Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. октомври 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
72 93 6 0 2 2 4400 2800 1 46.00 740.00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец Октомври 2021 г. са извършени общо 93 бр. проверки на 72 бр. обекта. Дадени са 36 бр. предписания. Съставени са 6 бр. АУАН и са издадени две НП в размер на 4400 лв.

През месеца са извършени общо 23 бр. извънредни проверки, в това число:
- 7 бр. по договори с ПУДОС;
- 5 бр. за санкции;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. последваща проверка;
- 2 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. за ПАМ.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:


Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по изпълнение на договори с ПУДОС.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места и пътищата.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Във връзка с подадени сигнали на зелен телефон на РИОСВ-Благоевград за нерегламентирани замърсявания в община Петрич – с. Марикостиново, с. Кавракирово и с. Беласица са извършени две проверки. За констатираните нерегламентирани замърсявания е съставен АУАН и са дадени предписания със срокове за почистването им.
По прилагане на Регламент (ЕО) 1013/2006 са извършени 3 броя извънредни проверки, при които са констатирани нарушения и на нарушителите са изпратени покани за съставяне на АУАН.
През месеца са издадени решения за 8 бр. регистрационни документи за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци, 2 решения за прекратяване на регистрационен документ и 1 бр. решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
Във връзка с постъпила жалба, относно излъчване на силен шум от дейността на Цех за дървообработка и производство на пелети, находящ се в ПИ с идентификатор 02748.24.278, м. „Полето“, Стопански двор, с. Бараково, общ. Кочериново, експлоатиран от „ДРЪМ“ ЕООД, гр. Благоевград са проведени контролни измервания на излъчвания от обекта шум в околната среда. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на показателите за шум, регламентирани в Таблица № 2 на Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58/2006 г., с изм. и доп.).
Извършени са 7 бр. проверки за приемане на извършени работи по договори с ПУДОС от националната кампания „Чиста околна среда“.

През месец Октомври 2021 г. са съставени 5 броя АУАН както следва:

  1. АУАН №5-06/01.10.2021 г. на „Перунстрой” ООД, гр. Кресна – за неорганизирано изпускане на дървесни частици (трици) в атмосферния въздух, поради нарушаване целостта на въздуховод към аспирационна система, улавяща дървесните частици от машини за първична обработка на дървесина, разположени в цех за първична обработка на дървесина. Нарушени са разпоредбите на чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ. Бр. 45/1996 г., с изм. и доп.)
  2. АУАН №1-03/01.10.2021 г. на Феим Иса – кмет на община Гърмен за наличие на изхвърлени отпадъци на неразрешени места на територията на общината. Нарушени са разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).
  3. АУАН №2-03/08.10.2021 г. на Нуредин Кафелов – кмет на община Якоруда за наличие на изхвърлени отпадъци на неразрешени места на територията на общината. Нарушени са разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).
  4. АУАН №3-03/01.10.2021 г. на Димитър Бръчков – кмет на община Петрич за наличие на изхвърлени отпадъци на неразрешени места на територията на общината. Нарушени са разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).
  5. АУАН №1-03/01.10.2021 г. на Иван Минков – кмет на община Кочериново за наличие на изхвърлени отпадъци на неразрешени места на територията на общината. Нарушени са разпоредбите на чл. 151, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).
  6. АУАН №3-16/12.10.2021 г. на „Прима Инвест БГ“ ООД, ЕИК: 101650500, гр. Благоевград, за неуведомяване на РИОСВ – Благоевград на най-ранен етап за извършване на дейности по изграждане на трасе за полагане на тръбопровод, разположен в обхвата на съществуващ горски път, преминаващ през отдел, подотдели 22 „а“ и 22 „б“ от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград. Нарушени са разпоредбите на л. 31, ал. 5 във връзка с чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 3, във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС.

С резолюция вх. №№ 247 и 248 от 12.10.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, издадени на основание чл. 54 от ЗАНН е прекратено образуваното административно-наказателно производство по АУАН №№ 3-06 и 4-06 от 26.04.2021 г. срещу „Дековис“ ООД, гр. Благоевград, поради липса на осъществен състав на административно нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец Октомври 2021 г. са издадени са 2 /две/ наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №6-25/21.10.2021 г. – Н.Г., в качеството му на кмет на Община Кресна, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП №3-24/06.10.2021 г., издадено срещу „ПАЛЕТЕН 24 – БАЛКАН“ ЕООД, гр. Пловдив, за нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци (трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, различни от упоменатите в с код 03 01 04 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците), с което деяние е осъществило състава на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева.

Със заповеди на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена, отменени и актуализирана санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

С Наказателно постановление №С-01-06/25.10.2021 г. на „Перунстрой” ООД, гр. Кресна, е наложена текуща месечна санкция в размер на 46.00 лв., считано от 01.10.2021 г., за замърсяване на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“ над допустимите норми от изпускащо устройство К1 след барабанна сушилня с директен контакт към инсталация за производство на пелети, в резултат на проведени собствени периодични измервания.

Със Заповед № С-5-11-1/14.10.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена наложената на „Екорепласт“ ЕООД гр. София текуща месечна санкция за обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси” с. Капатово във връзка с достигане на ИЕО по показатели НРВ, БПК5 и ХПК, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120070/13.01.2017 г.

Със Заповед № С-4-11-1/29.10.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е намалена наложената на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле текуща месечна санкция за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория” с. Бело поле във връзка с констатирани по-ниски стойности на неспазване на ИЕО по показатели рН и НРВ, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120066/26.09.2016 г.

Със Заповед № С-5-11-1/29.10.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена наложената на „Бистрица“ ООД гр. Благоевград текуща месечна санкция за обект „ТМСИ 1” - с. Покровник във връзка с достигане на ИЕО по показател НРВ, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120017/05.06.2008 г.

Няма наложени ПАМ през отчетния период.