Съдържание

Посетители

В момента има 500  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
101 127 7 1 0 6 12000 2648,61 1 506.00 3393,78 1

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец Ноември 2021 г. са извършени общо 127 бр. проверки на 101 бр. обекта. Дадени са 40 бр. предписания. Съставени са 7 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП в размер на 12 000 лв. Издадена е една заповед за налагане на ПАМ.

През месеца са извършени общо 39 бр. извънредни проверки, в това число:
- 16 бр. по договори с ПУДОС;
- 11 бр. по нарушения установени от ДФЗ;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. последваща проверка;
- 1 бр. във връзка с обявление за одобрен ПУП;
- 1 бр. за санкция;
- 1 бр. за ПАМ;
- 1 бр. проверка за достигане критерии за зоопарк.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по изпълнение на договори с ПУДОС.
- Проверки по установени нарушения от ДФЗ.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места и пътищата.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:
Във връзка с постъпили 2 броя сигнали на „зелен телефон“ в РИОСВ-Благоевград е извършена проверка с участието на представител на община Гърмен на "Билдинг Компани" ЕООД, експлоатиращ инсталация за производство на асфалт, разположена в УПИ XXVII-665,666, кв. 61 по плана на с. Гърмен. В момента на проверката в часовия интервал 13:30 - 14:30 ч. на 18.11.2021 г. инсталацията не работи. Същата е работила в сутрешните часове на. Извършва се асфалтиране на улици в с. Рибново. На проверката са поканени да присъстват и лицата подали сигналите, но същите не са се отзовали. На дружеството са дадени две предписания (за съгласуване на точка за вземане на проби и провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух). Обектът е въведен в редовна експлоатация по реда на ЗУТ от гл. архитект на община Гърмен.
На 18.11.2021 г. е получен сигнал на „зелен телефон“ на РИОСВ – Благоевград за изпускане на черен дим в района на „Метан-станция“, находяща са в промишлената зона на гр. Благоевград. При извършената проверка на място е установено, че в хале, разположено в сграда, собственост на „РМА-СТРИМОН“ ЕООД, в близост до печка на твърдо гориво са налични обгорени кабели /без покритие/, все още топли при допир. Констатираното дава възможност да се предположи, че на обекта е допуснато нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с цел привеждането във вид подходящ за предаването им на обекти за вторични суровини.
На дружеството са дадени предписания за предприемане на незабавни действия за привеждане на обекта към изискванията на екологичното законодателство, включително за отпадъците, както и да се прекрати установената дейност по нерегламентирано обгаряне/изгаряне на отпадъци.
Извършени са 2 броя извънредни проверки по подадени на зелен телефон в РИОСВ-Благоевград за нерегламентирани замърсявания в общините Сандански и Разлог. За констатираните нерегламентирани замърсявания са дадени предписания със срокове за почистването им.
Извършени са 2 броя планови проверки по чл. 19, ал. 3 и чл. 52, ал. 1 от ЗУО на общините Банско и Белица.
Извършен е последващ контрол по дадено предписание на Община Благоевград за преустановяване депонирането на депо за строителни и инертни отпадъци, находящо се в землището на с. Изгрев. При проверката е констатирано неизпълнение на предписанието. Съставен е АУАН.
През месец ноември са издадени решения за 7 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.

Извършени са 16 бр. проверки за приемане на извършени работи по договори с ПУДОС от националната кампания „Чиста околна среда“.

АУАН
През месец Ноември 2021 г. са съставени 7 броя АУАН както следва:

