Съдържание

Посетители

В момента има 494  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. юни 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юни 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
78 102 8 0 0 6 15100 6597,1 0 0 903,00 2

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец юни 2021 г. са извършени общо 102 бр. проверки на 78 бр. обекта. Съставени са 8 броя АУАН и са издадени 6 броя НП с общ размер 15100 лв.
През месеца са извършени общо 25 бр. извънредни проверки, в това число:
- 14 бр. по жалби и сигнали;
- 6 бр. последващи проверки;
- 2 бр. за санкция;
- 1 бр. по писмо от МОСВ;
- 1 бр. за контрол на условия по ОВОС;
- 1 бр. за контрол на условия в разрешително;

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места;
- Последващи проверки.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

През месеца е осъществен текущ и последващ контрол за чистотата на населените места на територията на девет общини. На територията на две общини Рила и Разлог няма констатирани замърсявания с отпадъци. На останалите общини, за констатираните замърсявания са дадени предписания за тяхното почистване. На кмета на община Петрич е изпратена покана за съставяне на акт. За изпълнение на предписанията ще бъдат извършени последващи проверки.
Извършени са две проверки по издадени комплексни разрешителни. На РДНО - гр. Гоце Делчев - КР № 353-Н1/2012 г. и на РДНИО - гр. Петрич – КР № 266-НО/2008 г. актуализирано с Решение № 266-НО-ИО-А1/2020 г. Не са констатирани нарушения.
Извършена е проверка на предприятие с нисък рисков потенциал – „БМВ 2000“ ООД, Петролна база “Разтоварище и товарище за петролни деривати“, гр. Благоевград, във връзка с изискванията на чл. 157а от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002с посл. изм. и доп.) и съгласно Заповед №РД-172/02.03.2021 г. и Заповед №РД-173/04.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Няма констатирани нарушения.
На 09.06.2021 г., по писмо на МОСВ с вх.№ 479(599)/09.06.2021 г., е извършена проверка на „Ники метал“ ЕООД, с. Черниче и е установено неизпълнение от страна на дружеството на произтичащото от нормата на чл. 22 ал. 4 от Наредба№1 задължение за извършен трансграничен превоз на отпадъци. Във връзка с проверката, до дружеството е изпратена показа на съставяне на АУАН.

Във връзка с постъпил на 08.06.2021 г. сигнал на „зелен телефон“ в РИОСВ- Благоевград, за замърсяване на атмосферния въздух в с. Бело поле с прахови емисиии от преминаващите през селото тежкотоварни автомобили на фирма „Грома Холд“ ЕООД, превозващи инертни материали и бетон от производствената база на дружеството е извършена незабавна проверка. При проверката присъства подателят на сигнала Марио Кирилов. В часовия интервал 16:45 -17:10 часа на 08.06.2021 г. се установи, че по ул. „Васил Левски“, пред къщата на подателя на сигнала по уличното платно и най-вече покрай тротоара се наблюдава нанос от разсипани инертни материали и бетон. Отложеният нанос е мокър, тъй като от страна на „Грома Холд“ ЕООД е извършено оросяване на платното, което е недостатъчно. Камионите на дружеството, превозващи прахообразни вещества са съоръжени с платнища.

Времето при проверката е ветровито, което е предпоставка за разпространение на неорганизирани прахови емисии.

Съставен е Констативен протокол № 38-20/08.06.2021 г., като с цел ограничаване и недопускане на замърсяване на атмосферния въздух на „Грома Холд“ ЕООД са дадени две предписания с постоянен срок (за редовно миене на уличното платно, особено в близост до засегнатите къщи, както и спазване ограниченията за скоростта на движение на тежкотоварните превозни средства на дружеството, преминаващи през населеното място).

