Съдържание

Посетители

В момента има 383  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. декември 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.декември 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
57 77 4 0 0 24 48300 2200,00 1 135.00 14735,0 1

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец декември 2021 г. са извършени общо 77 бр. проверки на 57 бр. обекта. Дадени са 18 бр. предписания. Съставени са 3 бр. АУАН и получено едно Постановление от 14.12.2021 г. за отказа да се образува наказателно производство по преписка вх. № 9634/2021 г. по описа на ТО гр. Петрич, Районна прокуратура – Благоевград. Издадени 24 бр. НП в размер на 48 300 лв.
През месеца са извършени общо 23 бр. извънредни проверки, в това число:
- 20 бр. по договори с ПУДОС;
- 3 бр. по жалби и сигнали.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Текущ контрол:
- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по изпълнение на договори с ПУДОС.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места и пътищата.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Извършени са планови проверки по чл. 19, ал. 3 и чл. 52, ал. 1 от ЗУО на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Кресна, Петрич, Якоруда и Гърмен.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки по подадени сигнали в РИОСВ-Благоевград за нерегламентирано замърсяване в с. Кърналово и с. Рупите, община Петрич и нерегламентирано замърсяване в коритото на р. Златарица, в регулационните граници на с. Елешница, общ. Разлог. За констатираните нерегламентирани замърсявания са дадени предписания със срокове за почистването им.
По постъпили на 29.12.2021 г. в РИОСВ – Благоевград сигнали за незаконни дейности в защитена територия – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“ е извършена незабавна проверка на място от служители на РИОСВ, Община Сандански, Държавно горско стопанство – Сандански и кметът на гр. Мелник. На място е установено, че е засегната защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земните маси от ската са били използвани за засипване и заравняване на прилежащата площ. В обхвата на засегнатата/подравнена площ е била премахната дървесната, храстова и тревна растителност. В обхвата на дерето (извън изравнената площ) също е установена сеч на дървесна растителност. При проверката на място не са установени багери и трактор. Увредената площ попада в границите на защитената територия - природна забележителност „Мелнишки пирамиди“ и е в обхвата на две защитени зони – „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и „Среден Пирин – Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. С оглед наличие на данни за извършено престъпление, цялата налична информация е изпратена до Окръжна прокуратура – Благоевград, където вече е образувана преписка по случая. Към настоящия момент от РИОСВ – Благоевград се събират писмени доказателства по случая, необходими за образуване на административнонаказателно производство срещу извършителя на деянието.
През м. декември са издадени решения за 7 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.

Извършени са 20 бр. проверки за приемане на извършени работи по договори с ПУДОС от Националната кампания „Чиста околна среда“.
АУАН.

През месец декември 2021 г. са съставени 4 броя АУАН, в т.ч. е включено и Постановление за отказ за образуване на наказателно производство, както следва:

1. АУАН №4-22/15.12.2021 г. срещу Ц.Д.М., за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на имот с идентификатор 39116.118.30 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, общ. Кочериново, област Кюстендил с начин на трайно ползване: Ливада в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 5.2. от Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.
2. АУАН №5-22/15.12.2021 г. срещу Н.Г.С за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на имот с идентификатор 39116.122.14 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, общ. Кочериново, област Кюстендил с начин на трайно ползване: Ливада в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 5.2. от Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици.
3. АУАН №11-25/13.12.2021 г. – „Миле инженеринг“ ЕООД, гр. Разлог – изхвърля отпадъци от дейността си на неразрешени за това места – чл. 134, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 29, ал. 1, пр. ІІ-ро от ЗУО.
4. Постановление от 14.12.2021 г. за отказ да се образува наказателно производство по преписка вх. № 9634/2021 г. по описа на ТО гр. Петрич, Районна прокуратура – Благоевград, от което се установява извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци от лицето А.С. от гр. Видин.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. декември 2021 г. са издадени 24 /двадесет и четири/ наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №8-24/06.12.2021 г. - „ДИТ ТРАНС 2018“ ЕООД, гр. Петрич, за извършена от дружеството дейност по транспортиране на отпадъци без наличие на издаден регистрационен документ е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП №9-25/14.12.2021 г. – Д.Б., в качеството му на кмет на Община Петрич, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
3. НП №3-03/14.12.2021 г. – Д.Б., в качеството му на кмет на Община Петрич, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
4. НП №1-03/21.12.2021 г. – Ф.И., в качеството му на кмет на Община Гърмен, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
5. НП №2-03/22.12.2021 г. – Н.К., в качеството му на кмет на Община Якоруда, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
6. НП №4-03/22.12.2021 г. – И.М., в качеството му на кмет на Община Кочериново, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.
7. НП №9-24/22.12.2021 г. – „КАЛЪР БОКС“ ЕООД, с. Изгрев, общ. Благоевград, за това че като лице - получател на отпадъци (от трансграничен превоз) не е изпълнило задължението си да изпрати в РИОСВ – Благоевград информация – копия на попълнени формуляри по образец на приложение №52 от Наредба №1/2014 г, във връзка с извършен от дружеството внос на неопасни отпадъци в Република България, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.
8. НП №10-25/22.12.2021 г. - И.С., в качеството му на кмет на Община Благоевград, не е изпълнил предписание дадено по реда на чл. 113, ал. 3 от ЗУО, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по ЗУО.
9. НП № 10-24/22.06.2021 г.- „ДРИЙМС ТРАНС“ ЕООД, гр. София, за извършена от дружеството дейност по транспортиране на неопасни отпадъци без наличие на издаден регистрационен документ, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева по ЗУО.
10. НП 11-25/22.12.2021 г. – „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Разлог, в нарушение на разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗУО, дружеството е изхвърлило неопасни отпадъци (асфалтови и бетонови късове, бордюри, счупени тротоарни плочки и др.) на неразрешени за това места, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по ЗУО.
11. НП № 9634-54/22.12.2021 г. – А.С. от гр. Видин, за извършен от лицето незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева по ЗУО.

