Съдържание

Посетители

В момента има 407  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. март 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец март, 2022 г. са извършени общо 120 бр. проверки на 99 бр. обекта. Съставени са 8 АУАН. Няма издадени НП.
През месеца са извършени общо 18 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 4 бр. последващи проверки;
- 2 бр. по писмо на БД ЗБР;
- 2 бр. по писма на други структури;
- 1 бр. по писма на МВР;
- 1 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. по публикация в пресата.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Във връзка с постъпила жалба от жителите на с. Черниче за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на „Цех за производство на пелети“, експлоатиран от „Ликовци“ ООД, с. Черниче и находящ се в местност „Орловец“, земл. на с. Крупник, общ. Симитли, е извършена проверка в присъствието на главен експерт „Екология“ при община Симитли, кмета на с. Черниче и един представител на жителите на с. Черниче. При проверката са извършени контролни измервания емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията за производство на пелети, посредством 1 бр. изпускащо устройство (ИУ) след барабанна сушилня с директен контакт, които преди това преминават за пречистване през циклон. Резултати от горецитираните измервания, извършени от Централна лаборатория – София при ИАОС - София, показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели „прахообразни вещества“ и „органични вещества“, определени като общ въглерод, регламентирани в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „а“ от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

Проверка по постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух с прах, вследствие от движението на тежкотоварни транспортни средства на „Агромах Продакшън“ ЕООД. Подателят на сигнала е собственик на овощно-зеленчукова градина. При извършената проверка на място в присъствието на подателя на сигнала и представител на „Агромах Продакшън“ ЕООД, експлоатиращо находище „Бучака“ и тежкотоварните МПС, движещи се по трасето от и към кариерата, преминаващо непосредствено покрай градината е установено запрашаване. В деня на проверката времето е значително ветровито, което е предпоставка за допълнително разпространение на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух. В момента на проверката по пътя за кариера „Бучака“ преминават и в двете посоки тежкотоварни транспортни средства с отличителен надпис „Агромах Продакшън“, като е налична водоноска, която извършва оросяване на трасето. На дружеството е дадено предписание за редовно оросяване с цел ограничаване на запрашаването от преминаващите по трасето тежкотоварни автомобили.

Извънредната проверка по писмо на МОСВ е извършена на площадка, разположена в гр. Велики Преслав. Целта на същата е да се установи, в какво състояние и в какви количества се съхраняват отпадъци приети от „Калида“ ООД, гр. Гоце Делчев. За тези отпадъци тече изпълнение на Програма за отстраняване на минали екологични щети. За проверката, от страна на РИОСВ-Шумен е изготвен доклад.

Извършена е проверка след публикация във вестник „Струма“, касаеща опит за нерегламентирано изхвърляне на производствени отпадъци на територията на с. Рупите, общ. Петрич. Установен е нарушителят, като до управителя на дружеството, от страна на РИОСВ е изпратена покана за съставяне на АУАН.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на общинско дере в урбанизираната територия на гр. Благоевград е извършена съвместна проверка с представител на Община Благоевград. При проверката е установено, че от отливен канал на дъждопреливник, част от канализационната мрежа на гр. Благоевград в дерето постъпват отпадъчни води и го замърсяват. На експлоатационното дружество „В и К“ ЕООД гр. Благоевград са дадени предписания за почистване на съоръжението и предотвратяване изтичането на отпадъчни води в дерето, както и осъществяване на по-стриктен и регулярен контрол над съоръженията на канализационна система с цел недопускане на преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време. В указаният срок в РИОСВ – Благоевград от „В и К“ ЕООД гр. Благоевград е представена информация относно изпълнение на предписанието.

