигнали.

1. Във връзка с постъпил сигнал за поливане на зеленчукова градина с вода от реката в района на бензиностанция „Лукойл“ гр. Добринище, която е замърсена, и това води до оцветяване на почвата в червеникаво-кафяв цвят е извършена съвместна проверка с представители на Община Банско, в присъствието на подателя на сигнала и собственик на съседен имот. Същите поливат собствените си земеделски имоти от р. Свети Никола, десен приток на р. Добринишка. Твърди се, че оцветяване на почвата се получава при поливане само на имоти на сигналоподателя. При проверката е установено, че в близост до земеделските имоти е налична сграда, в която са разположени шивашко предприятие, експлоатирано от „Петков текстил“ ЕООД гр. Добринище и обществена пералня, ползвана под наем от „Санимакс“ ЕООД гр. Добринище. Към момента на проверката работи само пералнята. Формираните отпадъчни води от пералнята постъпват в площадковата канализация на шивашкото предприятие. Направен е оглед на ревизионни шахти по трасето на площадковата канализация, при който е установено, че отпадъчните води от пералнята се отвеждат към канализационен клон от градската канализационна мрежа на гр. Добринище. Канализационната мрежа зауства в р. Добринишка, като точката на заустване е след вливането на р. Свети Никола. На място не се представя договор с действащия оператор на обособена територия „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград за отвеждане на производствени отпадъчни води от обекта, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, за което с писмо изх.№ 473/11.08.2023 г. е сезирано експлоатационното дружество. При така описаните фактически обстоятелства сигналът е неоснователен.

2. Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Бела река в района на ПСОВ - гр. Разлог, на 07.08.2023 г. са извършени съвместни проверки с представител на БД ЗБР на обекти, експлоатирани от „Божанов груп“ ЕООД, гр. Разлог, за които са съставени КП №№КД-01-942, КД-01-943/07.08.2023 г. по описа на БДЗБР. Сигналът е основателен. Проверени са следните обекти:
- Обект „Мобилна ТМСИ“, находящ се на ул. „Гоце Делчев“, имот с идентификатор 61813.764.9 по КККР на гр. Разлог. В момента на извършената проверка е установено, че обектът (ТМСИ) функционира, като се извършва дейност по промиване на земни маси. На място е установено, че на площадката е изградено локално пречиствателно съоръжение - два последователни утаителя (единия двусекционен, другия трисекционен), които към момента на проверката са със запълнен обем и не работят ефективно. На изход от пречиствателното съоръжение, формираният поток производствени отпадъчни води - видимо непречистени и кални (кафяви на цвят) се извеждат извън границите на имота, преминавайки през черен път посредством подземна гофрирана канализационна PVC тръба, и се заустват (изхвърлят) гравитачно на левия бряг на река Изток. Дружеството не притежава издадено по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ Закона за водите от директора на БД ЗБР разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
- Обект „Бетонов център“, находящ се на ул. „Христо Ботев“ №48, имот с идентификатор 61813.750.445 по КККР на гр. Разлог. В момента на извършената проверка е установено, че обектът функционира, като се извършва дейност по измиване на съоръженията на бетоновия център и прилежащата площадка. На обекта е изградено локално пречиствателно съоръжение – утаител, като отпадъчните води не постъпват в него за пречистване. Формираният поток отпадъчни води преминават покрай утаителя и директно се извеждат извън границите на обекта, като постъпват в канал - земен профил с дължина около 200 м, изграден в сервитута на черен път, преминаващ покрай имота. По цялото протежение на канала са налични утайки, с характерен произход от утаяване на отпадъчни води при производство на бетонови разтвори. Преди река Язо, каналът преминава подземно и посредством гофрирана канализационна PVC тръба, от която непречистените отпадъчни води се заустват (изхвърлят) гравитачно на десния бряг на реката. Дружеството не притежава издадено по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ Закона за водите от директора на БД ЗБР разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
Във връзка с констатираните нарушения на чл. 200, ал.1, т.2 от ЗВ, са предприети съответните мерки, като срещу дружеството са образувани административнонаказателни производства със съставени 2 бр. АУАН.

