Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. януари 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. януари 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец януари, 2023 г. са извършени общо 39 бр. проверки на 22 бр. обекта.
През месеца са извършени общо 7 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. последваща проверка;
- 1 бр. по искане на прокуратурата;
- 1 бр. по постъпило ИП;
- 1 бр. други.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

• На 13.01.2023 г. е извършена проверка по документи на „Ти Ем Инженеринг“ ЕООД, гр. Петрич, във връзка с постъпил сигнал, съпроводен със снимков материал, за изхвърляне на отпадъчни води във водосбора на реките Каменица и Струма. Използвана е информация, съдържаща се в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/, както и документи представени от дружеството. Установено е, че „Ти Ем Инженеринг“ ЕООД е извършило предаване на отпадък с код 20 03 04 /утайки от септични ями/ на лице, което не притежава необходимите документи по реда на чл. 35 от ЗУО. За констатираното нарушение на дружеството е съставен АУАН.
• На 12.01.2023 г. по зеления телефон на РИОСВ – Благоевград е получен сигнал за изгаряне на отпадъци на обект – казан за ракия, разположен в с. Левуново. На 24.01.2023 г. е извършена проверка, на която е установено, че в дворното място към посочения обект се съхранява голямо количество негодни/бракувани памперси. Установени са и текстилни изрезки. Обектът не работи, като от телефонна връзка с представител на дружеството става ясно, че обектът не работи, поради лошата метеорологична обстановка, като не е представена повече информация по случая. От Публичен регистър на обектите за дестилация, поддържан от Агенция „Митници“, е събрана информация за ползвателя на обекта, като в началото на м. февруари е заложена нова проверка на обекта, на която ще бъдат дадени предписание за почистване на отпадъците и предаването им за последващо третиране на лица с документи по чл. 35 от ЗУО. Ще бъдат предприети и последващи админинистративнонаказателни мерки за установеното замърсяване. С цел установяване на първоизточника на отпадъците, на 12.01.2023 г. е извършена проверка и на Цех за препакетиране на памперси, разположен също в с. Левуново и стопанисван от „Соф Пам 23“ ЕООД. Към момента на проверката на обекта е установено, несъответствие в отчетността за отпадъците.
През м. януари са издадени решения за 9 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци и 1 бр. за дейности по третиране на отпадъци. Издадено е и 1 бр. разрешително за дейности с отпадъци.

През месец януари, 2023 г. са съставени 3 бр. АУАН, както следва:

1. АУАН № 1-24/27.01.2023 г. на „Ти Ем Инженеринг“ ЕООД, гр. Петрич, чл. 136, ал. 3 т. 4, предложение II-ро, във връзка с чл. 78, ал. 1 от ЗУО – за предаване на отпадъци на лице, което не притежава документ по реда на чл. 35 от ЗУО.
2. АУАН №1-10/20.01.2023 г., съставен на „Сградостроене“ ООД, с Покровник за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, за заустване на отпадъчни води във воден обект р. Струма в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване №43140008/22.08.2016г., продължено с Решение №ПО-01-85/07.06.2022 г.
3. АУАН №01-05/24.01.2023 г. срещу „ТОТИ 88“ ЕООД за нарушение на чл. 166, т. 3, във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, изразяващо се неспазване на предписание на РИОСВ – Благоевград за неизвършване на дейности за производство производство на пелети до приключване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с влязъл в сила административен акт по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за съгласуване на дейностите по производство на пелети.
През месец януари, 2023 г. няма сключени споразумение по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. януари, 2023 г. няма издадени наказателни постановления.
През м. януари, 2023 г. няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
През м. януари, 2023 г. няма наложени ПАМ.