Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. април 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април 2023 г. са извършени общо 110 бр. проверки на 82 бр. обекта. Съставени са 3 бр. АУАН Три производства са завършили със сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган.
През месеца са извършени общо 37 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. на нов обект;
- 6 бр. по постъпила информация в уведомление за ИП и/или по друг начин;
- 22 бр. по заповед и писма на МОСВ и други институции.
В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 10 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 15 бр., от които 10 бр. планови и 5 бр. извънредни проверки, вкл. по сигнали и жалби. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и миризми от изгаряне на гуми и пластмаси в района на стъклени оранжерии в близост до жилищна зона, на 26.04.2023 г. в часовия интервал 05:00 ч. - 08:00 ч. са извършени комплексни проверки по реда на ЗУО и ЗЧАВ на оранжерийни комплекси в местност Мело, землището на с. Лешница, общ. Сандански, експлоатирани от „Мело 98К“ ЕООД и „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД. За времето на извършване на проверките, подателят на сигнала е уведомен предварително. При проверките е установено, че на площадката на „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД работят всички 4 бр. котли в ПКЦ, като 2 от тях изгарят биомаса (натрошени костилки от маслини), а другите два изгарят въглища. На площадката на „Мело 98К“ ЕООД при проверката в ПКЦ работят общо 3 бр. котли, като към горивните им камери се подава автоматично биомаса (натрошени костилки от маслини). Четвъртият котел в ПКЦ, чийто бункер преди горивната камера е зареден с въглища, не работи. Котлите се палят в зависимост от температурните условия, предимно нощно време и сутрешните часове, което е видно от записите във водените дневници за работните им часове. При обхода на двата оранжерийни комплекса не е установено наличие на текстилни отпадъци, негодни за употреба памперси и други отпадъци. Под отделни навеси се съхраняват използваните горива – биомаса (натрошени костилки от маслини) и въглища. На площадката на „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД са налични и около 70 – 80 куб.м. дърва. През месец февруари 2023 г. са проведени планови контролни измервания на по един от котлите с мощност 3,5 MW, изгарящи биомаса (натрошени костилки от маслини), експлоатирани от двете дружества. Получените резултати показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели (прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид). Подателят на сигнала е уведомен писмено за извършените констатации.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №1-06/24.04.2023 г. на ЕТ „ЕЛИМЕКС – ИВАН РАДЕВСКИ“, гр. Троян, експлоатиращ „Цех за производство на столове от широколистна дървесина“, находящ се в гр. Банско, ул. „Промишлена“ №4, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от два броя камери за нанасяне на покрития върху дървени повърхности.