3. Във връзка с постъпил сигнал на „зеления телефон“ на РИОСВ - Благоевград за наличие на умряла риба в р. Четирка, преди вливането й в р. Струма, незабавно е извършена проверка на място от представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР и РЛ – Благоевград към ИАОС, за която е съставен КП№50-10/21.08.2023 г. на РИОСВ - Благоевград. Направен е обходен и оглед на участък с дължина от около 700 м – от мост за с. Мощанец, общ. Благоевград до вливането на р. Четирка в р. Струма, като към момента на проверката водата е видимо бистра и чиста. Установено е наличие на умряла риба в участъка на около 150 м - 200 м, преди вливането на р. Четирка в р. Струма с големина на рибите около 2-3 см. Констатираните участъци с наличие на умряла риба са в места с изключително ниско ниво на водата, или където се е образувало завиряване. Извършени са полеви измервания по показателите рН, температура на водата, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност на кислорода. При огледа е установено, че реката е в маловодие, а температурата на водата при замерването е висока 32,5 ◦С, което е предпоставка за липсата на аерация и замор на рибата. От наличната информация става ясно, че в района не са регистрирани промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, които се заустват в река Четирка. По писмо с изх. №РД-11-515/21.08.2023 г. на БДЗБР е извършено пробовземане на повърхностни води от р. Четирка за последващо изпитване. От БДЗБР е поискано предоставяне на резултатите от изпитване на повърхностните води на р. Четирка и становище, съгласно типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води.

4. Във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон“ на РИОСВ – Благоевград за замърсяване на р. Места, всеки ден с кални води от пресевна инсталация находяща се в района до моста Гоце Делчев – Сатовча е извършена проверка на обект „ТМСИ „Бистрица 2002“, за която е съставен КП №57-10/25.08.2023 г. на РИОСВ – Благоевград. За ползване на воден обект р. Места с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формирани от производствената дейност на обекта, „Бистрица -2002“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, е титуляр на издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване №43120050/10.08.2011 г., актуализирано с Решение ПО-01-130/20.11.2017 г. Заустването на отпадъчните води от ТМСИ „Бистрица 2002“ се осъществява след утаител (земен профил – първи или втори, в зависимост от това, кой от двата е в работен режим), посредством открити канали. Към момента на проверката обект „ТМСИ „Бистрица 2002“ работи, като се формират отпадъчни води, които постъпват за пречистване във втори утаител, който е в работен режим. Втори утаител е с незапълнен обем и в пункта за мониторинг – на изход от открития канал не се заустват пречистени промишлени отпадъчни води в р. Места, поради което не е извършено контролно пробовземане. Първи утаител е със запълнен обем и се подготвя за почистване, като в него не постъпват и от него не се заустват отпадъчни води. Водите на р. Места са видимо бистри.

5. Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Благоевград за оцветяване на водите на р. Струма в зелено, кафяво и сиво-бяло в района на моста за с. Покровник, община Благоевград, незабавно е извършена съвместна проверка с представител на БДЗБР, за която е съставен КП №58-10/28.08.2023 г. на РИОСВ – Благоевград. При огледа на място – мост за с. Покровник, който е в процес на изграждане е установено, че водите на р. Струма са без помътняване и са с характерен цвят за сезона. Към момента на проверката не се извършват строително-ремонтни дейности по изграждане на моста. Направени са обход и оглед в участъците преди и след вливането на реките – Благоевградска Бистрица и Четирка в р. Струма, като не е установено наличие на умряла риба, както и видими следи от замърсяване.

6. Извършена незабавна проверка на място от представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР, РЛ – Благоевград към ИАОС и Община Гърмен. Направен е обход и оглед на р. Канина в цитирания участък, като е установено наличие на умряла риба. В района няма регистрирани промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, които се заустват в река Канина. В хода на проверката се установява, че в участъка до Огняновски минерални бани, по левия бряг на р. Канина са започнати укрепителни и брегоукрепителни мероприятия по изграждане на подпорна стена и е положена циментова подложка (основа на праг) по дъното на реката от бряг до бряг, което е предполагаемият източник на замърсяването. Инвестиционно предложение „Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река Канина в района на Огняновски минерални бани, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител Община Гърмен е съгласувано от директора на РИОСВ – Благоевград по реда на екологичното законодателство. С цел недопускане замърсяване водите на р. Канина при извършване на строително-ремонтни дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение на Община Гърмен е съставен предупредителен протокол с предписания. За извършване на дейностите, Община Гърмен е титуляр на издадено от директора на БЗБДР Разрешително за ползване на повърхностен воден обект. По време на проверката водите на реката са видимо бистри и чисти и без следи от нефтопродукти. На място са извършени полеви измервания по показателите – рН, температура на водата, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност на кислорода. Взети са 2 броя проби от повърхностни води на р. Канина за последващо изпитване по показатели: неразтворени вещества биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, общ органичен въглерод и повърхностно активни вещества, като резултатите все още не са готови. Към момента на проверката е забелязано е наличие на жива риба, в различно количество в различните участъци.