Във връзка с изясняване на обстоятелства по заустване на отпадъчни води, формирани от населеното място с. Гърмен е извършена съвместна проверка с БД ЗБР на обект „Канализационна система на с. Гърмен“. При проверката е установено, че формираните отпадъчни води от с. Гърмен се заустват на изход от два броя канализационни колектори, както следва: КК1- в дере, ляв приток на р. Места и КК 2- в напоителен канал, собственост и експлоатиран от „НС“ ЕАД гр. София. Община Гърмен не притежава Разрешително за ползване на водните обекти за заустване на отпадъчни води, издадено по реда на Закона за водите. Във връзка с нерегламентираното заустване на отпадъчни води ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Във връзка с постъпил сигнал за черни води на р. Струма при моста на с. Бело поле, община Благоевград, незабавно на 30.03.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград, за която е съставен КП №КД-01-248/30.03.2022 г. по описа на БД ЗБР. При огледа на място – моста на с. Бело поле е установено, че водите на р. Струма са с характерен цвят за сезона. На място са извършени полеви измервания на основни физико-химични показатели, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Извършено е пробовземане на повърхностни води за последващо изпитване по показатели НРВ, БПК5, Сулфати, Обща твърдост (сума от Калций и Магнезий) и Желязо разтворено. При направен обход по течението на р. Струма в участъка от моста за с. Драгодан, общ. Кочериново до моста на с. Бело поле, общ. Благоевград не е установен брегови източник на замърсяване. Сигналът е неоснователен.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица при почистване на езерото в парк „Бачиново“, общ. Благоевград, незабавно на 31.03.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград, за която е съставен КП №31-10/31.03.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград. На място е установено, че от Общинско предприятие „Биострой“ със специализирана техника се извършва почистване на езерото в парк „Бачиново“. Езерото е почти изпразнено, като се почистват утайките. Посредством тръба част от дънните води се изливат в р. Благоевградска Бистрица. На място в три точки – на изход от тръбата на езерото, посредством която се изливат водите от почистването на езерото; от водохващане на р. Бл. Бистрица, с което се захранва езерото и на няколко стотин метра надолу по течението на реката са извършени полеви измервания на основни физико-химични показатели, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Извършено е пробовземане за последващо изпитване по показатели НРВ, БПК5 и ХПК.

Извършени са проверки на пет броя складове за съхранение на стари препарати за растителна защита в общ. Сандански. Не са констатирани съществени нередности. Дадено предписание за премахване на растителност в близост до склада в с. Плоски.

Извършени са планови проверки за незаконни сметища в общини Рила, Симитли и Разлог.

През месец Март са издадени 2 бр. изменение и допълнение на разрешителни за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 12 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци (вкл. третиране и транспортиране) и 1 бр. регистрационен документ е прекратен.

През месец март, 2022 г. са съставени 8 броя АУАН, както следва:

1. АУАН №3-22/18.03.2022 г. срещу Ж.Д.В. за нарушение на забраната по чл. 24 от Закона за защитените територии и режима, определен в т. 1 и т. 4 от Заповед №156/11.04.1978 г. на Комитета за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр. 36/1978 г.), с която е изменена Заповед №2607/14.12.1960 г. на Министерство на горите (обн. ДВ. бр. 5/1961 г.) за обявяване на Природна забележителност „Мелнишки пирамиди“.
2. АУАН №01-16/09.03.2022 г. на „Еколуксвил“ ЕООД за нарушение на чл. 31, ал. 5, във връзка с чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 3 и ал. 2 от Наредбата за ОС.
3. АУАН №1-24/07.03.2022 г. на „МУЛТИТРУП“ ООД, гр. Петрич – за непредставена информация във връзка с прилагане на Регламент (ЕО) 1013/2006;
4. АУАН №2-25/07.03.2022 г. на „ВЕГА ТЕКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев – за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци;
5. АУАН №1-14/11.03.2022 г. на В.М.С, жител на гр. Петрич – за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;
6. АУАН №2-14/11.03.2022 г. на Р.В.С, жител на гр. Петрич – за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;
7. АУАН № 04-03/11.03.2022 г. на И.С.С - кмет на общ. Благоевград Нарушена законова разпоредба/и чл. 151, ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 3 т. 15 от Закона за управление на отпадъците;
8. АУАН № 05-03/25.03.2022 г. на А.С.А - кмет на общ. Симитли. Нарушена законова разпоредба/и чл. 151, ал. 2, във връзка с чл. 19 ал. 3 т. 15 от Закона за управление на отпадъците;

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. март, 2022 г. няма издадени наказателни постановления.
През м. март, 2022 г. няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.