Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец ноември, 2022 г. са извършени общо 121 бр. проверки на 91 бр. обекта. Съставени са четири броя АУАН. Издадени са 6 бр. НП с обща стойност 13 700 лв. Няма сключени споразумения с нарушители.
През месеца са извършени общо 13 бр. извънредни проверки, в това число:
- 5 бр. за санкции;
- 5 бр. по заповед от МОСВ;
- 2 бр. по постановление на прокуратурата;
- 1 бр. по жалби и сигнали.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по заповеди от МОСВ.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

  • По повод излъчен репортаж в сутрешния блок на Нова ТВ „Здравей, България” на 16.11.2022 г., от РИОСВ –Благоевград съвместно с представители на БДЗБР, Икономическа полиция, Областна администрация – Благоевград и „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места е извършена незабавна проверка на място. Проверени са

- находище „Марчево“, за което с Решение на Министерски съвет на РБългария №72/06.02.2006 г. на „Бистрица – 2002“ ЕООД е предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли за срок от 25 години;
- производствената база „Бистрица – 2002“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
- участък около 2 километра от моста на р. Места на пътя Гоце Делчев - Доспат срещу течението на реката.

В репортажа излъчен по Нова ТВ се визира и имот, за който от Общински съвет – Гърмен е допуснато изработване на ПУП-ПЗ на част от поземлен имот с идентификатор 47408.30.3, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“. Проектът на ПУП - ПЗ за частта от имота, попадаща в касационната площ, е съгласуван с писмо с изх. №3772(3)/14.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград по реда и условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). Проектът на ПУП-ПЗ съвпада по обхват и предмет с инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с Решение № БД-18-ПР/2007 г. Поземлен имот с идентификатор 47408.30.3 се намира във II-ри добивен участък в югозападната част на концесията. При проверката е установено, че имотът е в естествено състояние и в него не са извършвани добивни или други дейности.

На производствена площадка „Трошачо-миячна сортировъчна инсталация, бетонов център и ремонтна работилница“ се извършват дейности по първична преработка на инертни материали, производство на бетонови и асфалтови смеси. Площадката e разположена на десния бряг на р. Места. От асфалтосмесителната инсталация не се формират промишлени отпадъчни води. Бетоновият център, състоящ се от бетоносмесител и бетонрециклер използва безотпадна технология на производство на циментови разтвори. В бетонрециклера се измиват транспортните средства и смесителя, като остатъчния материал се сортира в два компонента - инертен материал и циментово мляко. Двата компонента се влагат обратно за направата на циментови разтвори. Промишлените отпадъчни води, които се формират при промиване на инертен материал от дейността на ТМСИ се пречистват в локално пречиствателно съоръжение – два утаителя, които се ползват поотделно, според запълване на капацитета им. За ползване на воден обект р. Места с цел заустване на пречистени промишлени отпадъчни води, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване №43120050/10.08.2011 г., продължено с Решение №ПО-01-130/20.11.2017 г. на директора БДЗБР. Към момента на проверката ТМСИ работи. Чрез разпределителна шахта отпадъчните води постъпват за пречистване в Утаител №1, който е с незапълнен обем и няма заустване в р. Места. Утаител №2 е със запълнен капацитет и предстои почистването му.

Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване.

По време на проверката не е установено механизирано изземване на наносни отложения в проверения участък от р. Места, както и наличие на земекопна техника.
Констатирано е, че в обхвата на поземлен имот с идентификатор 05606.30.10 по КККР на с. Борово е изградено укрепително земно-насипно съоръжение. Същото се изгражда от „Бистрица – 2002“ ЕООД“, поради обстоятелството, че част от имота е бил залят и отнесен от високите води на р. Места през м. януари 2021 г. След преглед на наличната в РИОСВ – Благоевград документация е установено, че в РИОСВ – Благоевград не е подавано уведомление по реда на екологичното законодателство за инвестиционно предложение, предвиждащо дейности по изграждане на горпосоченото съоръжение, с оглед на което ще бъдат предприети действия по налагане на административно наказание на извършителя на нарушението.

• Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на рибарник, чрез водите на р. Санданска Бистрица от ВЕЦ „Попина лъка“, на 23.11.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР, за която е съставен КП №КД-01-1279/23.11.2022 г. по описа на БДЗБР. При извършената проверка не е констатирано замърсяване от ВЕЦ. При направения обход и оглед срещу течението на река Разсланковица (мястото посочено от подателя на сигнала като източник на замърсяването) не са установени брегови, точкови източници на замърсяване. Водите на реката са видимо бистри, без наносни отложения. На около 50 м. над посоченото място, на кота 952 м. на р. Разсланковица е изградено масивно водохващане №13 за нуждите на ВЕЦ „Лиляново“ съгласно издадено Разрешително за водовземане №41140085/2008 г., продължено с Решение №ПО-01-99/2018 г. с титуляр „Енерго-Про България“ ЕАД. На десния бряг на реката е изграден рибен проход, като преминаващите води, които осигуряват необходимите количества за функциониране на екосистемите са видимо бистри. Отнетите водни количества чрез ВХ №13, както и отработените води от ВЕЦ „Попина лъка“, постъпват в ГДК „Лиляново“ за нуждите на ВЕЦ „Лиляново“ и нямат връзка с водния обект. По предоставени данни от оператора, на 18.04.2022 г. е извършвано почистването на водовземната решетка на изравнител „Попина лъка“. Към момента на проверката и трите ВЕЦ-а от каскадата са в пълен работен режим. В периода 21-22 ноември в района са паднали обилни дъждове. През м. май, 2022 г. от същото лице е подаден идентичен сигнал за замърсяване на рибарника му от ВЕЦ „Арнаут дере“. Водовземното съоръжение за нуждите на рибовъдното стопанство, изградено на р. Санданска Бистрица, е примитивно, като не е предвидено пречистване на повърхностните води, постъпващи в басейните.

През месеца са извършени 3 бр. планови проверки по чл. 19, ал. 3 и чл. 52, ал. 1 от ЗУО на общините Сандански, Симитли и Кочериново, 2 бр. извънредни проверки за задържани товари на ГКПП-Кулата (транспортиране на катализатори) и в ГПУ-Петрич (насочване на отпадъци за екологосъобразно третиране – депониране) и 7 бр. проверки за нерегламентирани замърсявания в землищата на общините Симитли, Струмяни, Белица, Якоруда, Банско, Хаджидимово и Гърмен. За констатираните нерегламентирани замърсявания са дадени предписания със срокове за почистването им.
През м. ноември са издадени решения за 7 бр. регистрационни документи, от които 6 бр. за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци и 1 бр. за третиране на отпадъци. Издадени са 6 бр. решения за прекратяване на регистрационни документи.

През месец ноември, 2022 г. са съставени 4 бр. АУАН, както следва:

1. АУАН № 18-10/07.11.2022 г., съставен на Община Симитли за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, за ползване на воден обект р. Крупнишка за заустване на отпадъчни води на изход от КС на с. Черниче без необходимото за това основание.
2. АУАН № 7-11/14.11.2022 г., съставен на Община Рила за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, за ползване на воден обект р. Рилска за заустване на отпадъчни води на изход от КС на гр. Рила без необходимото за това основание.
3. АУАН № 8-11/14.11.2022 г. съставена на Рилската Света обител за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 29, за неизвършване на собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води на изход от КС на Рилски манастир, съгласно издадено Разрешително за заустване №43110194/18.01.2021 г.
4. АУАН № 19-10/18.11.2022 г., съставен на „Монца“ ООД за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ, за заустване на отпадъчни води във воден обект р. Струма, в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване №43120041/02.10.2009 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-91/07.06.2013 г. и продължено и изменено с Решение №ПО-01-163/04.12.2019 г.

През месец ноември, 2022 г. няма сключени споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. ноември 2022 г. са издадени 6 /шест/ наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП №8-03/03.11.2022 г. – И.К., в качеството му на кмет на Община Банско, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което е създадено незаконно сметище на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП №3-25/08.11.2022 г. – И.М., в качеството му на кмет на Община Кочериново, не е изпълнил повторно дадено предписание по реда на Закона за управление на отпадъците, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 4000,00 лева.
3. НП №4-25/14.11.2022 г. – Г.К., в качеството му на кмет на Община Рила, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което е създадено незаконно сметище на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците.

ЗВ:
4. НП № 10-10/09.11.2022 г. - "Грома Холд" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за това че като титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект - „ТМСИ и Асфалтова база“, зауства в р. Струма отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното, което се явява неизпълнение на задължението й да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.
5. НП №9-10/24.11.2022 г. – Община Струмяни, като титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обект „Канализационна система на село Микрево“, не е изпълнила задължението си да поддържа в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на населеното място и не осигурява непрекъснато нормалната й експлоатация, за което повторно нарушение на основание чл. 200, ал. 4 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 200 лева.
6. НП № 17-10/24.11.2022 г. – Община Струмяни, за това че като титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект - „Канализационна система на село Микрево“, зауства в р. Струма отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното, което се явява неизпълнение на задължението й да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
През м. ноември, 2022 г. е наложена една санкция по реда на чл. 69 от ЗООС, както следва:
С НП №С-2-11/30.11.2022 г. на „Евро мийт енд милк” ЕООД гр. Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева за заустване на отпадъчни води в дере, приток на р. Рилска в Пункт №1 RW43740011_1 – след пречистване от трите мазниноуловители (РШ т.9), при неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43740011/27.07.2015 г., продължено с Решение №ПО-01-129/28.10.2022 г. за обект „Кланица и месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма” по показатели НРВ, БПК5, ХПК, Общ азот, и Общ фосфор.

 

През м. ноември, 2022 г. няма наложени ПАМ