Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. октомври 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври, 2022 г. са извършени общо 139 бр. проверки на 113 бр. обекта. Няма съставени АУАН. Издадени са 8 бр. НП с обща стойност 10 000 лв. Сключени са 6 бр. споразумения с нарушител на стойност 3 990 лв.
През месеца са извършени общо 14 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по заповед от МОСВ;
- 2 бр. по документи;
- 2 бр. последващи проверки;
- 3 бр. други.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:
• Във връзка с постъпили сигнали на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград относно замърсяване на атмосферния въздух на с. Бело поле, общ. Благоевград с дим и прах от дейността на производствена база „Грома холд“, на 24.10.2022 г. и 28.10.2022 г. са извършени проверки на място. При проверките е установено, че на производствена база „Грома холд“ е монтирана мобилна асфалтосмесителна инсталация „BENNINGHOVEN“ BATCHMIX с капацитет 100 t/h, съоръжена с пречиствателно съоръжение (батерия с ръкавни филтри). Мобилният асфалтосмесител е предназначен да изгаря метан и се експлоатира от „Агромах продакшън“ ЕООД, въз основа на договор за наем. По време на проверката на 24.10.2022 г. асфалтосмесителят работи и се наблюдава видимо запрашаване. При извършената проверка на 28.10.2022 г. е установено, че асфалтосмесителят не работи. За монтирането на съоръжението не е проведена процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В тази връзка на дружеството е дадено предписание за преустановяване на дейността до издаване на краен административен акт от РИОСВ – Благоевград, с който дейностите се съгласуват по реда на ЗООС и ЗБР. Предписанието е изпълнено.
• Извършени са проверки на община Петрич, община Кочериново, Районна пътна служба – Благоевград и Районна пътна служба – Дупница, при които са констатирани нерегламентирани замърсявания. Дадени са предписания, със срокове за изпълнението, за почистването им.
• По писмо на МОСВ е извършена извънредна проверки за спазване изискванията на чл. 10 от Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Проверката е извършена чрез НИСО на лица притежаващи документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като е установено, че около 50 процента от проверяваните фирми не водят отчетност в системата. В резултат на извършените проверки от фирми, притежаващи документи за транспортиране на отпадъци по ЗУО, са предприети съответните действия, като една част от тях са извършили регистрация в НИСО, а друга - са подали заявления за прекратяване действието на издадените регистрационните си документи.

• Извършена е проверка на предприятие с нисък рисков потенциал – „БМВ 2000“ ООД, Петролна база „Разтоварище и товарище за петролни деривати“, гр. Благоевград, във връзка с изискванията на чл. 157а от ЗООС и съгласно Заповед №РД-122/31.01.2022 г. и Заповед №РД-123/31.01.2022 г. на министъра на околната среда и водите. Не са установени нарушения.

През месец октомври са издадени решения за 17 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци и 13 бр. решения за прекратяване на регистрационен документ.