 1. Акт №6-20/16.11.2021 г. на „Орбел 2001“ АД, гр. Гоце Делчев (предприятие за производство на ципове) за нарушение на чл. 34и, ал. 18, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.) във връзка с чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, дружеството не е осигурило (извършило) проверки за течове на стационарното климатично оборудване съгласно изискванията на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
 2. Акт №09-24/19.11.2021 г. на „Калър бокс“ ЕООД, с. Изгрев – не е изпратило, в качеството му на лице – получател на отпадъци от трансграничен превоз, копия на попълнени формуляри по приложение №52 от Наредба №1/2014 г. – чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-ро във вр. с чл. 48, ал. 1 от ЗУО, във вр. чл. 22, ал. 4, предл. ІІ-ро от Наредба №1.
 3. Акт №10-24/19.11.2021 г. на „Дриймс транс“ ЕООД, гр. София – извършване на дейности с отпадъци без документ по чл. 35 от ЗУО - чл. 136, ал. 2, т. 3, предложение ІІ-ро във връзка с чл. 35, ал. 3, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО.
 4. Акт №11-24/19.11.2021 г. на „ЕН ВИ ГРУП 2“ ЕООД, гр. Благоевград – не води отчетност на отпадъците - чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, във вр. чл. 48, ал. 1 от ЗУО във вр. с чл. 4, т. 8 и чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 7, т. 6 от Наредба №1/2014 г.
 5. Акт №10-25/25.11.2021 г. на С. И. за неизпълнение на предписание по чл. 156, ал. 1 във вр. с чл. 113, ал. 3 от ЗУО.
 6. Акт №6-11/02.11.2021 г. на Община Струмяни за не изпълнение на законовите задължения за поддържане в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на с. Микрево и не осигуряване на нормална експлоатация, съгласно издадено Разрешително за заустване № 43110177/23.02.2018 г. (нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ)
 7. Акт №7-11/26.11.2021 г. на „Матанд“ ЕООД гр. Перник за не изпълнение на законовите задължения за поддържане в техническа и експлоатационна изправност пречиствателното съоръжение за механично и биологично пречистване на производствените отпадъчни води, формирани от дейността на обект „Млекопреработвателно предприятие“ с. Елешница, преди заустването им в канализационната мрежа на населеното място (нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. ноември 2021 г. са издадени 6 /шест/ наказателни постановления, както следва:
ЗУО:

 1. НП №5-24/04.11.2021 г. – „ПИРИН ПЕЛЕТ“ ЕООД, гр. Благоевград – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци, предмет на трансграничен превоз, с което деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-то от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
 2. НП №4-24/05.11.2021 г. – ЕТ „ДИИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ“ - гр. Гоце Делчев – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци, предмет на трансграничен превоз, с което деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-то от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
 3. НП №7-24/19.11.2021 г. –„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с. Черниче, общ. Симитли – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци, предмет на трансграничен превоз, с което деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-то от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
 4. НП №6-24/26.11.2021 г. – „ФЕНИКС-БЛАГОЕВГРАД“ ООД, гр. Благоевград – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци, предмет на трансграничен превоз, с което деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-то от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
 5. НП №2-14/30.11.2021 г. – „СМДЛ-РАМУС“ ООД - гр. София – води невярна отчетност (книгата не е заверена от РИОСВ - Благоевград) на отпадък, за който притежава утвърден работен лист по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, с което деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.
 6. НП №8-25/30.11.2021 г. – „КОНДЕВ АУТО“ ЕООД - гр. Разлог – не води отчетност на отпадъците образувани от дейността на стопанисван от страна на дружеството авторемонтно-диагностичен център, с което деяние е осъществило състава на чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

С Наказателно постановление НП №С-6-11/02.11.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на Община Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 506 (петстотин и шест) лева за заустване в р. Струма на отпадъчни води на изход ПСИВ (Пункт 2), при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени с условие 10.1.2.1. (Таблица10.1.2.1) в Комплексно разрешително № 573-НО/2019г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на Община Благоевград, за обект „Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап “, по показатели Азот нитритен и Азот нитратен.
Със Заповед №С-01-20-1/05.11.2021 г., считано от 02.11.2021 г. е спряна текущата месечна санкция на „Албир“ ООД, поради временно спиране на дейността на цеха за производство на пелети, находящ се в с. Беласица, ул. „Беласица“ №97. Текущата месечна санкция на „Албир“ ООД е за превишение на нормите за допустими емисии на вредни вещества по показател „прахообразни вещества“, изпускани от изпускащо устройство (К1) след барабанна сушилня с директен контакт и 2 бр. изпускащи устройства (К2 и К3) след чукова мелница за смилане на изсушения материал преди подаването му за пелетизиране, към инсталацията за производство на пелети. Същата в размер на 81,00 лв./месец е била в сила от 12.01.2021 г., въз основа на НП №С-01-20/17.02.2021 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград,

Наложени ПАМ.
На основание Заповед №347/15.11.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прилагане на превантивна принудителна административна мярка на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София е запечатан (пломбиран) един брой газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА) – ГТКА №2, находящ се на площадката на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, Компресорна станция „Петрич“. ПАМ е наложена във връзка с изпълнение на условие № 2.1. от Разрешително за емисии с парникови газове №79-Н1/2016 г. (Решение за издаване на изпълнителния директор на ИАОС №79-Н1-А0/2016 г.), съгласно което се разрешава работата на един от ГТКА №1 или 2 (студен резерв) като заместващи мощности само в случай на профилактика, аварийно спиране или ремонтни дейности, свързани с пълно изключване на ГТКА №3.