През м. август 2023 г. са съставени 2 броя АУАН за нарушения на законодателството, свързано с управлението на водите, както следва:
- АУАН №3-11/18.08.2023 г., съставен на „БОЖАНОВ ГРУП“ EООД, гр. Разлог за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, за ползване на повърхностен воден обект р. Изток с цел заустване на производствени отпадъчни води от обект „Мобилна ТМСИ”, гр. Разлог, без необходимото за това основание.
- АУАН №4-11/18.08.2023 г., съставен на „БОЖАНОВ ГРУП“ EООД, гр. Разлог за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, за ползване на повърхностен воден обект р. Язо с цел заустване на производствени отпадъчни води от обект „Бетонов център”, гр. Разлог, без необходимото за това основание.

Почви
През периода са извършени 7 бр. планови проверки.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са общо 10 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 6 бр. планови и 4 бр. извънредни.
През отчетния период, от служителите „Паркова охрана“ на резерватите „Соколата“, „Конгура“ и „Али ботуш“са извършени общо 22 бр. планови проверки.

Отпадъци
През месеца са извършени 19 бр. проверки, от които 14 бр. планови и 5 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 17 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Извънредните проверки са свързани с постъпили жалби и сигнали за нерегламентирани замърсявания, последващ контрол по изпълнение на дадени предписания и извършване на дейности с ОЧЦМ без необходимите по ЗУО документи.

Извършени действия по жалби и сигнали.

1. Извършена е проверка по постъпил сигнал на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград, подаден чрез телефон 112, относно замърсяване с азотна киселина върху асфалтов път, в района на град Симитли. При проверката на място се констатира, че от автомобилна композиция съставена от влекач и полуремарке, превозваща азотна киселина и торове се е получило изтичане на азотна киселина в следствие на инцидент по време на транспорта. При спиране на композицията на асфалтов път, находящ се в ПИ с идентификатор №66460.18.544, гр. Симитли, под полуремаркето се е образувал разлив на азотна киселина. Разливът, с площ около 5 кв. м, е само върху асфалтовото покритие на пътя. Мястото на разлива веднага е локализирано и неутрализирано с хидратна вар на прах от екип на СОД към РДПЗН – Благоевград, пристигнал първи на мястото на инцидента. Полученият след неутрализацията отпадък е събран в плътно затворени пластмасови кофи, а на фирмата извършваща транспортирането на киселината е дадено предписание за предаването му за последващо третиране на лице, притежаващо необходимия документ по чл. 35 от ЗУО. Предписанието е изпълнено, като в инспекцията са представени документи удостоверяващи предаването му.

2. Извършена е проверка по сигнал за нерегламентирано замърсяване по поречието на р. Рилска, землище на с. Пороминово. В подадения сигнал не са уточнени координати за замърсяването. Извършен е обход на произволно избрани места, като замърсяване не е установено. След проверката, от лицето, което е подало сигнала, е получена допълнителна информация, че замърсяването е отстранено.

3. Извършена е проверка, свързана с отчитане на изпълнението на предписание, дадено при предходна проверка за почистване на замърсен терен в землището на с. Железница, общ. Симитли, за който е получена жалба в РИОСВ – Благоевград. Констатацията от проверката е, че теренът е почистен и отпадъците са предадени на лице, притежаващо документи по ЗУО.

4. Извършена е проверка по постъпил сигнал за изкупуване на ОЧЦМ от лице без наличие на документ по ЗУО. На посочения адрес в гр. Симитли е установено, че на него е разположен частен дом с прилежащ двор. Не е установено присъствие на собствениците на имота или други външни лица.