През месец октомври, 2022 г. няма съставени АУАН
През месец октомври, 2022 г. са сключени 6 бр. споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, а именно:
1. Споразумение №1-05-17/05.10.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №01-05/24.06.2021 г. между наказващия орган и лицето С.М, образувано за осъществен състав на чл. 95, ал. 1, вр. с чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, с което на основание чл. 162, ал. 1 от същия закон е наложена глоба в размер на 140,00 лева.
2. Споразумение №4-06-18/19.10.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН № 4-06/2022 г. между наказващия орган и „АЛБРЕК“ ЕООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново, образувано за осъществен състав на чл. 35, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в размер на 350,00 лева.
3. Споразумение №14-10-19/20.10.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №14-10/2022 г. между наказващия орган и Община Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.
4. Споразумение №15-10-20/20.10.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №15-10/2022 г. между наказващия орган и Община Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700,00 лева.
5. Споразумение №16-10-21/20.10.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №16-10/2022 г. между наказващия орган и Община Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700,00 лева.
6. Споразумение №5-25-22/21.10.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №5-25/2022 г. между наказващи орган и „МУЛТИТРУП“ ООД, гр. Петрич, образувано за осъществен състав на чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400,00 лева.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. октомври 2022 г. са издадени 8 /осем/ наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №9-03/11.10.2022 г. – Д.Б., в качеството му на кмет на Община Петрич, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 500,00 лева по реда на ЗУО.
ЗВ:
2. НП №4-11/10.10.2022 г. – Община Петрич, за това че в качеството й на ползвател на воден обект - р. Струмешница за заустване на отпадъчни води' не е изпълнила законовите си задължения да поддържа в техническа и експлоатационна изправност Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) от канализационната система на с. Михнево, която е установено, че не функционира и не осигурява пречистване на отпадъчните води, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 43 във връзка с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
3. НП №3-10/10.10.2022 г. – Община Петрич, за това че като титуляр на издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект - „Канализационна система на село Михнево“, зауства в р. Струмешница отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното по показатели „Неразтворени вещества“ и „БПК5“, което се явява неизпълнение на задължението й да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, да поддържа качеството на водата в съответствие с условията в разрешителното, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
4. НП № 4-10/10.10.2022 г. – Община Петрич, за това че като титуляр на издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект - „Канализационна система на с. Първомай“, зауства в р. Струмешница отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното по показатели „Неразтворени вещества“, „БПК5“ и „ХПК“, което се явява неизпълнение на задължението й да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, а именно да поддържа качеството на водата в съответствие с условията в разрешителното, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
5. НП №5-10/10.10.2022 г. – Община Петрич, за това че като титуляр на издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект - „Канализационна система на гр. Петрич“, зауства в р. Струмешница отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното по показатели „Неразтворени вещества“, „БПК5“ и „ХПК“, което се явява неизпълнение на задължението й да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, а именно да поддържа качеството на водата в съответствие с условията в разрешителното, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
6. НП № 5-11/18.10.2022 г. – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в качеството му на оператор на „Канализационната система на с. Юруково”, зауства в р. Места отпадъчни води в отклонение на заложените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО), определени с разрешителното по показатели „Неразтворени вещества", „БПК5“ и „ХПК“, което се явява неизпълнение на задължението му по чл. 48, ал. 4 от ЗВ, а именно да пречиства и зауства отпадъчни води в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за съответната канализационна система, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
7. НП №11-10/18.10.2022 г. – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в качеството му на оператор на „Канализационната система на гр. Симитли” – КК кв. „Ораново“, гр. Симитли, зауства в р. Струма отпадъчни води в отклонение на заложените ИЕО, определени с разрешителното по показател „Нефтопродукти“, което се явява неизпълнение на задължението му по чл. 48, ал. 4 от ЗВ, а именно да пречиства и зауства отпадъчни води в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за съответната канализационна система, дори и да не е негов титуляр, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
8. НП № 12-10/18.10.2022 г. – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, в качеството му на оператор на „Канализационната система на гр. Симитли” – КК – Главен клон №1 в гр. Симитли, зауства в р. Места отпадъчни води в отклонение на заложените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО), определени с разрешителното по показатели „Неразтворени вещества", „БПК5“ и „ХПК“, което се явява неизпълнение на задължението му по чл. 48, ал. 4 от ЗВ, а именно да пречиства и зауства отпадъчни води в съответствие с издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за съответната канализационна система, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

През м. октомври, 2022 г. е наложена една санкция по реда на чл. 69 от ЗООС, както следва:

1. С НП №С-5-10/14.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на Община Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 30,00 (тридесет) лева за заустване в р. Струма на отпадъчни води в Пункт 2 – изход ПСИВ, при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени с условие 10.1.2.1. (Таблица10.1.2.1) в Комплексно разрешително №573-Н0/2019г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда на Община Благоевград за обект „Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап “ по показатели Азот нитритен и Азот нитратен.

През м. октомври, 2022 г. няма наложени ПАМ