Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. септември 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември, 2022 г. са извършени общо 119 бр. проверки на 100 бр. обекта. Съставени са 2 бр. АУАН. Издадени са 3 бр. НП на обща стойност 12 000 лв. Сключени са три споразумения с нарушители на обща стойност 3500 лв. С резолюция е отменен един акт.
През месеца са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:
- 8 бр. по заповед от МОСВ;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. за санкции;
- 3 бр. по искане на МВР;
- 2 бр. последващи проверки;
- 1 бр. по документи.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;.
- Проверки по заповед/писмо от МОСВ.
- Проверки за правно действие на актовете, издадени по реда на Глава VІ от ЗООС.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

  • На 02.09.2022 г e извършена проверка на място от представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР, Община Банско и Община Разлог, във връзка с получени сигнали за незаконен добив на баластра в поземлени имоти с идентификатори 21498.186.42 и 21498.186.43, местност Лошин по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград и действащ обект „ТМСИ“ в гр. Разлог без изискуемите документи, разрешаващи дейността.

При проверката в местността Лошин, землище на гр. Добринище, е установено, че имотите са бивша производствена площадка на ТМСИ, стопанисвана от „Инерт Груп Комерс“ ЕООД. От площадката са демонтирани пресевната инсталация, помпен агрегат и тръбопровода. В имотите са позиционирани 2 броя самосвали и верижен багер с логото на „Bozhanov group“, които са в покой и не извършват дейност. Налице са купчини земни маси с характеристика на инертни материали, с преобладаващ състав от едри камъни. По време на проверката не е констатирано изземване на наносни отложения от речното легло, както и следи от скорошно изземване на такива. Не е установено наличие на земекопна и транспортна техника в границите на водния обект – р. Места. За цитираните поземлени имоти на основание на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от главния архитект на Община Банско са издадени: Разрешение за поставяне №24/24.11.2017 г. с изтекъл срок на валидност, и последващо Разрешение за поставяне №04/20.07.2021 г. със срок на валидност от три години, с което се разрешава да се извърши „Поставяне на мобилни машини и съоръжения - 5 бр. с обща площ 44 м2“.

Предвид вида на територията – земеделска, за предприемане на мерки е уведомена Областна дирекция „Земеделия“ – гр. Благоевград. С писмо до кмета на Община Банско, Дирекцията информира, че няма издавано разрешение за поставяне на временен обект, което е необходимо, когато се касае за поставяне на временни обекти в земеделски земи извън регулацията на населеното място.

От страна на РИОСВ – Благоевград е сезиран за предприемане на мерки по компетентност кметът на Община Банско, вкл. и за разглеждане на възможността за възобновяване на административното производство по реда на чл. 99, т. 1 и т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид че разрешената дейност (поставяне на мобилна инсталации и съоръжения), както и извършваната такава (депониране на земни маси и разполагане на машини и техника, временни, преместваеми обекти, свързани с дейността) не съответства на предвижданията на одобрения ОУП на община Банско и не е съгласувана по реда на екологичното законодателство и законодателството в областта на опазване на земеделските земи.

Собствениците и ползвателите на имотите са уведомени, че същите следва да се ползват като земеделска земя и за действията, които е необходимо да предприемат при наличие на инвестиционни намерения за други дейности върху тях.

Извършена е и проверка на „Производствена площадка“ в ПИ с идентификатор 61813.764.8 по КККР на гр. Разлог, с вид на територията – урбанизирана, НТП – дърводобивна и дървопреработваща промишленост, експлоатирана от „Божанов груп“ ЕООД, гр. Разлог „ТМСИ“ в гр. Разлог. По време на проверката е установено, че в цитирания имот е изградена складова база за строителни материали, монтирана е мобилна ТМСИ, налични са 2 бр. резервоари, всеки с приблизителен обем 10 куб.м. за съхранение на вода за работата на ТМСИ. На производствената площадка са налични депонирани земни маси, както и различни фракции инертен материал. Промишлените отпадъчни води от промиване на земните маси преминават последователно през два утаителя (единия двусекционен, другия трисекционен), като в третата секция на втория утаител са монтирани 2 бр. помпи, чрез които се запълват резервоарите и така водата се ползва в оборотен цикъл. Към момента на проверката ТМСИ не работи. Утаителите са почистени от натрупани утайки. В близост до обекта не е установен повърхностен воден обект, който да се ползва за водовземане, респ. заустване на отпадъчни води. Производствената база се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр. Разлог.

