Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. декември 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември, 2022 г. са извършени общо 103 бр. проверки на 84 бр. обекта. Сключено е едно споразумение.
През месеца са извършени общо 12 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. за санкции;
- 1 бр. за СПИ;
- 1 бр. последващ контрол;
- 1 бр. по писмо на областен управител за проверка на правно действие на решение.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:
• Във връзка с постъпил сигнал на 09.12.2022 г., чрез тел. 112 за замърсяване водите на р. Струма с тъмно зелен цвят при моста на с. Покровник, общ. Благоевград, е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР. За проверката е съставен Констативен протокол №99-10/09.12.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград. Установен е бреговият източник на замърсяването – Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, от обект „ТМСИ и Асфалтова база“, в точка на заустване с географски координати N 42⸰1′42,6″, Е 23⸰2′30,6″. Констатирано е, че ТМСИ не работи, а се извършва промиване/почистване на тръбопровода от ТМСИ до трисекционния утаител. Утаителят е със запълнен обем, при което на изход от него се заустват непречистени отпадъчни води. Заустването е преустановено веднага. Дадено е предписание да се почисти утаителя, за изпълнението на което РИОСВ – Благоевград е уведомена на 15.12.2022 г. За неподдържане в добро техническо и експлоатационно състояние на пречиствателното съоръжение ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки по Закона за водите.
• Във връзка с постъпил сигнал за преливащи отпадъчни води от ревизионна шахта, на около 3 метра от къща на ул. „Бреза“ №6, с. Смочево, общ. Рила, e извършена проверка на място в присъствие на представители на Община Рила, за която е съставен Констативен протокол №72-11/14.12.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград. За обект „Канализационна инфраструктура в с Смочево, общ. Рила“ с подобект „Битова и дъждовна канализация“ е изградена напорна канализация с три помпени станции. Цитираната в сигнала ревизионна шахта с канализационна помпа (PROFOS №3) отвежда битовите отпадъчни води от имоти №№129 и 546 в ГРШ 64 на Кл. Б -5. В шахтата са монтирани 2 бр. помпи (едната работна, другата резервна), които са дефектирали и не работят по предназначение. Шахтата е запълнена с вода, но не се установява изливане извън нея. Към момента имотът не се обитава и не се формират отпадъчни води. Изградената и въведена в редовна експлоатация МПСОВ не работи. Посредством спирателен балон отпадъчните води от населеното място са отбити. Същите не постъпват в ПСОВ, а се заустват непречистени във водоприемника р. Крашевица. Във връзка с направените констатации, на основание чл. 126, ал. 1 от Закона за водите, с писмо от 19.12.2022 г. експлоатационното дружество „Кюстендилска вода“ ЕООД (с копие до Областния управител и председател на асоциацията по ВиК – Кюстендил) е сезирано за предприемане на неотложни мерки за отстраняване на проблема с дефектиралите помпи, с цел привеждане на канализационната мрежа в нормална техническа и експлоатационна изправност. Също така е обърнато внимание за задълженията съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 4 от Закона за водите. С писмо вх. №ЗТ-88(3)/29.12.2022 г. от „Кюстендилска вода“ ЕООД уведомява, че поради неотстранени несъответствия не може да приеме за експлоатация ПСОВ, с. Смочево. За невъзможността за експлоатацията й е изпратено писмо №41/18.01.2021г. до председателя на асоциацията по ВиК - Кюстендил, с копие до Община Рила. Дружеството предвижда в Бизнес план 2022-2026 г. да приеме и експлоатира обект „Канализационна система с. Смочево” след отстраняване на несъответствията. По инициатива на Община Рила ще бъде сформирана комисия от представители на „Кюстендилска вода“ ЕООД, Асоциацията по ВиК - Кюстендил и Община Рила за изясняване на несъответствията, начина и срокове за възстановяване на експлоатационната годност на обекта, както и финансиране на необходимите дейности.
