Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. февруари 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. февруари 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец февруари 2023 г. са извършени общо 73 бр. проверки на 55 бр. обекта. Съставен е един АУАН. Издадени са две НП.
През месеца са извършени общо 23 бр. извънредни проверки, в това число:
- 12 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. последваща проверка по изпълнение на предписание;
- 6 бр. по писма от МОСВ;
- 1 бр. по налагане на ПАМ;
- 1 бр. по постъпила документация в уведомление за ИП;
- 2 бр. съвместно с БДЗБР и с РУ „Полиция“, гр. Петрич.
В рамките на осъществения контрол са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 11 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух
През изминалия период по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 9 бр. проверки и е взето участие в 8 броя комплексни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 7 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени са 2 броя проверки по жалби и сигнали на граждани, едната от които е:
- Съвместна проверка със служители от направление „Отпадъци“, извършена по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и миризми от изгаряне на гуми и пластмаси в района на стъклени оранжерии в близост до жилищната зона на гр. Сандански. На място е установено, че за отопление на оранжериите са налични 2 бр. водогрейни котли с предкамери за изгаряне на твърдо гориво (дърва и въглища). В момента на проверката на обекта е установено и наличие на отпадъци от хартиени и текстилни изрезки, както и с негодни памперси. Работи единият от котлите, като при отваряне на горивната камера е установено изгаряне на дърва и картонени шпули. Димните газове от двата котела се изпускат от общо изпускащо устройство, което не е съоръжено с точка за вземане на проби и не са предприети действия за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. На дружеството, експлоатиращо обекта, са дадени предписания да представи в РИОСВ – Благоевград, документи, удостоверяващи произхода на наличните на обекта отпадъци. За установените нарушения ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки срещу извършителя.

Води
През периода са извършени 7 броя планови проверки на 7 обекта. В рамките на осъществения контрол е дадено 1 бр. предписание.
Съставен е 1 брой АУАН №1-11/24.02.2023 г. срещу „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ EООД, с. Бело поле, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 43 от Закона за водите, изразяващо се в неизпълнение на законовите си задължения да поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателното съоръжение.

Почви
През периода са извършени 5 бр. проверки, от които 1 бр. планова и 4 извънредни – 1 бр. по последващ контрол и 3 бр. по жалби и сигнали, при част, от които е установено следното:
- По сигнал за замърсяване със земни маси е извършена проверка на място, на която е установено засягане на земеделска земя, чрез депониране върху същата на горен почвен слой, вкл. и чимове. Изпратено писмо до кмета на Община Гоце Делчев за изискване на документация и информация по случая и указания за последващи действия.
- По сигнал за извършване на изкопни работи в близост до хотел в с. Лещен, общ. Гърмен, е извършена проверка на място, на която е установено дружеството, извършващо изкопни работи в собствени имоти. Дейностите са съгласуване по реда на екологичното законодателство с издадено и валидно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 3 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие, от които 1 бр. планова и 2 бр. извънредни, съвместно с БДЗБР и РУ „Полиция“, гр. Петрич.
18 бр. са извършените планови проверки от парковата охрана по Закона за защитените територии на Резерват „Соколата“, Резерват „Конгура“, Резерват „Али ботуш“.

Отпадъци
През месец февруари са извършени 18 бр. планови и извънредни проверки и са взети участия в 5 бр. комплексни проверки на 23 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 бр. предписания за отстраняване на констатираните нарушение. За констатираните нарушения на ЗУО при плановите проверки са дадени предписания с определени срокове за отстраняването им.
Извършени са 11 бр. проверки по постъпили сигнали, като 3 бр. са на генератори на отработени масла, 2 бр. за замърсени терени в общините Благоевград и Петрич, 2 бр. за терени върху които се третират отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО, 2 бр. проверки за изгаряне на отпадъци и 1 бр. по изпълнение на дадено предписание. За установените нарушения на ЗУО са дадени предписания с определени срокове за отстраняването им.
Извършени са и 3 бр. проверки на общините Белица, Якоруда и Благоевград за наличието и състоянието на съдовете за разделно събиране на отпадъци.

