Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. април 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец април, 2022 г. са извършени общо 78 бр. проверки на 62 бр. обекта. Съставени са 9 бр. АУАН. Издадени са 3 бр. НП на обща стойност 2200 лв.
През месеца са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:
- 8 бр. по писмо от МОСВ;
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. последващи проверки;
- 2 бр. по писма на МВР;
- 2 бр. по документи;
- 2 бр. други.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по разпореждане от МОСВ.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

• Във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон“ за изпускане на черен дим, от комина на „Универсал строй консулт“ ООД, гр. Благоевград, е извършена незабавна проверка на производствената база на дружеството. При проверката е установено единствено наличие на жар в горивната камера на котела, който се използва за отопление, и димните газове са видимо светли. В непосредствена близост до котела са налични брикети в чували, които се произвеждат на обекта, посредством брикетираща машина от отпадащите от производствената дейност трици. В котелното помещение в дървен контейнер се съхраняват и изрезки от MDF. Не е установено наличие и изгаряне на отпадъци.

• Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица в урбанизираната територия на гр. Сандански, в изпълнение на Заповед №РД- 651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите за координация между РИОСВ и БД за извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, на 11.04.2022 г. е извършена съвместна проверка на място с представители на БДЗБР и Регионална лаборатория (РЛ) – Благоевград, за която е съставен Констативен протокол №30-11/11.04.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград.
При направен оглед и обход на левия бряг на реката (срещу магазин „Билла“) е установено наличие на 2 броя стоманобетонови отходни тръби, като от едната е констатирано изливане на отпадъчни води. Заснетите географски координати в мястото на заустване, както и цитираните в сигнала, кореспондират с точката на заустване на смесен поток (битови, производствени и дъждовни води) на изход от Канализационен колектор №1 (КК №1), съгласно издадено от директора на БД ЗБР Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110192/17.08.2020 г. за експлоатация на съществуващ обект Канализационната система на гр. Сандански. Титуляр на издаденото разрешително е Община Сандански, като по силата на договор обектът е предаден за стопанисване и се поддържа от експлоатационното дружество „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански.По време на текущия контрол от РЛ – Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води на изход от КК №1 за последващо изпитване по показателите, заложени в Разрешителното за заустване. Резултатите от изпитване показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показатели Активна реакция рН, Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Азот общ и Фосфор общ. Резултатите от изпитване по показател Нефтопродукти не са готови до настоящия момент.

• Във връзка с постъпил сигнал за демонтиране на оборудването на ПСОВ с. Михнево, общ. Петрич, на 18.04.2022 г. е извършена проверка на място с представители на Община Петрич и „ВиК“ ЕООД – Петрич. За извършената проверка е съставен Констативен протокол №33-11/18.04.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград. В хода на извършената проверка е установено, че на обект „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води от канализационната система на с. Михнево“ (ПСОВ) не е изграждано външно електрозахранване и трафопост, поради което станцията не работи. Електрозахранването с дизелов агрегат е неподходящо за постоянна експлоатация. Постъпващите отпадъчни води във входната разпределителна шахта на ПСОВ са отбити, като същите не постъпват в съоръжението за пречистване. Посредством съществуващия колектор отпадъчните води се заустват в р. Струмешница непречистени. Вследствие настъпили форсмажорни обстоятелства (обявено бедствено положение през м. декември, 2021 г. в община Петрич), на ПСОВ с. Михнево са нанесени материални щети, за което между Община Петрич и „ВиК“ ЕООД – Петрич е водена официална кореспонденция. С оглед необходимостта от неотложен ремонт от страна на „ВиК“ ЕООД – Петрич е извършен демонтаж на част от оборудването на ПСОВ. Предоставен е опис на демонтираното оборудване, като при проверката е установено, че същото се съхранява в охраняем склад на дружеството. След извършване на ремонтите се предвижда възстановяване на оборудването по местонахождение. На площадката на ПСОВ са започнали строително-ремонтни дейности, като заваряване и боядисване на метални конструкции, подмяна на полиетиленови тръби и изграждане на навесни конструкции от поликарбонатни плоскости.
Община Петрич е титуляр на издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води №43110142/05.06.2015 г. в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на с. Михнево“. За неизпълнение на законовите задължения за поддържане в техническа и експлоатационна изправност въведената в редовна експлоатация Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), на Община Петрич е изпратена покана за съставяне на АУАН.
Във връзка с представени през месец април резултати от проведен собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води на изход от Канализационен колектор на с. Михнево и установено неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показатели Неразтворени вещества и БПК5, ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

• Извършени са и 2 бр. извънредни проверки по писмо на ОД на МВР за незаконни дейности с отпадъци.