Води
През периода са извършени 21 бр. проверки, от които 17 бр. планови и 4 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол не са давани предписания.
Извършени действия по жалби и сигнали.
1. Във връзка с постъпил сигнал за заустване на отпадъчни води от къща за гости в с. Баня, общ. Разлог, директно в течащата наблизо река, на 13.04.2023 г. е извършена проверка на място от служители на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР в присъствието на жалбоподателя. При проверката е установено, че водоснабдяването на обекта се осъществява от водопроводната мрежа на с. Баня, общ. Разлог. При извършен оглед на имота не е установено наличие на съоръжение за водовземане от подземни води. Изграденият външен басейн се захранва с минерална вода, за което дружеството притежава съответното разрешително. От дейността на обекта се формират два потока отпадъчни води – битово-фекални от жизнената дейност на посетителите на къщата за гости и промишлени от промиване на филтрите от басейна. Битовите отпадъчни води чрез изградената площадкова канализация се събират в подземен резервоар, след механично и биологично пречистване в локално пречиствателно съоръжение. Наличен е договор за събиране и транспортиране на утайки от съоръжението. Изградена е система за пречистване на водите от басейна, която работи в оборотен цикъл и се допълва при необходимост.
В границите на имота е монтиран подземен резервоар, предвиден за акумулиране на водите от басейна. Сключен договор за събиране и транспортиране на утайки от външен басейн. Не са предоставени документи, удостоверяващи извършване на услугата по двата договора. С оглед техническото изпълнение на резервоарите (вкопани в земята) не може да бъде установено дали отговорят на изискванията за водоплътни съоръжения без преливни тръби. При извършен обход и оглед на терена от имот с идентификатор 02693.501.222 до реката е установено, че са изведени 2 бр. тръби с диаметър Ø110 и Ø160, които провеждат минимални количества води – видимо бистри без характерен цвят и мирис за отпадъчни води. Тръбите са изведени в р. Малка Глазне, приток на р. Глазне. При принудително отваряне на всички водочерпни кранове от къщата за гости и спирането им, не се наблюдава промяна в количествата на провежданите през тръбите води. Трасето на положените през земеделските имоти тръби е видимо до пътя Разлог – с. Баня, като е установено прокопаване на асфалтовата настилка. Между имота и пътя е насипан с филц и има оформена отводнителна канавка – земен профил, поради което не може да се установи преминаването на тръбите.
При извършената проверка не е установен извършителят на строителните дейности, като не са събрани и доказателства за наличие на административни актове, разрешаващи извършването им. След преглед на информацията в КАИС е установено, че от положените тръби са засегнати частни имоти на физически лица и имоти, собственост на Община Разлог. Предвид установеното, кметът на община Разлог е сезиран за резултатите от извършената проверка с цел предприемане на мерки по компетентност по реда на Закона за устройство на територията.
2. На 11.04.2023 г. е извършена комплексна проверка по спазване на законодателството в областта на Закона за водите, ЗУО и ЗЧАВ, във връзка с постъпила жалба за наличие на миризма от отпадъчни води и задушливи газове от изгорени отпадъци от дейността на обект в имот с идентификатор 04279.28.105, местност Карамихайлов бунар-Ш44, гр. Благоевград. При проверката е установено, че обектът представлява търговски комплекс, въведен в редовна експлоатация. На обекта се формират битови и пречистени производствени отпадъчни води, които постъпват в бетонова шахта с монтирана помпена станция, чрез която напорно се отвеждат в канализационен колектор на гр. Благоевград. Пречистването на производствените отпадъчни води, формирани на обекта се осъществява чрез изградено в границите на имота локално пречиствателно съоръжение – маслоуловител, за което дружеството има сключен договор за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в т.ч. отвеждане на производствени отпадъчни води. За отопление на обекта в котелно помещение е инсталиран котел с топлинна мощност 140 kW, предназначен за изгаряне на течно гориво, който не работи към момента на проверката. В помещението е разположен и метален контейнер с обем 2000 куб. м. за съхранение на гориво. Котелът, като горивен източник с мощност под 500 kW, не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания. Емисиите на вредни вещества от горивния процес се изпускат над покривната конструкция на сградата, посредством зидан комин. На базата на дадено предписание, в РИОСВ – Благоевград са представени документи за закупуване на дизел, ползван за гориво в котелното. Помещението, в което се извършват сервизните дейности на тежкотоварни автомобили е осигурено с общообменна вентилация, като въздуховодите от нея са разположени от страната на имота на жалбоподателката, на височина почти до покривната конструкция на автосервиза. По отношение на образуваните отпадъци, дружеството е извършило процедурата за класификация на по-голямата част от тях. На обекта са налични съдове, но не е създадена система за разделното съхраняване на всички видове образувани отпадъци. Разделно се съхранява отработеното масло, което периодично се предава за последващо третиране на лица. Установени са пропуски в начина на третирането на отпадъците, в т.ч. не са класифицирани всички видове, които се образуват от дейността на обекта и не е създадена система за разделно предварително съхраняване на отпадъците. В тази връзка на дружеството са дадени предписания, които в срок са изпълнени.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №2-11/28.04.2023 г. на Община Гоце Делчев за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите за заустване на смесен поток отпадъчни води след филтрационна траншея в отклонение от нормите за допустима степен на замърсяване, определени с Условие 10.1.2.3. (Таблица 10.1.2.3) от КР по показатели „Неразтворени вещества“, „БПК5” и „ХПК“.

Почви
През периода са извършени 14 бр. планови проверки, от които 1 бр. комплексна.
Във връзка с писмо на МОСВ, през месеца са извършени инвентаризации на складовете за съхранение на стари ПРЗ, разположени в Петрич, Струмяни, Плоски, Дамяница, Хърсово, Катунци, Петрово, Разлог и Баничан. Проверките съвпадат и с годишния план. В рамките на осъществения контрол са дадени предписания на кмета на община Петрич за предприемане на спешни мерки за обезопасяване на склада и кмета на община Гоце Делчев за отстраняване на растителност.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 10 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 2 бр. планови и 8 броя извънредни.
От парковата охрана са извършени 17 бр. планови проверки по Закона за защитените територии на Резерват „Соколата“, Резерват „Конгура“, Резерват „Али ботуш“.

