Съдържание

Посетители

В момента има 408  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. януари 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. януари 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец януари 2022 г. са извършени общо 46 бр. проверки на 35 бр. обекта. Съставени са 4 АУАН. Няма издадени наказателни постановления.
През месеца са извършени общо 11 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. за санкции;
- 1 бр. последваща проверка;
- 1 бр. по ИП.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

- Във връзка с постъпили сигнали, относно нерегламентирани замърсявания на р. Места и притоци са извършени 3 бр. проверки на общините Белица, Разлог и Якоруда. За установените замърсявания са дадени 3 бр. предписания за почистване на отпадъците със срокове за изпълнението им.
- Извършена е една проверка по сигнал за замърсяване на участък, разположен в близост до площадка за третиране на отпадъци. Дадено е предписание за почистване.
- Извършена е една проверка по сигнал за извършване на дейности по третиране на отпадъци в частен имот, без наличие на документ по ЗУО. На лицето е изпратена покана за съставяне на акт.
- Извършена е проверка по сигнал за наличие на черен дим от комин. Констатирано е изгаряне на дървена дограма. Дадени са 2 бр. предписания със срокове за изпълнението им.
- Извършена проверка по сигнал за отвеждане на минерална вода към строеж на комплекс от сгради, чрез положени тръби в изкоп направен по протежение на общинския път в близост до Градешки минерални бани. При проверката не се установява направен изкоп, в който да протича минерална вода, както и положени по земната повърхност тръба или маркуч, но е установено наличие на две новоизградени сгради и трафопост без наличие на административни актове по реда на Закона за устройство на територията. Сезирани са РДНСК и Община Кресна за предприемане на действия по компетентност.

През месеца са издадени 8 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци.

Акцент на контролна дейност по компонент „Води“ е емисионен контрол на отпадъчни води на обектите, включени в Списъка съгласно Заповед №РД-1093/09.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Струма при моста за с. Покровник, в изпълнение на Заповед №РД- 651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите за координация между РИОСВ и БД за извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, незабавно на 16.01.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград. Сигналът е основателен. При направения обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман е установено, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е ТЕЦ „Бобов дол“. Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на р. Джерман, която е ляв приток на р. Струма, в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. Към екипа за проверката се включи допълнително служител на РИОСВ – София, в чийто териториален обхват попада промишления източник на замърсяването.

През месец Януари 2022 г. са съставени 4 броя АУАН, както следва:

1. АУАН № 01-22/10.01.2022 г. срещу И.Ш., за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на ливада, представляваща имот с идентификатор 47189.143.45, НТП: Ливада, с площ от 2002 кв.м по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, общ. Петрич, област Благоевград, в обработваема земя (засята с люцерна) в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.) за обявяване на Защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.);
2. АУАН № 01-03/21.01.2022 г. на Р.Р. – кмет на общ. Белица. Нарушена законова разпоредба/и чл. 151, ал. 2 във връзка с чл. 19 ал. 3 т. 15 от Закона за управление на отпадъците;
3. АУАН № 02-03/28.01.2022 г. на „Илинденци мрамор“ АД, с. Струмяни. Нарушена/и законови разпоредби чл. 166, т.2 предложение I-во във връзка с чл. 82, ал.5 от Закона за опазване на околната среда;
4. АУАН № 03-03/28.01.2022 г. на „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград. Нарушена/и законови разпоредби чл. 166, т.2 предложение I-во във връзка с чл. 82, ал.5, вр. с чл. 94, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Януари 2022 г. няма издадени наказателни постановления.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена текуща месечна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

Във връзка с достигане на определените в Комплексното разрешително №573-НО/2019 г. ИЕО по показатели Азот нитритен и Азот нитратен за заустваните в р. Струма отпадъчни води в Пункт № 2- изход ПСИВ на обект „РСУО - регион Благоевград“, със Заповед №С-6-11-1/02.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена текущата месечна санкция, наложена на Община Благоевград.