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване с отпадъци и теч от яма за съхранение на джибри от дейността на казан за изваряване на ракия на Тони Ангов, ул. Георги Казепов, гр. Сандански, на 09.06.2021 г. е извършена проверка на място, за която е съставен КП № 28-11/09.06.2021 г. Към момента на проверката обекта не работи. Направен е опит за връзка с г-н Ангов по обявения на входа телефон, но комуникация не е осъществена. Извършен е обход и оглед около обекта. Установено е, че отпадъчният продукт от дейността на казана (джибри) се съхранява на открито в долния край на имота, като е заета площ около 20 кв. м. Същата е определена визуално и е приблизителна. По преминаващия покрай обекта полски път са констатирани следи от изтичане на дренирали през натрупания отпадъчен материал атмосферни води, което е доказателство, че водоплътното съоръжение е компрометирано, следователно не се поддържа в експлоатационна изправност.
В непосредствена близост до обекта са формирани две купчини със смесени битови отпадъци, като преобладават пластмасовите опакови (РЕТ бутилки). Замърсяванията са с размери около два квадратни метра, като не е установен техният причинител. Не е поставен контейнер за смесени битови отпадъци.

Предвид обстоятелствата, че за обекта има издадени документи и са изградени съоръжения по реда на ЗУТ, на основание чл. 112 от Административно-процесуалния кодекс, същият е изпратен с Изх. №327/10.06.2021 г. на РИОСВ-Благоевград, по компетентност на Община Сандански за разрешаване на проблема.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Места в участъка между гр. Добринище и с. Места с мазни петна, вероятно от Асфалтова база и в изпълнение на Заповед № РД- 651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите за координация между РИОСВ и БД за извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, незабавно на 10.06.2021 г. е извършена проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ- Благоевград, за която е съставен КП № 29-11/10.06.2021 г. Сигналът е неоснователен. При направения обход по десния бряг на р. Места (на достъпни места) в участъка от гр. Добринище до с. Места визуално не се установява наличие на мазни петна по повърхността на реката. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване. В имот № 000024, земл. на с. Обидим, местност „Базо“, общ. Банско е разположена мобилна асфалтосмесителна исталация, собственост на „Фармвил“ ЕАД гр. София, която не работи към момента на проверката. Производствената дейност на съоръжението не е свързана с формиране на отпадъчни води. От страна на РЛ- Благоевград с Протоколи за вземане на извадка от води № 396 и 397/10.06.2021 г. в две точки от цитирания участък на реката е извършено пробовземане на повърхностни води от р. Места за последващо изпитване по показател Нефтопродукти. На място са извършени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород, както следва:
Точка с координати: N – 410 48’ 31,9” и Е – 230 38’ 30,5”
Активна реакция рН- 8,01 ;Разтворен кислород- 11,2 mg/l; Наситеност - 113% и Електропроводимост - 131µS/cm.
Точка с координати: N – 410 47’ 01,81” и Е – 230 40’ 35,0”
Активна реакция рН- 7,97 ;Разтворен кислород- 10,8 mg/l; Наситеност – 112 % и Електропроводимост – 123 µS/cm.
Резултатите от полевите измервания по анализираните показатели и елементи за качество, както и резултатите от последващото изпитване ще бъдат предоставени на БД ЗБР за анализ по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води, след получаване на Протоколите от изпитване от РЛ- Благоевград.

На 15.06.2021 г., във връзка с постъпил сигнал по "Зелен телефон" на РИОСВ-Благоевград за нерегламентирани замърсяване в посока на с. Делвино, община Благоевград е извършена проверка и дадени предписания за почистването му. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка.

През месец Юни 2021 г. са съставени 8 броя АУАН както следва:

1. Акт №6-24/22.06.2021 г. на "ФЕНИКС-БЛАГОЕВГРАД" ООД, гр. Благоевград – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци предмет на трансграничен превоз – чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-ро във вр. с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.), във връзка с Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №1/ (ДВ, бр.51/2014 г.,).

2. Акт №7-24/22.06.2021 г. на "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД, с. Черниче , общ. Симитли – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци предмет на трансграничен превоз – чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-ро във вр. с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.), във връзка с Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №1/ (ДВ, бр.51/2014 г.,).

