Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. август 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец август, 2022 г. са извършени общо 67 бр. проверки на 47 бр. обекта. Съставени са 2 бр. АУАН. Издадени са 3 бр. НП с обща стойност 7400 лв. Сключено е едно споразумения с нарушител на стойност 700 лв. Наложени са 2 бр. принудителни административни мерки.
През месеца са извършени общо 12 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. по документи, вкл. и за правно действие на актове;
- 1 бр. за санкции;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по искане на прокуратурата;
- 2 бр. други.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за правно действие на актовете, издадени по реда на Глава VІ от ЗООС.
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:
• На 12.08.2022 г. на зелен телефон на РИОСВ – Благоевград е постъпил сигнал за замърсяване на съседни имоти с трици струпани в двора на цех за производство на пелети, собственост на „Албрек“ ЕООД, находящ се в с. Мурсалево, общ. Кочериново. На 17.08.2022 г. е извършена проверка на място, при която е установено, че сигналът е основателен. По продължението на цеха за производство на пелети е изграден навес (ограден от три страни), в който се съхраняват дървесни трици. Срещу навеса на открито се съхраняват дървесни трици, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Съхраняваните на открито трици са на площ около 145 м3 (12 мх12 м), с височина от 2 м до 2,5 м в отделните части. Не са спазени изискванията на чл. 70, ал. 8, т. 1 и ал. 9, т. 1 от Наредба №1/2005 г. Управителят на дружеството е поканен на 16.09.2022 г. в сградата на РИОСВ – Благоевград за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
• На 09.08.2022 г. във връзка с постъпил сигнал, срещу дейността на дърводелски цех без необходимите документи, е извършена проверка на място на обекта в с. Конарско, Бикова махала, община Якоруда. При направеният обход е установен цех за първична обработка на дървесина, като в момента на проверката не се извършва производствена дейност, но има натрупани дървесни трици и изрезки около машините. Констатирано е наличие и на други отпадъци. Изпратено е писмо до кмета на Община Якоруда за извършване на проверка по компетентност, с цел установяване наличието на документи, издадени по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и юридическото лице, което извършва производствената дейност.
• На 10.08.2022 г. по постъпил сигнал за натрупване на отпадъци в сграда „Бизнес център“ е извършена проверка на място в сградата на Община Кресна. При обход на приземния етаж на сградата е установено наличие на разноцветни чували с разделно събрани отпадъци от опаковки (пластмасови, хартиени и метални). Дадени са предписания за предаване на отпадъците на лице, притежаващо документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Същите са изпълнени в срок.
• По постъпил сигнал за разкомплектоване на коли и замърсяване с масла на ул. „Георги Сава Раковски“ №7, с. Струмяни, обл. Благоевград, е извършена проверка на автоработилница, експлоатирана от „Ауто Сервиз Калоянов“ ЕООД, с. Струмяни. При проверката е установено наличие на 2 бр. ИУМПС на посочения в сигнала адрес. Констатирано е, че дружеството не е извършило класификация на отпадъците, генерирани от дейността му. Дадени са предписания за привеждане на дейността на дружеството с изискванията на ЗУО.

През м. август са издадени решения за 12 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци, от които 2 бр. за прекратяване на регистрацията и 6 бр. за изменение и допълнение.

През месец август, 2022 г. са съставени 2 броя АУАН както следва:

1. АУАН №2-20/26.08.2022 г. на „Треска” ЕООД, с. Ключ, общ. Петрич (Цех за производство на пелети, находящ се в м.“Джаговец“, с. Ключ, общ. Петрич), за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, в частта „глава пета“, във връзка с чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г., изразяващо се в неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух след барабанната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети.
2. АУАН №13-10/26.08.2022 г. на „Оникс 2014“ ЕООД, гр. Смолян за нарушенa разпоредба на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, за установено заустване на отпадъчни води от обект „Производствена база Оникс 2014”, м. Ормана, земл. на с. Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград в р. Струма, в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване №43120063/14.03.2016 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-34/08.03.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

През месец август, 2022 г. e сключено едно споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, а именно:

1. Споразумение №6-11-13/31.08.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН № 6-11/2022 г. между наказващия орган и „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец август, 2022 г. са издадени 3 /три/ наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №4-03/25.08.2022 г. – И.С., в качеството му на кмет на Община Благоевград, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
ЗВ:
2. НП № 2-11/31.08.2022 г. – Община Гърмен, ползва повърхностен воден обект – дере, ляв приток на р. Места без необходимото за това основание - не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на БДЗБР, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 4 вр. чл. 200, ал.1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2 200 лева.
3. НП № 3-11/31.08.2022 г. – Община Гърмен, ползва повърхностен воден обект – напоителен канал без необходимото за това основание - не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на БДЗБР, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 4 вр. чл. 200, ал.1, т. 2 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 2 200 лева.

През м. август, 2022 г. има наложени 2 санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, както следва:

1. С НП №С-02-06-1/03.08.2022 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград е наложена текуща месечна санкция на „Пирин пеллет“ ЕООД, в размер на 77 лв./месец, за замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества над допустимите норми, изпускани след барабанна ротационна сушилня с директен контакт към инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Разлог, ул. „Годлевски път“, местност Габавица.
2. С НП №С-3-10/22.08.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на Община Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 14,00 лв./месец за заустване в р. Струма на отпадъчни води на изход ПСИВ (Пункт 2), при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Азот нитритен,. определени с условие 10.1.2.1. (Таблица10.1.2.1) в Комплексно разрешително №573-НО/2019г., издадено от изпълнителния директор на ИАОС, на Община Благоевград, за обект „Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап“.

През м. август, 2022 г. са наложени 2 бр. ПАМ, а именно:

1. Заповед №289/05.08.2022 г., издадена по реда на Закона за опазване на околната среда за налагане на ПАМ, с която е преустановена дейността по изграждане на обект „Фотоволтаична централа“ в гр. Разлог.
2. Заповед №320/30.08.2022 г., издадена по реда на Закона за биологичното разнообразие, за налагане на ПАМ, с която е спряна дейност по почистване от горскодървесна растителност в обхвата на поземлени имоти в гр. Петрич, община Петрич.