Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. март 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март 2023 г. са извършени общо 126 бр. проверки на 105 бр. обекта. Съставени са три АУАН и е постъпило 1 бр. Постановление за отказ от образуване на административно производство. Две производства са завършили със сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган.
През месеца са извършени общо 19 бр. извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. последваща проверка по изпълнение на предписание;
- 1 бр. по следприватизационен контрол;
- 1 бр. по постъпила документация в уведомление за ИП;
- 10 бр. по искане на други институции.
В рамките на осъществения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 13 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 5 бр. индивидуални проверки, една от които е извънредна във връзка с представен от „Благоевград БТ“ АД, гр. Благоевград в ИАОС годишен доклад за емисии за парникови газове (РПГ). Взето е участие и в 8 бр. комплексни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
През месеца е съставен 1 бр. АУАН №1-20/30.03.2023 г. на „ТОПИК 2012” ЕООД, гр. Сандански, експлоатиращ оранжериен комплекс за производство на домати и краставици, находящ се в местност Селището, поземлен имот с идентификатор 65334.161.114 по одобрени КК и КР на гр. Сандански, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, в частта „глава пета“, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/ 1996 г., с изм. и доп.), и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1996 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от инсталирани в котелно помещение два броя водогрейни котли с монтирани камери „ГК-5 ТГ“ на твърдо гориво, с номинална топлинна мощност 2,5 MW и 1,5 MW.

Води
През периода са извършени 10 бр. проверки, от които 5 бр. планови и 5 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол е дадено 1 бр. предписание.
Извършени действия по жалби и сигнали:
1. Във връзка с постъпила жалба за директно изливане в реката на отпадъчни води от свинарник в урегулиран имот в гр. Якоруда е извършена съвместна проверка на място с БДЗБР, за която е съставен Констативен протокол №9-11/21.03.2023 г. по описа на РИОСВ – Благоевград. В хода на извършената проверка е установено:
- Цитираният в жалбата „преливник на ВЕЦ“ се явява метален тръбопровод за преливни (излишни ) води от новия резервоар за питейно-битово водоснабдяване на гр. Якоруда, акумулиращ води от ВС „Трещеник 1, 2 и 3“, каптаж „Нехтенски чучур“ и р. Голема Баненска, след преминаването им през ВЕЦ „Якоруда“. Обектът се стопанисва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
- Металният тръбопровод води началото си от резервоара, като от началото е над кота терен, след което преминава подземно (бетонов профил) и се зауства в р. Джебре, десен приток на р. Места. В мястото на заустване на преливния тръбопровод в р. Джебре се заустват видимо бистри води, без мирис и характерни отлагания за отпадъчни води.
- По трасето на металния тръбопровод е направен пробив, като посредством полиетиленов маркуч, част от преливните води се довеждат до изградени паянтови постройки в имота на физически лица (за водопой на животни). В една от постройките се отглеждат дребни преживни животни (4 броя кози, едната от които е с малки приплоди). Не се констатира отглеждане на свине. Почистването на постройките за отглеждане на козите се извършва по сух способ. В имота се установени още няколко компрометирани участъци (пробиви) по трасето на тръбопровода. Положената бетонова настилка и подземното му преминаване не позволява удостоверяване за включване на отпадъчни води в него.
- В имота е изградена водомерна шахта, в която е монтирано водомерно устройство по партида на водоснабдителното дружество.
Във връзка с изграденото стопанство за отглеждане на животни в имота на физически лица, контролът по изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Якоруда, приета с Решение №143 на Общински съвет – Якоруда от Протокол №Об С 12/18.12.2020 г., е в правомощията на кмета на общината, за което Община Якоруда е сезирана с писмо изх. №ЗТ-13(2)/15.03.2023 г. на РИОСВ – Благоевград.
С оглед недопускане на нерегламентирано отнемане на преливни води и включване на отпадъчни води в преливния тръбопровод, на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД – Благоевград е дадено предписание с постоянен срок да се извършва по-стриктен и регулярен контрол над съоръжението.
2. На 15.03.2023 г. е извършена незабавна съвместна проверка с представители на БДЗБР, във връзка с постъпил сигнал за промиване на пясък всяка вечер и изпускане на мътни води в р. Струма от Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград експлоатирана от „Агромах Продакшън“ ЕООД, с. Бело поле, При проверката е установено, че дружеството не извършва производствена дейност по промиване на инертни материали и ТМСИ не работи, съответно няма заустване на отпадъчни води в р. Струма. Констатирано е че, ТМСИ не работи от края на м. януари, което е видно от предоставеното копие на дневника, в който се отчитат ежемесечно заустваните водни количества на отпадъчни води от обект „ТМСИ и Асфалтова база“. Пречиствателното съоръжение към ТМСИ е почти празно, има наличие на минимални количества утайки по дъното. За извършената проверка е потърсен подателя на сигнала на посочения телефонен номер, но телефонът е изключен и не е осъществен контакт с него. Сигналът е неоснователен.