От ползвателя на площадката е представени документи, удостоверяващи правото му да ползва имота, както и съседни на него, както и копие План за застрояване за УПИ IX-2513, кв. 136 по плана на гр. Разлог, одобрен със Заповед №РД-15-100/02.03.2006 г. на кмета на Община Разлог за 1. Мобилна инсталация за производство, 2. Битова сграда и 3. Обслужваща сграда.

Община Разлог е сезирана за извършване на проверка по случая - на място и по документи за съответствие на извършваните дейности с изискванията на ЗУТ, и предприемане на мерки по компетентност, за което да уведоми РИОСВ.

• Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на р. Рилска, над хотел-ресторант „Магията на Рила” с води с тъмен цвят и мирис на фекалии, е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР. При направения обход и оглед на реката в участък около 3 км е констатирано, че водите на р. Рилска са видимо бистри и чисти. В хода на проверката е установено, че формираните от дейността на обект хотел-ресторант „Магията на Рила“ отпадъчни води се събират във водоплътна изгребна яма. На място с географски координати N 42⸰ 07'15,56″ и Е 23⸰16'17,58″ от изгребната яма е налична изходна тръба, като към момента на проверката не се констатира заустване на отпадъчни води в р. Рилска на изход от тръбата. По дъното на реката в точката с цитираните координати не се наблюдават отлагания, характерни от отпадъчни води.

Дружеството, ползвател на обекта ще бъде сезирано за предприемане на необходимите действия за привеждане на водоплътната изгребна яма в съоръжение, което отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, както и за необходимостта от сключване на договор за предаване за последващо пречистване на отпадъчните води на лицензиран „В и К“ оператор или друг производствен/стопански обект с изградена и въведа в експлоатация ПСОВ.

При направения обход по време на проверката е установено, че в място с географски координати: N 42⸰06'57,72″ и Е 23⸰17'48,13″ от хотелски комплекс „Горски кът“, посредством тръба в р. Рилска се заустват отпадъчни води. На обекта е изградена и въведена в редовна експлоатация ЛПСОВ. Заустването на отпадъчни води на изход от ЛПСОВ се осъществява без необходимото за това основание, а именно наличие на издадено по реда на Закона за водите Разрешително за ползване на повърхностни води за заустване на отпадъчни води. От БДЗБР ще бъдат предприети съответните мерки по реда на Закона за водите за откриване и провеждане на процедура за издаване на разрештелното.

  • В изпълнение на Заповед №РД-817/09.09.2022 г. и Заповед №РД-846/21.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите са извършени 3 бр. проверки съвместно с РИОСВ – Стара Загора и РИОСВ – Хасково на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, ТЕЦ „Марица Изток 2“, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора и ТЕЦ “Марица 3“, гр. Димитровград, обл. Хасково.
  • Извършени са 3 бр. извънредни проверки по писмо на ОД на МВР – Благоевград, съвместно с РУ – Благоевград на площадки за третиране на отпадъци. При една от проверките е констатирано наличие на ИУМПС извън площадката за третиране на отпадъци, дадено е предписание за представяне на документите на ИУМПС с цел установяване на собствеността им и предприемане на административнонаказателни действия във връзка с констатираното нарушение.
  • Извършени са 2 бр. извънредни проверки по сигнали за нерегламентирано замърсяване от дърводелски цехове, извършващи дейност в община Якоруда. До Община Якоруда и РДНСК – Благоевград са изпратени писма за установяване законността на обектите. Съгласно получен отговор от РДНСК обектите са от компетентността на Община Якоруда, като на същата е указан срок за предприемане на съответните действия по случая, за което е необходимо да уведоми РИОСВ – Благоевград.