Отпадъци
През месеца са извършени 35 бр. проверки, от които 11 бр. планови и 24 бр. извънредни В рамките на осъществения контрол са дадени 24 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Извършените извънредни проверки са, свързани с подадени жалби и сигнали, прекратяване дейността на обекти, както и за установяване на нов обект, подлежащ на контрол по ЗУО и подзаконовата нормативна база:
По писмо на МОСВ са проверени 9 лица – членове на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 5 бр. проверки са извършени и във връзка с отчитане изпълнение задълженията на кметовете на общини по чл. 19, ал. 3, т. 5 и 7 от ЗУО.
Извършени действия по жалби и сигнали..
Проверен е сигнал за нерегламентирани замърсявания в землището на с. Влахи, община Кресна, за което са дадени предписания да се организира почистването на терените и да се представят документи, удостоверяващи предаването на отпадъците за последващо третиране. Извършени са проверки на два обекта по сигнал за изгаряне на отпадъци, предмет на трансграничен превоз. При проверката, на обектите е установено наличие на кюспе от костилки на маслини и е дадено предписание да се представят документи, удостоверяващи произхода им.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №02-24/19.04.2023 г. на „Унитрейд Благоевград“ ЕООД за неизпълнение на дадено предписание, което представлява нарушение на чл. 156, ал. 1, предложение I, пр. I-во, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО – за неизпълнено предписание

Химикали
Извършени са 5 бр. планови проверки на обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси. Дадено е 1 бр. предписание.

ЗОПОЕЩ
Извършени са 3 бр. планови проверки, в рамките на които е дадено 1 бр. предписание.
ОВОС и ЕО
Извършени са 7 броя проверки, от които 5 бр. планови и 2 бр. извънредна по постъпила информация в уведомление за ИП. 3 бр. от проверките са относно правното действия на актовете по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.

През месец април 2023 г. са сключени 3 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:

1. Споразумение №1-14-3/04.04.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-14/2023 г. между наказващи орган и ЕТ „АТАНАС СЕКУЛОВ И СИНОВЕ“ - гр. Сандански, образувано за осъществен състав на чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 980,00 лева.
2. Споразумение №2-14-4/28.04.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-14/2023 г. между наказващи орган и „ТОПИК 2012“ ООД, гр. Сандански, образувано за осъществен състав на чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 980,00 лева.
3. Споразумение №1-20-5/28.04.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-14/2023 г. между наказващи орган и „ТОПИК 2012“ ООД, гр. Сандански, образувано за неизвършен в рамките на две последователни календарни години от страна на дружеството емисионен контрол – собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в експлоатирани от него котли на твърдо гориво, с което е осъществен състава на чл. 34н, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и е наложена имуществена санкция в размер на 1400,00 лева.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)
През м. април 2023 г. няма издадени наказателни постановления.

Санкции
През месец март няма наложени санкции по чл. 69 от ЗООС.
През периода са събрани 4668,13 лева от наложени от имуществени санкции и глоби с НП, 3360 лева от сключени споразумения и 1239,25 лв. от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.

ПАМ
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

Административни услуги
През месец април са предоставени 271 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 6 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 13 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 10 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 5 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 151 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 5 бр.;
- писмо относно валидността на решения – 3 бр.;
- извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 3 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 12 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 19 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 23 бр.
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 2 бр.
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 3 бр.

Общественост
За отбелязване на Деня на Земята през м. март са проведени 9 броя екологични инициативи със ученици, студенти и деца от детската градина. В инициативите са обхванати над 1000 подрастващи от седем учебни заведения от различни възрасти – от деца в детска градина до гимназисти от населени места в три общини.
Всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства са публикувани на интернет страницата за обществен достъп. Актуализират се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.

През м. март в обработени в срок постъпилите три заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.

На интернет страницата на РИОСВ – Благоевград са публикувани шест броя съобщения до обществеността относно дейността на инспекцията.