Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. август 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.август 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
49 69 1 0 0 1 1000 0 2 2291 1634,07 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец Август 2021 г. са извършени общо 69 бр. проверки на 49 бр. обекта. Съставен е един АУАН и е издадено едно НП в размер на 1000 лв.
През месеца са извършени общо 18 бр. извънредни проверки, в това число:
- 8 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. по писмо от МОСВ;
- 2 бр. за санкция;
- 1 бр. последващи проверки;
- 1 бр. по представен работен лист;
- 1 бр. – нов обект;
- 1 бр. – ДПК;
- 1 бр. по заявление за рег. карта па ЗЗЖ.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии
- Проверки по жалби и сигнали
- Проверки за чистота на населените места

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

През месеца е осъществен текущ контрол за чистотата на населените места на територията на две общини - Кресна и Разлог, като са дадени предписания за почистване на установените замърсявания.

  • Извършени са три проверки на РДНО за наличие на системи за видеонаблюдение и контрол по чл. 41а от ЗУО. На три от регионалните депа има изградени и действащи такива системи. На останалите две е дадено предписание за изграждане в определен срок и осигуряване на достъп до същите на РИОСВ-Благоевград. За изпълнение на предписанията ще бъдат извършени последващи проверки.
  • При получен сигнал за замърсяване на Айдаровско дере с отпадъци от депото за строителни отпадъци – с. Изгрев, община Благоевград е извършена проверка от РИОСВ – Благоевград е установено замърсяване на дерето с отпадъци от строителство и битов характер. На самото депо има депонирани освен строителни и битови отпадъци.
  • Във връзка с това са направени предписания на кмета на община Благоевград за почистване на дерето и преустановяване на насочването на строителни отпадъци и депонирането на всякакъв вид отпадъци на територията на депото, считано от 19.08.2021 г.
  • Извършена е проверка на „РДНО-Разлог“, община Разлог по КР № 519-Н0/2015 г. Не са констатирани нарушения.
  • Във връзка с постъпил на 07.08.2021 г. сигнал на „зелен телефон“ в РИОСВ- Благоевград, за запрашаване на участък от АМ „Струма“ преди отбивката за гр. Кочериново, в посока гр. София, е извършена проверка на място на участък от АМ „Струма“ от пътен възел „Бобошево“ до пътен възел „Благоевград север“. От разговор с жалбоподателя е уточнено, че замърсяването е било при 87 км от автомагистралата (мястото с посочения километраж е срещуположно на находище „Бучака“). При посещение на обекта /находището/ е установено, че през деня е извършвано извозване на материали. По време на проверката не е установено замърсяване. Извършен е и последващ контрол на място. Не са установени нарушеня.
  • Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на водоем между гр. Банско и с. Баня от дейността на кравеферма е извършена съвместна проверка с представител на БД „ЗБР“, при която е установено следното:

- водоемът е със запълнен обем, има заблатен вид от цъфтеж на водорасли и др. блатна влаголюбива растителност и храсти. Въздушният откос на водоема е гъсто обрасъл с храстовидна и дървесна растителност, поради което е ограничен достъпа за извършване на оглед с цел установяване на брегови, точков източник на замърсяване;

- животновъдният обект, в непосредствено близост до водоема. Не се извършва мокро почистване. Торовата фракция е по терена на имота, след което се събира и разнася за наторяване на земеделски имоти. Не се установява изтичане и заустване на отпадъчни води във водоема от кравефермата. Обектът е разположен на площадката на бивш Завод за слаботокови релета (ЗСР) с. Баня. На площадката на кравефермата са налични компрометирани съоръжения (утаители и канали) от пречиствателна станция за пречистване на производствени отпадъчни води от бившия ЗСР. Същите са запълнени със стоящи повърхностни води.

С оглед установяване източника на постъпващите отпадъчни води в площадковата канализация на бившия ЗСР, от БД „ЗБР“ е изискана информация от „В и К“ ЕООД гр. Благоевград за предоставяне на услугата отвеждане на отпадъчни води за обекти, находящи се в района. След предоставяне на информацията ще бъде извършена допълнителна съвместна проверка.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица, незабавно е извършена съвместна проверка с представител на БД „ЗБР“. Сигналът е основателен. Извършен е обход на участък от р. Благоевградска Бистрица, при който са установени следните източници на замърсяване:

- отливен канал на дъждопреливник, част от канализационната мрежа на гр. Благоевград. За нерегламентираното заустване незабавно е уведомено експлоатационното дружество, като до приключване на проверката от пристигналия на място екип е извършено почистване на съоръжението и е предотвратено изтичането на отпадъчни води в реката.

- животновъдни обекти, разположени по левия бряг на реката.

По време на извършване на проверката не са открити и установени собствениците на животновъдните обекти.
Във връзка с установените нарушения при функциониране на животновъдните обекти е уведомена Община Благоевград за предприемане на неотложни действия за привеждането им в съответствие с изискванията на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места на територията на Община Благоевград.

АУАН
През месец Август 2021 г. е съставен един АУАН, както следва:
1. АУАН №5-20/06.08.2021 г. на „Калър Бокс“ ЕООД – за неорганизирано изпускане на прах от дървесни частици и замърсяване на района около обекта. Нарушени са разпоредбите на чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ. Бр. 45/1996 г., с изм. и доп.)
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Август 2021 г. е издадно 1 /едно/ наказателно постановление, както следва:
ЗЧАВ:

1. НП № 4-20/30.08.2021 г. срещу „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ЕООД, с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух, за това, че дружеството като оператор на хладилно и климатично оборудване не е представило в срок годишен отчет за календарната 2020 г.

По реда на чл. 69 от ЗООС

Със Заповед №С-03-06-1/09.08.2021 г. на „Рубин 08” ООД, гр. Благоевград, е спряна текуща месечна санкция в размер на 479.00 лв., поради временно спиране на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми по показатели „прах“ и „въглероден оксид“ от изпускащо устройство към котел тип ПКМ 4.5, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи и слънчогледови пелети) с номинална топлинна мощност 2.8 MW, част от инсталация за производство на електрическа енергия.
С Наказателно постановление НП № С-4-11/06.08.2021 г. на „Грома Холд” ЕООД, с. Бело поле е наложена текуща месечна санкция в размер на 734,00 лева за заустване в река Струма на отпадъчни води при неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120066/26.09.2016 г., за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ по показатели Активна реакция рН и Неразтворени вещества.
С Наказателно постановление НП № С-5-11/30.08.2021 г. на „Екорепласт” ЕООД, гр. София е наложена текуща месечна санкция в размер на 1557 лева за неспазване на ИЕО на вредни вещества на заустваните в река Мелнишка отпадъчни води, постановени в Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017 г. по показатели НРВ, БПК5 и ХПК от обект “Цех за обработка на отпадъчни пластмаси”, находящ се в с. Капатово, община Петрич.

През месец Август няма наложени ПАМ.