ЗЧАВ:
12. НП № 5-20/16.12.2021 г. - „КАЛЪР БОКС“ ЕООД, с. Изгрев, общ. Благоевград, при експлоатация на цех за производство на пелети, дружеството е допуснало неорганизирано емитиране на прах в атмосферния въздух, за което нарушение на основание чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
13. НП № 5-06/17.12.2021 г. - „ПЕРУНСТРОЙ 2006“ ООД, гр. Кресна, при експлоатация на цех за първична обработка на дървесина, дружеството е допуснало неорганизирано изпускане на дървесни частици (трици) в атмосферния въздух, за което нарушение на основание чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
14. НП № 6-20/21.12.2021 г. - „ОРБЕЛ 2001“ АД, гр. Гоце Делчев, като оператор на стационарно климатично оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, дружеството не е осигурило (извършило) проверки за течове съгласно изискванията на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014, за което нарушение на основание чл. 34и, ал. 18, т. 2 от ЗЧАВ във връзка с чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева.

ЗБР:
15. НП № 2-22/01.12.2021 г. - С. Д., за това че в нарушение на забраната, въведена с т. 5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите е извършило преди 1 юли 2021 г. коситба на ливади, попадащи в границите на Защитена зона /ЗЗ/ BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
16. НП № 3-22/01.12.2021 г. - С. П., за това че в нарушение на забраната, въведена с т. 5.4. от Заповед № РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите е извършило преди 1 юли 2021 г. коситба на ливада, попадаща в границите на ЗЗ BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева по ЗБР;
17. НП №01-16/01.12.2021 г. - И. А., затова че не е уведомил РИОСВ на най-ранен етап за инвестиционно предложение за изграждане на девет броя жилищни сгради и монтаж на фотоволтаични инсталации върху покривите на осем от тях в с. Струмяни, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева по ЗБР.
18. НП №02-16/01.12.2021 г. - П. А., затова че не е уведомил РИОСВ на най-ранен етап за инвестиционно предложение за изграждане на девет броя жилищни сгради и монтаж на фотоволтаични инсталации върху покривите на осем от тях в с. Струмяни, за за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева по ЗБР.
19. НП №3-16/01.12.2021 г. -„ПРИМА ИНВЕСТ БГ“ ООД, затова че не е уведомило РИОСВ на най-ранен етап за инвестиционно предложение - извършване на дейности по изграждане на трасе за полагане на тръбопровод, разположен в обхвата на съществуващ горски път, от обхвата на дейност на ТП „ДГС Благоевград“, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева по ЗБР.

ЗВ:
20. НП № 3-11/16.12.2021 г. – Община Гърмен, ползва повърхностен воден обект – дере (Дебренско дере) без необходимото за това основание - не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на БДЗБР, за което нарушение на основание чл. 200, ал.1, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
21. НП №7-11/21.12.2021 г. – „МАТАНД“ ЕООД, гр. Перник, не е изпълнило законовите си задължения да поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване на производствени отпадъчни води, в експлоатиран от него „Цех за преработка на мляко“ в село Елешница, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
22. НП №6-11/21.12.2021 г. – Община Струмяни, като титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обект „Канализационна система на село Микрево“, не е изпълнила задължението си да поддържа в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на населеното място и не осигурява непрекъснато нормалната й експлоатация, за което повторно нарушение на основание чл. 200, ал. 4 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
23. НП №5-11/07.12.2021 г. – „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за извършено нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (ЗВ), а именно нарушение на ИЕО определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в р. Струма, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

ЗООС:
24. НП №4-11/07.12.2021 г. – „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, не е изпълнило предписание дадено по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), за което нарушение на основание чл. 166, т. 3 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на в размер на 2 000 лева.

Санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

С Наказателно постановление НП № С-7-11/17.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на „Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 135 (сто тридесет и пет) лева за заустване в дере, приток на р. Рилска на отпадъчни води при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване №43740011/27.07.2015г., издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БДЗБР) на „Евро мийт енд милк“ ЕООД, за обект „Кланица и месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма”, находящ се в м. „Бивш стопански двор“, земл. на гр. Кочериново по показатели НРВ, БПК5, ХПК, Общ азот, Общ фосфор и Мазнини.

Наложени ПАМ.
Заповед №397/22.12.2021 г. за налагане на ПАМ за екологосъобразно третиране на отпадъци, издадена от на директора на РИОСВ – Благоевград, с която е наредено на лицето А.С. от град Видин да извърши екологосъобразно третиране (последващо предаване за оползотворяване) на неопасни отпадъци, които са били предмет на незаконен трансграничен превоз.