Съдържание

Посетители

В момента има 617  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. юни 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юни 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец юни 2023 г. са извършени общо 114 бр. проверки на 91 бр. обекта. Съставени са 9 бр. АУАН. Издадено е 1 бр. наказателно постановление, сключени са 2 бр. споразумения между нарушителя и наказващия орган.
През месеца са извършени общо 18 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. по постъпили уведомления по чл. 21 от Наредба №2 за класификация на отпадъците, с цел установяване липсата на източник, от който да се генерират вече класифицирани отпадъци.
- 2 бр. по налагане на санкция.
- 2 бр. на нови обекти;
- 2 бр. последващ контрол след получени резултати от изпитване;
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 2 бр. по постъпила информация;
- 3 бр. по заповед и писма на МОСВ и други институции.
В рамките на осъществения контрол са дадени 21 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 13 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 15 бр. проверки, от които 11 бр. планови и 4 бр. извънредни проверки, вкл. по сигнали и жалби. В рамките на осъществения контрол са дадени 9 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
Във връзка с постъпил сигнал, относно силно запрашаване в района на ж.к. „Ален Мак“ в гр. Благоевград, вследствие на извършваните дейности на строителна площадка в имот с идентификатор 04279.612.99 по КККР на гр. Благоевград, от РИОСВ – Благоевград, съвместно с представител на община Благоевград, е извършена проверка на „Балканстрой КК“ ЕООД – изпълнител на обект „Търговски комплекс – хипермаркет от верига Билла, паркинг, и подпорна стена с височина над 2,00 м над прилежащия терен“. При проверката е установено, че на обекта се извършват изкопни работи и извозване на земни маси, кофражни дейности, влагане на бетон и изграждане на канализация. На площадката освен наличната строителна и транспортна техника е налична и трошачна инсталация за претрошаване на бетонови отпадъци, генерирани от разрушените сградите, които преди това са били в имота. Времето в момента на проверката е ветровито и се наблюдава леко запрашаване на атмосферния въздух от наличните в югоизточната част от имота, бетонови късове, примесени с по-фина фракция бетон, както и земни маси с обща височина около 4-5 м, разположени на площ около 100 кв.м. Установено е извозване на строителни отпадъци до терени на частни лица, за което от страна на Инспекцията не са издавани разрешителни или друг вид документи по реда на ЗУО. По време на проверката не е представен план за управление на строителните отпадъци, образувани от разрушаването на бившите сгради в имота. На дружеството е дадено предписание да извършва редовно оросяване на площадката, както и на уличното платно, преминаващо покрай обекта, с цел недопускане разпространение на неорганизирани прахови емисии от изграждането на обекта. Община Благоевград е уведомена писмено, че като контролен орган отговорен за осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ, следва да осъществява редовен контрол за спазването на мерките за недопускане замърсяването на атмосферния въздух от дейностите по изграждане на горецитирания обект, както и във връзка с изпълнението на заложените мерки в „Общинска програма за качеството на атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на община Благоевград“ с период на действие 2019 г. – 2023 г.
За изясняване на обстоятелствата и конкретизиране на извършените нарушения по отношение на управлението на отпадъците, от страна на РИОСВ – Благоевград са предприети допълнителни действия: установяване собствениците на терени, до които са извозени строителните отпадъци; изискване от възложителя на премахването на строежа да представи плана за управление на строителните отпадъци, както и отчет по неговото изпълнение. От „Балканстрой КК“ ЕООД ще бъде изискана информация относно извършените превози на строителните отпадъци и тяхното последващо третиране.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №2-06/23.06.2023 г. на „ГЕЙТ“ ЕООД, гр. Благоевград, експлоатиращ находище „Айселана“, участък „Айселана - 2“, землище на с. Крушево, общ. Гърмен, за нарушение на чл. 11, т. 6 от Закона за защита от шума в околната среда, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба №54/ 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр.3/2011 г.), изразяващо се в неспазване изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на показателите за шум, излъчван в околната среда от промишлен източник - находище за добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана - 2“, находище „Айселана“.

