Съдържание

Посетители

В момента има 611  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. септември 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
61 78 2 0 0 2 2400 7100 0 0 659.00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец Септември 2021 г. са извършени общо 78 бр. проверки на 61 бр. обекта. Дадени са 27 бр. предписания. Съставени са 2 бр. АУАН и са издадени две НП в размер на 2400 лв.
През месеца са извършени общо 9 бр. извънредни проверки, в това число:
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо от РИОСВ - София;
- 1 бр. по писмо на ГПУ – Петрич;
- 1 бр. по изпълнение изискванията на Регламент 1013/2006;
- 1 бр. последваща проверка.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

През месеца е осъществен текущ контрол по чл. 19, ал. 3 и чл. 52, ал. 1 от ЗУО на територията на три общини - Кочериново, Сандански и Струмяни. Извършени са и 1 бр. планова проверка на община Гърмен и 2 бр. извънредни проверки по сигнали на общините Благоевград и Якоруда за нерегламентирани замърсявания. За констатираните нерегламентирани замърсявания са дадени предписания със срокове за почистването им. За изпълнение на предписанията ще бъдат извършени последващи проверки.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки по прилагане на Регламент (ЕО) 1013/2006, като при една от тях е установено, че товарът не е придружен с Анекс VІІ.
Издадени са решения за 6 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци, 1 решение за прекратяване на регистрационен документ, както и решение за отпускане на средства на Община Петрич по реда на Наредба №7 на МОСВ.
През месец септември е извършена проверка на „Енергоремонт Кресна“ АД, гр. Кресна по изпълнение на условията в КР № 130/2006 г., при която няма установени нарушения.
По постъпила жалба от община Кресна за замърсяване на въздуха с трици от дейността на „Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна, експлоатиращ цех за първична обработка на дървесина и цех за производство на пелети, е установено замърсяване вследствие нарушение целостта на въздуховод към аспирационната система, улавяща дървесните частици от цеха за първична обработка на дървесина. На дружеството е дадено предписание в 7-дневен срок за предприемане на действия по отстраняване на пропуските по въздуховода. Във връзка с допуснатото неорганизирано изпускане на дървесните частици и замърсяване на атмосферния въздух с прахови емисии е започната процедура по съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Във връзка с постъпила жалба, относно излъчване на силен шум от дейността на цех за преработка на камък, находящ се в с. Борово, общ. Гоце Делчев, експлоатиран от „Евростоун-2000“ ЕООД, с. Борово, на 15.09.2021 г. е извършена проверка на горецитирания обект. Представени са документи, издадени от ОбА Гоце Делчев, удостоверяващи законната експлоатация на обекта. Подателят на сигнала е поканен, но отказва да присъства на проверката.
Цехът за обработка на скални материали се намира в УПИ XVII, кв. 29 по действащия план на с. Борово, като експлоатираните машини за профилиране на камък (2 бр.) са инсталирани на закрито в масивна постройка. Същата е на калкан с обособена жилищна постройка, с адрес ул. „Стопански двор“ №6, находяща се в съседния УПИ XV. Съгласно представените документи и двата имота са разположени в територия, отредена за стопанска, обслужваща и промишлена дейност.
Извършени са и контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от обекта, резултатите от които показват спазване на граничните стойности на показателите за шум за съответните територии и зони.
Подадената жалба е неоснователна, тъй като обитаваната от жалбоподателя стопанска постройка, пригодена за жилищна се намира в територия отредена за обслужващи и промишлени дейности.
Акцент на контролна дейност през месец септември по компонент „Води“ е емисионен контрол на отпадъчни води на обектите, включени в Списъка съгласно Заповед №РД- 970/07.12.2020 г. на министъра на ОСВ. Извършени са 15 бр. проверки.
Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица с води от Сапунджи дере е извършена незабавна проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“. При извършен обход на откритите участъци от дерето в урбанизираната територия на Благоевград е установено, че протичащите в дерето води са видимо бистри. За изясняване на обстоятелствата е извършен обход и оглед на дерето в земл. на с. Дъбрава, при който е установено, че същото е сухо и не провежда водни количества. Извършено е посещение на ПСПВ, експлоатирана от „ВиК“ ЕООД Благоевград, като е установено, че е извършвано механично измиване на Утаител № 3 (първо стъпало на ПСПВ). Промивните води посредством тръбопровод са постъпили в Сапунджи дере, вследствие на което същите са отмили отложените седименти по дерето и за кратко време са предизвикали помътняване на протичащите води.

АУАН

1. АУАН №01-16/27.09.2021 г. срещу И.Г.А. за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в неуведомяване на най-ранен етап за инвестиционно предложение за изграждане на девет броя жилищни сгради в УПИ VI-1100, УПИ VII-1100, УПИ VIII-1100, УПИ IX-1100, УПИ X-1100, УПИ XI-1100, УПИ XII-1100, УПИ XIII-1100 и УПИ ХV-1100, кв. 5 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, и монтаж на фотоволтаични инсталации върху покривите на осем от тях.
2. АУАН №02-16/27.09.2021 г. срещу П.С.А. за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в неуведомяване на най-ранен етап за инвестиционно предложение за изграждане на девет броя жилищни сгради в УПИ VI-1100, УПИ VII-1100, УПИ VIII-1100, УПИ IX-1100, УПИ X-1100, УПИ XI-1100, УПИ XII-1100, УПИ XIII-1100 и УПИ ХV-1100, кв. 5 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, и монтаж на фотоволтаични инсталации върху покривите на осем от тях.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
Издадени са 2 /две/ наказателни постановления, а именно:

ЗУО:

1. НП № 4-25/09.09.2021 г., издадено срещу „ТОПИК 2012“ ООД, гр. Сандански, за извършване на дейност по съхраняване на неопасни отпадъци на неразрешено за това място, с което деяние е осъществило състава на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУО и е наложена имуществена санкция в размер на 1 400 лева.
ЗЧАВ:
2. НП № 3-20/30.09.2021 г. срещу „БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙЗ“ ООД, гр. Разлог, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух, за това, че дружеството като оператор на стационарно термопомпено и климатично оборудване не е представило в срок годишен отчет за календарната 2020 г.

По реда на чл. 69 от ЗООС през м. септември няма наложени санкции.

Няма наложени ПАМ през отчетния период.