Химикали
Извършена е 1 бр. планова проверка на обект, който употребява опасни химични вещества и смеси в рамките на осъществяваните индивидуални проверки. Дадени са 2 предписания. Взето е участие в 7 бр. комплексни планови проверки на обекти, които употребяват опасни химични вещества и смеси. Дадени са 10 бр. предписания.
По ЗОПОЕЩ е извършена е 1 бр. планова комплексна проверка на 1 бр. обект.
ОВОС и ЕО
Извършени са три броя проверки по документи за правното действия по смисъла на чл. 93, ал. 8 от ЗООС на решения, от които 2 бр. планови и 1 бр. извънредна по постъпило информация в уведомление за ИП.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)

През м. февруари 2023 г. са издадени 2 /две/ наказателни постановления за нарушения на Закона за водите, както следва:

1. НП №7-11/28.02.2023 г. – Община Рила, за това че ползва повърхностен воден обект – р. Рилска без необходимото за това основание - не притежава издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни (битово-фекални и промишлени) води, които са формирани, събрани и отведени от канализационната мрежа на гр. Рила, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
2. НП №8-11/28.02.2023 г. – РИЛСКА СВ. ОБИТЕЛ – РИЛСКИ МАНАСТИР, за това че като титуляр на издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни води не е извършила собствен мониторинг на количеството и качеството (концентрацията на емитираните замърсители) на отпадъчните води за трето тримесечие на 2022 г., съобразно определената в разрешителното честота на пробовземане, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 във от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
Санкции
През месец февруари няма наложени санкции по чл. 69 от ЗООС.
През периода са събрани 9240,32 лева от наложени от имуществени санкции и глоби с НП и 638 лв. от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.

ПАМ
1. Със Заповед №44/03.02.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е запечатен газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА) на площадката на Компресорна станция „Петрич“, експлоатиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД – София. В изпълнение на условие 2.1 от Разрешително за емисии с парникови газове (РЕПГ) №79-Н1/2016 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за Компресорна станция „Петрич“, издадено с Решение №79-Н1-А0/2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС, РИОСВ – Благоевград е уведомена писмено за пускането на ГТКА №2 като заместваща мощност за 72 часа, поради техническа необходимост от профилактика и ремонтни дейности. След приключване на дейностите по профилактика в изпълнение на изискванията на РЕПГ е извършено пломбиране на спирателен кран за вход на горивото към ГТКА №2, за което е издадена Заповед за прилагане на ПАМ от Директора на РИОСВ – Благоевград.

Административно обслужване:
През месец февруари са предоставени 404 броя административни услуги и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 4 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 13 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 19 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 12 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 152 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 10 бр.;
- извършване на регистрация и регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци – 1 бр.;
- извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 4 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 5 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 31 бр.;
- снети от отчет работни листове – 7 бр.
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 3 бр.
- обработени годишни отчети от ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове – 12 бр.
- обработени годишни отчети от оператори на стационарно хладилно, климатично или термопомпено оборудване, двигатели с цикъл на Ренкин, електрическа комутационна апаратура, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент – 126 бр.
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 2 бр.

Общественост
През м. февруари са проведени срещи с кметовете на петнадесетте общини в териториалния обхват на инспекцията. На срещите на кметовете е указано да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите им за управление на отпадъците и осигуряване на чистотата на населените места и извънселищните територии. Кметовете са информирани, че след изтичане на срока (31.03.2023 г.) на дадените им предписания за извършване на проверки за наличие на замърсени терени, извън определените места за изхвърляне на отпадъци, включително цялостен обход на речните легла и прилежащите територии на реките, както и организиране на почистването им, от служители на РИОСВ – Благоевград ще се извършват проверки на място за изпълнението им.

Всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства са публикувани на интернет страницата за обществен достъп. Актуализират се своевременно информацията в публичните регистри, в Административния регистър и Портала за отворените данни.

През м. февруари са обработени в срок постъпилите две заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.