Води
През периода са извършени 12 бр. проверки, от които 5 бр. планови и 7 бр. извънредни, едната от които е за налагане на санкция по ЗООС. В рамките на осъществения контрол не са давани предписания.
Извършени действия по жалби и сигнали.
1. Във връзка с постъпил сигнал за денонощно промиване на пясък и замърсяване на р. Струма от Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград, експлоатирана от „Агромах Продакшън“ ЕООД, е извършена проверка на място на 07.06.2023 г. По време на проверката е установено, че дружеството не извършва дейност по промиване на инертни материали и няма заустване на отпадъчни води в р. Струма. Пречиствателното съоръжение е с незапълнен обем. ТМСИ е в ремонт и не работи, което се доказва и от представената справка на водомерното устройство. Сигналът е анонимен, подаден от скрит номер, което възпрепятства осъществяване на контакт с подателя.
2. Във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми от дейността на обект, собственост на „Елена-92-И“ ЕООД, разположен в поземлен имот 04279.28.105, местност „Карамихайлов бунар – Ш 44“ по КККР на гр. Благоевград, е извършена проверка на място на 07.06.2023 г. При направения оглед на територията на обекта и около него, не се установява наличие на миризми. Помпената станция за напорно отвеждане на смесения поток битови и пречистени производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Благоевград работи в нормален технологичен режим. В бетонова шахтата е монтирана автоматична помпа, която е постоянно включена. Същата е снабдена с поплавък, който се задейства при постъпването на отпадъчни води. Бетоновата шахта е покрита с ламаринен капак. Извършен е оглед на ревизионните шахти от площадковата канализация, при който се установява, че са чисти и без следи от отлагания на отпадъчни води. За идентичен сигнал, подаден от същото лице, обектът е проверен и през месец април 2023 г. И при двете проверки, не се установява замърсяване или наличие на миризми от обекта.
3. Във връзка с постъпил сигнал от началника на Митническо бюро (МБ) – Благоевград за изтекло вещество, наподобяващо нефтопродукт от паркирани три броя товарни автомобили (собственост на дружество, задържани на паркинга) е извършена проверка на място на 22.06.2023 г. Към момента на проверката е установено, че под трите товарни композиции са се образували общо пет на брой разлива, вследствие на теч на вещество, наподобяващо нефтопродукт, което по голяма вероятност е масло, тъй като е мазно на допир и без специфична миризма. На три от разливите служители на митницата са положили абсорбент, с цел ограничаване на разлива и недопускане на замърсяване на прилежащи терени и площадкова канализация. Паркингът и мястото, на което са паркирани товарните композиции са изградени от бетонова настилка, която е с ненарушена цялост. В хода на проверката от страна на Агениция митници, МБ – Благоевград са предприети допълнителни мерки с цел предотвратяване на замърсяване, като е положено допълнително количество абсорбент върху всички разливи, както и поставяне на съдове под местата на течовете. Дружеството, използващо превозните средства, е информирано за задължението си като причинител на отпадъците да организира събирането и предаването на отпадъка (абсорбентите, замърсени с опасни вещества) за последващо екологосъобразно третиране, за което да представи необходимата документация в РИОСВ – Благоевград.

Почви
През периода са извършени 4 бр. планови проверки, от които 1 бр. комплексна.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 11 бр. планови проверки по Закона за биологичното разнообразие. По Закона за защитените територии за извършени общо 31 бр. планови проверки, от които 21 бр. са от паркова охрана на Резерват „Соколата“, Резерват „Конгура“ и Резерват „Али ботуш“.
През месец юни са съставени 2 бр. АУАН:
- АУАН №1-22/06.06.2023 г. срещу К.М.В., за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на имоти с идентификатори 57830.14.18 и 57830.14.19 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, общ. Кочериново, област Кюстендил с начин на трайно ползване: Ливада в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 5.2. от Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.
- АУАН №2-22/15.06.2023 г. срещу EТ „ЛЮБОСЛАВ КОЮНДЖИЙСКИ – ВЕНИ“ за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на имот с идентификатор 39116.122.14 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, общ. Кочериново, област Кюстендил с начин на трайно ползване: Ливада в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 5.2. от Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.

Отпадъци
През месеца са извършени 18 бр. проверки, от които 10 бр. планови и 8 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 9 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Извършените извънредни проверки са свързани с подаден сигнал, прекратяване образуването на отпадъци и свалянето им от отчет, по подадено заявление за издаване но документ по чл. 35 от ЗУО и задържани превози във връзка с прилагането на Регламент ЕО 1013/2006. По писмо на МОСВ са проверени 2 лица – членове на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
През м. юни 2023 г. са съставени 6 броя АУАН за нарушения на законодателството, свързано с управлението на отпадъците, както следва:
- АУАН №1-13/16.06.2023 г. срещу кмета на община Кочериново за нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, изразяващо се в непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
- АУАН №2-13/22.06.2023 г. срещу кмета на община Якоруда за нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, изразяващо се в непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
- АУАН №2-25/23.06.2023 г. на „Меркез“ ООД, гр. Гоце Делчев, за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. 1-во, във връзка с чл. 144, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО, изразяващо се неводене на отчетност на образувани отпадъци от дейността на обект, собственост на дружеството.
- АУАН №2-12/27.06.2023 г. срещу кмета на община Симитли, за нарушение на чл. 151, ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. I-во и II-ро, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, предл. I-во и II-ро от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.), изразяващо се в непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
- АУАН №3-12/29.06.2023 г. срещу кмета на община Кресна, за нарушение на чл. 151, ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 2, т. 6, предл. I-во и II-ро, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, предл. I-во и II-ро от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.), изразяващо се в непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
- АУАН №3-14/23.06.2023 г. на „ЕЛЕНА-92-И“ ЕООД, гр. Благоевград експлоатиращо търговски комплекс в гр. Благоевград, състоящ се от магазин за авточасти със складова база и сервиз за товарни автомобили, за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 3, предложение ІІ-ро във връзка с чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.), във вр. с чл. 7, т. 1, вр. с чл. 11 във вр. с чл. 8, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г., изм. и доп.), изразяващо се във водене на невярна отчетност за отпадъците, образувани от дейността на обекта.
Извършени действия по жалби и сигнали.
Проверен е сигнал за нерегламентирани замърсявания в землището на с. Влахи, община Кресна, за което са дадени предписания да се организира почистването на терените и да се представят документи, удостоверяващи предаването на отпадъците за последващо третиране. Извършени са проверки на два обекта по сигнал за изгаряне на отпадъци, предмет на трансграничен превоз. При проверката, на обектите е установено наличие на кюспе от костилки на маслини и е дадено предписание да се представят документи, удостоверяващи произхода им.