3. Акт №8-24/22.06.2021 г. на "ДИТ ТРАНС 2018" ЕООД, гр. Петрич – извършил е транспортиране на отпадъци без наличие на документ, издаден по реда на ЗУО - чл. 136, ал. 2, т. 3 , пр. ІІ-ро, във вр. с чл. 35, ал. 3, вр. с ал. 2, т. 2 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).

4. Акт №8-25/29.06.2021 г. на "Кондев ауто" ЕООД, гр. Разлог – неводене на отчетност - чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).

5. АУАН №01-05/24.06.2021 г. срещу С.И.М., за нарушение на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и водите, изразяващо се в неуведомяване на най-ранен етап за инвестиционно предложение за извършване на сондажни дейности по добив на подземни води в имот с идентификатор 53326.31.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, което се явява изменение на инвестиционното предложение, което е одобрено, а именно, за промяна на мястото на изграждане на сондажния кладенец.

6. АУАН №1-11/18.06.2021 г. на община Благоевград за неизвършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води на изход от КС на с. Селище, съгласно издадено Разрешително за заустване № 43110185/03.05.2019 г. (нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ).

7. АУАН №2-11/18.06.2021 г. на община Благоевград за неизпълнение на задълженията за представяне на Доклад за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване № 43110185/03.05.2019 г. за предходната 2020 г. (нарушение на разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 43 от ЗВ).

8. АУАН №2-14/21.06.2021 г. на „СМДЛ-РАМОС“ ООД, гр. София – неводене на отчетност - чл. 135, ал. 1, т. 3, пр. ІІ-во във връзка с чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.).

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец Юни 2021 г. са издадени шест наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №1-25/18.06.2021 г. - И.М., в качеството му на кмет на Община Кочериново, не е изпълнил предписание дадено по реда на чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП № 2-24/18.06.2021 г.- „ПИК 2003“ ЕООД, гр. Кнежа, за извършена от дружеството дейност по транспортиране на отпадъци без наличие на издаден регистрационен документ, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева по ЗУО.
3. НП № 1049-9/24.06.2021 г. – В.Й. от гр. Горна Оряховица, за извършен от лицето незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева по ЗУО.
4. НП №2-25/28.06.2021 г. – А.А., в качеството му на кмет на Община Симитли, не е изпълнил предписание дадено по реда на чл. 113, ал. 3 от ЗУО, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по ЗУО.

ЗЧАВ:
5. НП №1-06/25.06.2021 г. – „РУБИН 08“ ООД – гр. Благоевград, за това, че в рамките на две последователни календарни години, съответно 2019 г. и 2020 г., съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), дружеството като лице експлоатиращо обект в експлоатация - котел към инсталация за производство на електрическа енергия, не е извършило/провело емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, за което нарушение е наложена санкция в размер на 2 500 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

ЗЗШОС:
6. НП №1-20/28.06.2021 г. – „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД – гр. Добринище, за това, че в рамките на две последователни календарни години, съответно 2019 г. и 2020 г., дружеството като лице експлоатиращо цех за производство на пелети не е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на показателите за шум, излъчван в околната среда от цеха, за което нарушение е наложена санкция в размер на 600 лева по Закона за защита от шума в околната среда.

През месец Юни няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

През месец Юни са наложени две ПАМ, както следва:

1. Заповед № 163/24.06.2021 г. за налагане на ПАМ за екологосъобразно третиране на отпадъци, издадена от на директора на РИОСВ – Благоевград, с която е наредено В.Й. от Горна Оряховица да извърши екологосъобразно третиране (последващо предаване за оползотворяване) на неопасни отпадъци, които са били предмет на незаконен трансграничен превоз;
2. Със Заповед №167/25.06.2021 г. за прилагане на превантивна принудителна административна мярка на директора на РИОСВ – Благоевград е наредено спиране на Археологическите проучвания на Групова археологическа недвижима културна ценност с национално значение „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ в землището на с. Рупите, общ. Петрич, до издаване на влязъл в сила административен акт за съгласуване на дейностите по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.