Почви
През периода са извършени 6 бр. проверки, от които 5 бр. планови (две от тях са комплексни) и 1 бр. извънредна проверка на твърдения по подадена жалба.
Извънредната проверка е за поземлен имот в землището на гр. Разлог, който е замърсен със строителни отпадъци, генерирани при реализирането на фотоволтаична инсталация, както и за неправомерно ползване на земеделски терени за достъп до обекта. Извършена е проверка на място и са предприети съответните действие, в резултат, на което е извършено почистване на имота от собственика на съседния имот и е преустановено преминаването през него. За резултатите от проверката е уведомен жалбоподателя.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 8 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 5 бр. планови и 3 броя извънредни.
Извършени са 25 бр. планови проверки по Закона за защитените територии, от които 21 бр. от са извършените планови проверки от парковата охрана по Закона за защитените територии на Резерват „Соколата“, Резерват „Конгура“, Резерват „Али ботуш“.

Отпадъци
През месеца са извършени 29 бр. проверки, като са проверени 28 обекта. Плановите проверки са 22 бр., от които 21 бр. са индивидуални и 1 бр. е комплексна. Извънредните проверки са свързани със закриване на клетка от РДНИО – Петрич (1 бр.), по писмо на директора на ОД на МВР – Благоевград (2 бр.), нов обект (1 бр.), по сигнали и жалби (3 бр., вкл. и за отчитане на дадено предписание). В рамките на осъществения контрол са дадени 26 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
През месеца са съставени 3 бр. АУАН и е постъпило 1 бр. постановление за отказ да се образува наказателно производство, както следва:
- АУАН №1-14/13.03.2023 г. на ЕТ „АТАНАС СЕКУЛОВ И СИНОВЕ“, гр. Сандански, за това че фирмата извършва на обект - казан за ракия, разположен в с. Левуново нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци, което е в нарушение на чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. II-ро във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение ІІI-то от Закона за управление на отпадъците.
- АУАН №2-14/30.03.2023 г. на „ТОПИК 2012” ЕООД, гр. Сандански, експлоатиращ оранжериен комплекс за производство на домати и краставици, находящ се в местност Селището, поземлен имот с идентификатор 65334.161.114 по одобрени КК и КР на гр. Сандански, за това че дружеството извършва на обекта нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци, което е в нарушени на чл. 134, ал. 1, т. 2, предл. II-ро във връзка с чл. 29, ал. 2, предложение ІІI-то от Закона за управление на отпадъците.
- На 01.03.2023 г. в РИОСВ – Благоевград е постъпило Постановление от 27.02.2023 г. за отказ да се образува наказателно производство по преписка №11547/2022 г. по описа на Районна прокуратура – Благоевград, ТО - гр. Петрич, от което се установява извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци от лицето А.С. от гр. Видин.

Химикали
Извършени са 11 бр. проверки, от които 10 бр. планови и 1 бр. извънредни проверки за обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси, от които 9 бр. са комплексни и 1 бр. индивидуална. Извънредната проверка е на обект за следприватизационен контрол.
5 бр. са извършените планови проверки на обекти, извършващи дейности, попадащи в обхвата на ЗОПОЕЩ.
В рамките на осъществения контрол са дадени 4 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения по ЗЗВВХВС и 2 бр. по ЗОПОЕЩ

ОВОС и ЕО
Извършени са 35 броя проверки, от които 34 бр. планови и 1 бр. извънредна по постъпило информация в уведомление за ИП. 32 бр. от проверките са по документи и включват проверки в условия и мерки в решения и проверки за правното действия по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС.

През месец март, 2023 г. са сключени 2 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:

1. Споразумение №1-11-1/27.03.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-11/2022 г. между наказващия орган и „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, образувано за осъществен състав на 126, ал. 1 от Закона за водите, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 43 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 350,00 лева.
2. Споразумение №1-12-2/28.03.2023 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-12/2023 г. между наказващи орган и „Кирил Стойчев - 97“ ЕООД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400,00 лева.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)

През м. март 2023 г. е издадено 1 (едно) наказателно постановление за нарушения на Закона за водите, както следва:
1. НП № 18-10/14.03.2023 г. – Община Симитли, за това че ползва повърхностен воден обект – р. Крупнишка без необходимото за това основание - не притежава издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни (общ поток битово-фекални и дъждовни) води, които са формирани, събрани и отведени от канализационната система на село Черниче, общ Симитли, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лева.

Санкции
През месец март няма наложени санкции по чл. 69 от ЗООС.
През периода са събрани 3300 лева от наложени от имуществени санкции и глоби с НП и 2363 лв. от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.

ПАМ
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

Административни услуги
През месец март са предоставени 406 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 6 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 15 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 73 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 7 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 160 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 7 бр.;
- писмо относно валидността на решения – 18 бр.;
- извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 5 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 11 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 20 бр.;
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 2 бр.
- обработени годишни отчети от ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове – 4 бр.
-обработени годишни отчети от оператори на стационарно хладилно, климатично или термопомпено оборудване, двигатели с цикъл на Ренкин, електрическа комутационна апаратура, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент – 6 бр.
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 2 бр.

Общественост

За отбелязване на Световния ден на водата през м. март са проведени 12 броя екологични инициативи със ученици, студенти и деца от детската градина. В инициативите са обхванати 290 подрастващи от различни населени места от териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград.
Всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства са публикувани на интернет страницата за обществен достъп. Актуализират се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.
През м. март в обработени в срок постъпилите две заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.

На интернет страницата на РИОСВ – Благоевград са публикувани осем съобщения до обществеността относно дейността на инспекцията.