Химикали
Извършени са 9 бр. планови проверки на обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси. Дадени са 3 бр. предписание.

ЗОПОЕЩ
Извършени са 3 бр. планови проверки, в рамките на които не са давани предписания.

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
През месеца е извършена една проверка на обект с комплексно разрешително - РДНО на общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен.

ОВОС и ЕО
Извършени са 20 броя планови проверки, 17 бр. от които са относно правното действия на актовете по смисъла на чл. 93, ал. 8 и чл. 88, ал. 6 от ЗООС.

През отчитания период е извършена извънредна проверка на обект „Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 65334.212.634, м. „Боруна“, гр. Сандански, Община Сандански“ за приемане на извършена работа по Договор № 15283/21.11.2022 г., сключен между ПУДООС и Община Сандански.

През месец юни 2023 г. са сключени 2 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:

1. Споразумение №2-20-08/14.06.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-20/2023 г. между наказващи орган и „СЕА КАРС“ ЕООД, гр. Сандански, образувано за неизвършен в рамките на две последователни календарни години от страна на дружеството емисионен контрол – собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство към камерата за нанасяне на покритие в експлоатиран от него автосервиз, с което е осъществен състава на чл. 34н, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и е наложена имуществена санкция в размер на 1400,00 лева.
2. Споразумение №2-10-09/21.06.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-10/2022 г. между наказващия орган и „ВИНАРСКА ИЗБА ЛОГОДАЖ“ ООД, гр. Благоевград, за това че ползва повърхностен воден обект – р. Логодажка без необходимото за това основание - не притежава издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни (битово-фекални и производствени) води, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1 400,00 лева.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)
През м. Юни 2023 г. е издадено едно наказателно постановление, а именно:
ЗУО:
1. НП №1-24/09.06.2023 г. – „Ти Ем Инженеринг“ ЕООД, гр. Петрич, за това че като лице притежаващо регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци, вкл. утайки от септични ями, не е изпълнило поставено в него условие - предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в решението да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за което нарушение на основание чл. 136, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ е наложена имуществена санкция в размер на 7 000,00 лева.

Санкции
През месец юни с НП №С-01-06/28.06.2023 г. е наложена една месечна текуща санкция на „КОГЕН ЮЗИНА“ ЕООД, гр. Разлог, експлоатиращо инсталация за производство на пелети. Санкцията е в размер на 152,00 лв. и е определена след извършени контролни замервания на 15.05.2023 г., с които е установено превишаване на нормата за допустими емисии по показател прахообразни вещества.

ПАМ
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

През месеца са събрани 14153,26 лв., в т.ч. 8100 лв. от имуществени санкции и глоби; 4900 лв. от сключени споразумения и 1153,26 лева от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.

Административни услуги
През месец юни са предоставени 390 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 5 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 13 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 20 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 7 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 174 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 12 бр.;
- писма относно валидността на решения – 17 бр.;
- мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали – 7 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 7 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 41 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 42 бр.
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 3 бр.
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 1 бр.

Общественостт
През м. юни са проведени екологични инициативи за отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни. За периода 02.06.-06.06.23 г. са проведени 6 бр. различни инициативи - открити уроци, екологични празници и тематични занимания деца и ученици от ДГ „Д-р Тодора Миладинова”, гр. Рила; ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград; Трето ОУ „Димитър Талев“, гр. Благоевград; I ОУ „Кочо Мавродиев“, гр. Петрич и ОУ „Цанко Церковски“, гр. София.
Всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства са публикувани на интернет страницата за обществен достъп. Актуализират се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.
През м. юни са обработени в срок постъпилите две заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.
На интернет страницата на РИОСВ – Благоевград са публикувани 5 бр. съобщения до обществеността относно дейността на инспекцията.