През месец септември са издадени решения за 6 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци, 2 бр. регистрационен документ за дейности с отпадъци и 1 решение за прекратяване на регистрационен документ.

Извършена е една проверка за изпълнение на договор с ПУДООС от Кампанията „За чиста околна среда“.

През месец септември, 2022 г. са съставени 2 броя АУАН както следва:

1. АУАН №05-25/13.09.2022 г. на „Мултитруп“ ООД, гр. Петрич, за извършено административно нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 3, предл. І-во във вр. с чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – за предоставяне на невярна информация по отношение на пуснати на пазара количествата опаковки за м. март и м. април, 2022 г.
2. АУАН №4-06/16.09.2022 г. на „АЛБРЕК“ ЕООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново, цех за производство на пелети, за неорганизирано изпускане на дървесни частици (трици) в атмосферния въздух, поради съхранението им на открито. Нарушени са разпоредбите на чл. 35, ал. 1 във връзка с във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн.,ДВ, бр.45/1996 г.) и във връзка с чл. 70, ал. 8, т. 1 и ал. 9, т. 1 от Наредба № 1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.)

През месец септември, 2022 г. са сключени три броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, а именно:

1. Споразумение №2-20-14/09.09.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН № 2-20/2022 г. между наказващия орган и „Треска“ ЕООД, с. Ключ, общ. Петрич, образувано за осъществен състав на чл. 34н, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева.
2. Споразумение №13-10-15/26.09.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №13-10/2022 г. между наказващия орган и „Оникс 2014“ ЕООД, гр. Смолян, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.
3. Споразумение №3-06-16/27.09.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №3-06/2022 г. между наказващия орган и „ГЕХАРД“ ЕООД, с. София, образувано за осъществен състав на чл. 34н, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева.

Резолюция по чл. 54 от ЗАНН:
1. Резолюция вх. № Z-267/01.09.2022 г., с която на основание чл. 54, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 33, ал. 2 от ЗАНН е прекратено АНП, образувано с АУАН № 3-22/18.03.2022 г. срещу Ж.Л., гр. Петрич, поради констатирани признаци на извършено престъпление и преписката е изпратена на ОП-Благоевград.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец септември, 2022 г. са издадени три наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП №5-03/02.09.2022 г. – А.А., в качеството му на кмет на Община Симитли, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
2. НП №6-03/02.09.2022 г. – Е.И., в качеството му на кмет на Община Струмяни, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
3. НП №7-03/19.09.2022 г. – Л.Т., в качеството му на кмет на Община Хаджидимово, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината. Нарушение е извършено в условията на повторност, поради което е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 6 000,00 лева по ЗУО.

През м. септември, 2022 г. има наложена една и отменени 2 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, както следва:

1. С НП №С-4-10/07.09.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София, е наложена текуща месечна санкция в размер на 20 556 (двадесет хиляди петстотин петдесет и шест) лева за замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на ИЕО на вредни вещества на заустваните в река Мелнишка отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване №43120070/13.01.2017 г. по показатели НРВ, БПК5 и ХПК от обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси”, находящ се в с. Капатово, община Петрич.
2. Със Заповед №С-4-10-1/30.09.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена наложената на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София текуща месечна санкция за обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси“, с. Капатово, общ. Петрич във връзка с достигане на ИЕО по показатели НРВ, БПК5 и ХПК, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води №43120070/13.01.2017 г.
2. Със Заповед №С-1-11-1/30.09.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена наложената на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – Благоевград текуща месечна санкция за обект „Канализационна система на с. Горно Драглище“ във връзка с достигане на ИЕО по показател Нефтопродукти, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води №43110181/19.10.2018 г.

През м. септември, 2022 г. няма наложени принудителни административни мерки.