• През месец април са издадени 5 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци. Издадено е и 1 бр. решение за изменение и допълнение на разрешително за дейности с отпадъци.

През месец Април 2022 г. са съставени 9 броя АУАН и издаден един отказ да се образува наказателно производство както следва:

1. АУАН №02-11/21.04.2022 г. на Община Гърмен. За заустване на отпадъчни води от КК1 на с. Гърмен без наличното за това основание. Нарушен е на чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите.
2. АУАН №03-11/21.04.2022 г. на Община Гърмен. За заустване на отпадъчни води от КК2 на с. Гърмен без наличното за това основание. Нарушен е на чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите.
3. АУАН №03-14/15.04.2022 г. на „Евро доор“ ООД – с. Рупите, общ. Петрич, за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Нарушен е чл. 134,ал. 1, т. 1, предл. I-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предл. II-ро от ЗУО.
4. АУАН №06-03/21.04.2022 г. на Е.Д.И., кмет на общ. Струмяни, нарушена законова разпоредба/и чл. 151, ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 3 т. 15 от Закона за управление на отпадъците.
5. АУАН №02-24/28.04.2022 г. на „БИОСТРОЙ“ ЕООД, гр. Благоевград – за предаване на отпадъци на лице, непритежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.
6. АУАН №1-06/07.04.2022 г. на „КЕН СЪПЛАЙ“ ООД, цех за бутилиране на кенове и кегове, находящ се в с. Стоб, община Кочериново, за нарушение на чл. 34и, ал. 17, предл. I-во във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.) във вр. с чл. 4, параграф 1 и 2, б. „а“ и „б“, и чл. 6, параграф 1, б. „а-ж“ от Регламент (ЕС) №517/2014 - като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, за което се изискват проверки за течове, дружеството не поддържа досиета на стационарното хладилно и климатично оборудване във формат съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
7. АУАН №2-06/07.04.2022 г. на „РИЛАНА“ ЕАД, цех за бутилиране на изворна вода, находящ се в с. Стоб, община Кочериново, за нарушение на чл. 34и, ал. 17, предл. I-во във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.) във вр. с чл. 4, параграф 1 и 2, б. „а“ и „б“, и чл. 6, параграф 1, б. „а-ж“ от Регламент (ЕС) №517/2014- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, за което се изискват проверки за течове, дружеството не поддържа досиета на стационарното хладилно и климатично оборудване във формат съгласно Приложние №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
8. АУАН №3-06/11.04.2022 г. на „ГЕХАРД“ ЕООД, гр. София, „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“, находящ се в гр. Банско, ул. „Пирин“ №96, експлоатиран от „ГЕХАРД“ ЕООД – клон Банско, гр. Банско, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, предл. III-то във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от две изпускащи устройства (комини) към 2 бр. котли тип, изгарящи гориво природен газ, с номинална топлинна мощност по 986 кW всеки.
9. АУАН №01-07/28.04.2022 г. на „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ” ЕАД за нарушение на разпоредбите на чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, изразяващо се в неспазване на условие, поставено в Решение №БД-29-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
10. Постановление от 31.03.2022 г. за отказ да се образува наказателно производство по преписка № ТОП 1054/2020 г. по описа на ТО гр. Петрич, Районна прокуратура – Благоевград, от което се установява извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. април, 2022 г. има издадени 3 броя наказателни постановления издадени наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №11-24/29.04.2022 г. – „ЕН ВИ ГРУП 2“ ЕООД, гр. Благоевград, за това, че като регистриран „търговец“ на отпадъци не е изпълнило задължението си да води отчетност на отпадъците за осъществена от него дейност, за което нарушение на основание чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
ЗБР:
2. НП №4-22/26.04.2022 г. срещу Ц.Д.М., за това че стопанисван от лицето имот – ливада, в землище на гр. Кочериново, в нарушение на забраната по т. 5.2. от Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици е превърнат в обработваема земя. С това деяние е осъществен състав на чл. 124, ал.1, във вр. с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, във вр. с т. 5.2. от горецитираната заповед и е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.
3. НП №5-22/26.04.2022 г. срещу Н.Г.С, за това че част от стопанисван от лицето имот – ливада, в землище на гр. Кочериново, в нарушение на забраната по т. 5.2. от Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици е превърната в обработваема земя. С това деяние е осъществен състав на чл. 124, ал.1, във вр. с чл. 12, ал. 6 от ЗБР, във вр. с т. 5.2. от горецитираната заповед и е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.

През м. април, 2022 г. няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.