Съдържание

Посетители

В момента има 423  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. май 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец май 2023 г. са извършени общо 98 бр. проверки на 73 бр. обекта. Съставени са 3 бр. АУАН. Издадени са 3 бр. наказателни постановления, а две производства са завършили със сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган.
През месеца са извършени общо 21 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. за проверка на предписания;
- 1 бр. по постъпила информация в уведомление за ИП и/или по друг начин;
- 14 бр. по заповед и писма на МОСВ и други институции.
В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 12 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 15 бр. планови проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №2-20/05.05.2023 г. на „СЕА КАРС“ ЕООД, гр. Сандански, експлоатиращ автосервиз с монтирано съоръжение - камера за нанасяне на покрития върху автомобили и части от автомобили, находящ се в землището на с. Лешница, общ. Сандански, гл. път Е79 София-Кулата, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, в частта "глава пета", във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух след камера за нанасяне на покрития върху автомобили и части от автомобили.

Води
През периода са извършени 23 бр. проверки, от които 22 бр. планови и 1 бр. извънредна. В рамките на осъществения контрол не са давани предписания. Извънредната проверка е по повод парламентарно питане, касаещо замърсяване на дере с отпадъчни води.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №2-10/19.05.2023 г. на „Винарска изба – Логодаж“ ООД, с. Логодаж, общ. Благоевград, извършващо дейност по производство и бутилиране на вино в с. Логодаж, за нарушение на чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите - за заустване на отпадъчни води формирани от дейността на обекта в р. Логодажка, без необходимото за това разрешително, което следва да бъде издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” по реда на чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ Закона за водите.

Почви
През периода е взето участие в една проверка, свързана с контрол на условия и мерки от Становище по ЕО № БД-02-ЕО/2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, издадено на „Ей Пи пропъртис“ ЕООД, гр. София. При проверката на „Строеж на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 22068.32.38 по КККР на с. Долна Градешница, общ. Кресна“ е установено, че условията по отношение на компонент „Почви“ се спазват.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 4 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 1 бр. планови и 3 броя извънредни.
От парковата охрана са извършени 19 бр. планови проверки по Закона за защитените територии на Резерват „Соколата“, Резерват „Конгура“, Резерват „Али ботуш“.

Отпадъци
През месеца са извършени 30 бр. проверки, от които 16 бр. планови и 14 бр. извънредни В рамките на осъществения контрол са дадени 23 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Извършени са извънредни проверки, свързани с подадени жалби и сигнали, както и по искане на ОД на МВР – Кюстендил, относно нерегламентирано съхраняване на отпадъци от ИУМПС, в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.
По писмо на МОСВ са проверени 2 лица – членове на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 7 бр. проверки са извършени и във връзка с отчитане изпълнение задълженията на кметовете на общини по чл. 19, ал. 3, т. 5 и 7 от ЗУО.
Извършени действия по жалби и сигнали:
Проверен е сигнал за нерегламентирано замърсяване с отпадъци, в землището на с. Горно Дряново, община Гърмен, за което е дадено предписание да се организира почистването на терена и да се представят документи, удостоверяващи предаването на отпадъците за последващо третиране. Във връзка с установеното замърсяване, през месеца е съставен 1 бр. АУАН №1-25/31.05.2023 г. на Феим Ахмед Иса – кмет на Община Гърмен за нарушение на чл. 151, ал. 2, т. 6 предл. І-во и ІІ-ро, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15, предл. І-во и ІІ-ро от ЗУО – не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място, вследствие на което е образувано незаконно сметище.
През месеца е извършена проверка и на терен разположен в гр. Благоевград (двора на бивши трудови войски), собственост на „Кирил Инвест“ АД, гр. Благоевград. Теренът се проверява във връзка с подаден сигнал през месец януари 2023 г. на „зеления телефон“ на РИОСВ, свързан с третирането на ОЧЦМ и ИУМПС. Проверява се за втори път от началото на годината, тъй като е открит собственика на терена. Установено е, че на него все още се съхраняват отпадъци, в значително по-малки количества от установените на по-ранен етап. На „Кирил Инвест“ АД е дадено предписание за освобождаване на терена от наличните отпадъци и предаване на същите на лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО, за тяхното последващо третиране. Предстои нова проверка на място.

Химикали
През месеца са извършени 11 бр. проверки, от които 10 бр. планови и 1 бр. извънредна. В рамките на осъществения контрол са дадени 2 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

ЗОПОЕЩ
Извършени са 4 бр. планови проверки, в рамките на които е дадено 1 бр. предписание.

ОВОС и ЕО
Извършени са 8 броя проверки, от които 6 бр. планови и 2 бр. извънредни по постъпила информация в уведомление за ИП. 3 бр. от проверките са относно правното действия на актовете по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.

През месец май 2023 г. са сключени 2 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:

1. Споразумение №2-06-06/30.05.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-06/2023 г. между наказващия орган и ЕТ „ЕЛИМЕКС – ИВАН РАДЕВСКИ“ – гр. Троян, образувано за осъществен състав на чл. 34н, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева.
2. Споразумение №2-11-07/30.05.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-11/2023 г. между наказващия орган и Община Гоце Делчев, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ).

През месец май 2023 г. са издадени 3 /три/ наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №11547-5/03.05.2023 г. – Л.А., с. Арчар, общ. Димово, за извършен от лицето трансграничен превоз на неопасни отпадъци от Гърция за България, в нарушение на изискванията чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) 1013/2006 – превозът на отпадъци не е бил придружен от Приложение VІІ (Анекс VІІ), за което нарушение е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева по ЗУО.
ЗООС:
2. НП №1-05/04.05.2023 г. – „ТОТИ 88“ ЕООД, гр. Благоевград, в нарушение на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), дружеството не е изпълнило дадено по реда на същия закон предписание, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
ЗВ:
3. НП №1-10/18.05.2023 г. – „СГРАДОСТРОЕНЕ“ ООД, с. Покровник, общ. Благоевград, за това че като титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект - „Бетонов център, административни сгради и складова база“, зауства в р. Струма отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното, което се явява неизпълнение на задължението му да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Санкции
През месец март няма наложени санкции по чл. 69 от ЗООС.
През периода са събрани 1264,67 лева от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.

ПАМ
През месец май 2023 г. е наложена една ПАМ, а именно, издадена е:
1. Заповед №174/03.05.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с която на основание чл. 127, т. 2 б. „а“ от ЗУО на лицето Л.А. е наредено да извърши екологосъобразно третиране на неопасни отпадъци, които са били предмет на трансграничен превоз осъществен в нарушение на изискванията чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) 1013/2006.

Административни услуги
През месец май са предоставени 324 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 4 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 10 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 14 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 9 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 158 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 6 бр.;
- писма относно валидността на решения – 4 бр.;
- извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 2 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 6 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 41 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 46 бр.
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 3 бр.
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 2 бр.

Общественост

През м. май са проведени екологични инициативи за отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май. В Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ от представител на РИОСВ – Благоевград са проведени два открити уроци с учениците от осми и девети клас. За училищата в гр. Петрич е организиран и проведен конкурс за рисунка „Нарисувай защитен вид животно или растение“.

Всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства са публикувани на интернет страницата за обществен достъп. Актуализират се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.

През м. май са обработени в срок постъпилите две заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.

На интернет страницата на РИОСВ – Благоевград са публикувани четири броя съобщения до обществеността относно дейността на инспекцията.

През месеца е извършена проверка във връзка с изпълнението на дейности от проект по сключен между ПУДООС и Община Сандански. Проектът е свързан с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.