През м. август 2023 г. са съставени 3 броя АУАН за нарушения по ЗУО:
- АУАН №BG250723/5800/P9-984 от 25.07.2023 г. на „Мери Хрис“ ЕООД за нарушение на чл. 150, ал. 3, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 18, параграф 1, буква а), във връзка са чл. 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) №1013/2006 г., изразяващо се в – извършен трансграничен превоз на неопасни отпадъци без товарът на автомобила, собственост на дружеството, да е придружен с изискуемите по Регламент (ЕО) 1013/2006 г. – Приложение VІІ (Анекс VІІ) и договор по чл. 18.
- АУАН №BG25072023/5800/P9-985 от 25.07.2023 г. на „Мери Хрис“ ЕООД за нарушение на чл. 150, ал. 3, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 18, параграф 1, буква „а“), във връзка са чл. 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) №1013/2006 г., изразяващо се в извършен трансграничен превоз на неопасни отпадъци без товарът на автомобила, собственост на дружеството, да е придружен с изискуемите по Регламент (ЕО) 1013/2006 г. – Приложение VІІ (Анекс VІІ) и договор по чл. 18.
- АУАН №BG2507023/5800/P9-986 от 25.07.2023 г. на „Мери Хрис“ ЕООД за нарушение на чл. 150, ал. 3, т. 4 от ЗУО, във връзка с чл. 18, параграф 1, буква а), във връзка са чл. 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) №1013/2006 г. – извършен трансграничен превоз на неопасни отпадъци без товарът на автомобила, собственост на дружеството, да е придружен с изискуемите по Регламент (ЕО) 1013/2006 г. – Приложение VІІ (Анекс VІІ) и договор по чл. 18.

Химикали
През периода са извършени 8 бр. проверки, от които 7 бр. планови и 1 бр. извънредни. Дадени са 4 бр. предписания.

ЗОПОЕЩ
Извършени са 2 бр. планови проверки, в рамките на които са дадено едно предписание.

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
През месеца не са извършвани проверки на обекти с комплексно разрешително.

ОВОС и ЕО
Извършени са 5 броя проверки по документи, от които 4 бр. са относно правното действия на актовете по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.

През отчитания период е извършена извънредна проверка на обект „I етап на разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в землището на с. Краище – включване на отпадъчни води от с. Краище , община Белица“ за приемане на извършена работа по ДОГОВОР №15232 /14.07.2022 г., сключен между ПУДООС и Община Белица.

През месец август 2023 г. са сключени 4 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:
1. Споразумение №1-22-11/04.08.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-22/2023 г. между наказващия орган и лицето К.В., образувано за осъществен състав на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, с което е наложена глоба в размер на 70 лева.
2. Споразумение №2-22-13/04.08.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-22/2023 г. между наказващия орган и ЕТ „Любослав Коюнджийски-Вени“, образувано за осъществен състав на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, с което е наложена имуществена санкция в размер на 140 лева.
3. Споразумение №3-14-12/04.08.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №3-14/2023 г. между наказващи орган и „Елена-92-И“ ЕООД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400,00 лева.
4. Споразумение №3-10-14/09.08.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №3-10/2023 г. между наказващия орган и „Агромах Продакшън“ ЕООД, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)

През м. август 2023 г. няма издадени наказателни постановления.

Санкции
През месец август с НП №С-1-10/14.08.2023 г. на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София е наложена еднократна санкция в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева за неспазване на ИЕО на стойностите на вредни вещества на заустваните в р. Мелнишка отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване №43120070/13.01.2017 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-77/26.04.2023 г., по показател БКП5 за определен период от време в работни часове, а именно периода от датата на извършване на проверката - 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. - датата на представяне в РИОСВ – Благоевград на резултати, удостоверяващи преустановяване на замърсяването, достигане на ИЕО по показател БКП5.

ПАМ
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

През месеца са събрани 9 282 лв., от които 6 000 лв. от имуществени санкции и глоби, 2 310 лв. от сключени споразумения и 972 лв. от наложени санкции.

Административни услуги.

През месец август са предоставени 268 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения по ОВОС – 1 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 3 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 7 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 25 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 14 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 158 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 2 бр.;
- писма относно валидността на решения – 4 бр.;
- мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали – 2 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 3 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 9 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 9 бр.;
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 2 бр.

Общественост

През месеца, на интернет страницата е осигурен обществен достъп, чрез своевременно публикуване на всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства. Публикувани са и 4 бр. съобщения до обществеността, свързани с дейността и други дейности. Актуализира се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.

През м. август са обработени в срок постъпилите два броя заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.