• Проверка за нарушени терени в землището на с. Вълково, общ. Сандански. Във връзка с постъпило постановление от Районна прокуратура (РП) – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, е извършена проверка по документи и на място на нарушени терени в землището на с. Вълково, община Сандански. По изпълнение на инвестиционно предложение „Почистване чрез изкореняване и/или изрязване на нежелана растителност и подобряване чрез рекултивация и подравняване на поземлени имоти с идентификатори 12471.3.5 и 12471.3.7 по КККР на с. Вълково, общ. Сандански“ е извършено изземване на почвени и непочвени материали (баластра) на площ от около 10 дка, с дълбочина от 1.5 до 2 м. в частен имот и имот държавна собственост 12471.3.7. Писмено са уведомени РП – Благоевград, Териториално отделение –Сандански, кметът на община Сандански, директорът на ОД „Земеделие“, гр. Благоевград и министърът на енергетиката
Извършени са 8 броя планови проверки по чл. 19, ал. 3 и чл. 52, ал. 1 от ЗУО на общините Благоевград, Гоце Делчев, Хаджидимово, Кресна, Банско, Якоруда, Белица и Разлог.
Извършена е една извънредна проверка по писмо на РП – Благоевград за нерегламентирано замърсяване в имот, разположен в гр. Сандански. При извършената проверка не е констатирано замърсяване.
През месец декември са издадени решения за 10 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци и 1 бр. разрешително за дейности с отпадъци.
Извършени са пет броя проверки на обекти от Националната кампания „За чиста околна среда“, финансирани от ПУДООС.
През месец декември, 2022 г. няма съставени АУАН.
През месец декември, 2022 г. има сключено едно споразумение по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:
Споразумение №19-10-23/14.12.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №19-10/2022 г. между наказващия орган и „МОНЦА“ ООД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700,00 лева.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. декември 2022 г. няма издадени наказателни постановления.
През м. декември, 2022 г. са наложени две санкции и отменена една санкция по реда на чл. 69 от ЗООС, както следва:
• С Наказателно постановление №С-01-20/21.12.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена еднократна санкция в размер на 148,91 лв. на „Калър Бокс” ЕООД за замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества (в периода 17.02.2020 г. - 29.07.2020 г.), изпускани посредством 2 бр. изпускащи устройства от цех за производство на пелети, находящ се гр. Благоевград, ПИ с идентификатор 04279.106.23, местност „Каменяко“. Замърсяването е установено въз основа на резултати от извършени контролни измервания на обекта на 17.02.2020 г., получени с Вх. №4956/28.11.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград, във връзка с Постановление за прекратяване на наказателно производство от 23.11.2022 г. от прокурор Елица Калпачка, зам. Административен ръководител на РП – Благоевград, и е констатирано с КП №74-20/12.12.2022 г. НП е съставено въз основа на Предложение по чл. 69а, ал. 1, т. 4 от ЗООС с вх. №Z-444/19.12.2022 г.
• С НП №С-3-11/20.12.2022 г. на „Фабрика Хамефа” ЕООД, гр. Разлог, е наложена еднократна санкция в размер на 477,00 лева за незпазване на ИЕО на стойностите на вредни вещества на заустваните в р. Изток отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване №43110172/11.12.2017 г., по показатели НРВ, БПК5 и ХПК за определен период от време в работни часове, а именно периода от датата на извършване на проверката - 27.10.2022 г. до 09.12.2022 г. - датата на представяне в РИОСВ – Благоевград на резултати, удостоверяващи преустановяване на неспазването на определените ИЕО по цитираните показатели, от обект „Мебелна фабрика”, находящ се в гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 87.
• Със Заповед №С-2-10-1/22.12.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена наложената на Община Сандански текуща месечна санкция за обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Вълково“ във връзка с достигане на ИЕО по показател БПК5, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води №43110052/05.03.2009 г., продължено с Решение №ПО-01-/26.01.2015 г.
През м. декември, 2022 г. няма наложени ПАМ