Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. май 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.май 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
57 74 4 0 0 2 1700 200 0 0 807,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец май 2021 г. са извършени общо 74 бр. проверки на 57 бр. обекта. Съставени са 4 броя АУАН и са издадени 2 броя НП с общ размер 1700 лв.
През месеца са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:
- 13 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. по писмо от МОСВ;
- 3 бр. последващи проверки;
- 1 бр. за санкция;
- 1 бр. за снемане от отчет на отпадъци;
- 1 бр. по инвестиционно предложение;
- 1 бр. по писмо от ИАОС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на Годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки за чистота на населените места;
- Проверки по писма на МОСВ;
- Последващи проверки.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

На 18.05 и 19.05.2021 г. във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон“ в РИОСВ – Благоевград, относно замърсяване на въздуха от дейността на Цех за производство на пелети, находящ се с. Беласица, общ. Петрич, както и в изпълнение утвърдения от министъра на ОСВ годишен график за 2021 г. за провеждане на задължителен емисионен мониторинг на обектите с неподвижни източници, са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от общо 4 бр. изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети, експлоатирана от „Албир“ ООД, с. Беласица. Измерванията са извършени от Централна лаборатория – София при ИАОС – София и резултатите от тях показват превишения на нормите за допустими емисии по показател „прахообразни вещества“, като измерените концентрации са по-ниски спрямо резултатите получени при предходните контролни измервания, извършени през месец януари 2021 г. от Регионална лаборатория – Плевен при ИАОС – София. В тази връзка, ще бъде отпочната процедура по реда на чл. 69б, ал. 1 от ЗООС за актуализиране на наложената, с НП № С-01-20/17.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, текуща месечна санкция.
На 19.05.2021 г. е извършена и проверка на обекта с участието на представители на РЗИ – Благоевград и Общинска администрация Петрич. При извършената проверка на място инсталацията работи, газовете от сушилнята са светли и не са констатирани отлагания на прах и трици по дворовете на съседните къщи.
На дружеството е дадено предписание за изготвяне на график-програма с планирани мерки действия с посочени конкретни етапи и срокове за изпълнението им, за осигуряване на инсталацията с подходящи допълнителни съоръжения за пречистване преди изпускане на емисиите от вредни вещества, с цел недопускане на замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества.
По постъпил сигнал на „зелен телефон“ в МОСВ за незаконно работеща асфалтова база по поречието на р. Места, на 21.05.2021 г. е извършена проверка на място на обекта, при която е установено, че асфалтосмесителната инсталация тип SIM 100P работи и се произвеждат асфалтови смеси. Съставен е КП на „Галчев инженеринг“ ЕООД и е издадено предписание на оператора на инсталацията и на дружеството за незабавно преустановяване на производствените дейности до съгласуването им с РИОСВ – Благоевград по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.
През месеца е осъществен текущ и последващ контрол на чистотата на населените места, в т.ч.
Община Петрич: Във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирани замърсявания на терени в землището на с. Кавракирово и с. Беласица, общ. Петрич са извършени 2 бр. проверки. Установено е, че терените са замърсени със смесени битови и строителни отпадъци. На кмета на общината е поставено предписание за почистването им, като отпадъците се насочат за обезвреждане на РДНО - Петрич. Срокът за изпълнение на предписанията е едномесечен, т. к. замърсените терени са трудно достъпни за почистващата техника. След изтичането му ще бъде извършена последваща проверка. Извършена е и последваща проверка по изпълнение на дадено предписание за почистване на други нерегламентирани замърсявания в община Петрич. Замърсените терени са почистени, като са представени и кантарни бележки, удостоверяващи постъпването на отпадъците за обезвреждане на РДНО.
Община Кочериново: На община Кочериново е извършена последваща проверка по изпълнението на дадено предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания в землищата на селата Пороминово, Баракови и Стоб. Установено е, че замърсените участъци са почистени. На кмета на общината е дадено предписание за поставяне на допълнителни съдове за битови отпадъци в с. Пороминово.
Община Гърмен: Извършена е проверка по сигнал за наличие на нерегламентирано замърсяване на територията на Община Гърмен. Установено е нерегламентирано замърсяване в землището на с. Долно Дряново. Дадено е предписание на кмета на общината за почистване на замърсения участък и насочване на отпадъците за обезвреждане на РДНО-Гоце Делчев. Срокът за изпълнение е едномесечен. Извършена е и последваща проверка по изпълнение на дадено предписание за почистване на нерегламентирано замърсяване в землището на с. Балдево, община Гърмен. Замърсеният терен е почистен, представени са кантарни бележки, удостоверяващи постъпването на отпадъците за обезвреждане на РДНО. Достъпът до имота е ограничен посредством ограда и са поставени обозначителни табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

През месец Май 2021 г. са съставени 4 броя АУАН както следва:

1. Акт № 6-25/10.05.2021 г. на Николай Кирилов Георгиев, в качеството му на кмет на община Кресна – не е предприел мерки за почистване на замърсен терен - чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/2012 г.)

2. Акт № 4-24/11.05.2021 г. на ЕТ „Димитър Христов – Нети“, гр. Гоце Делчев – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци предмет на трансграничен превоз – чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-ро във вр. с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.), във връзка с Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №1/ (ДВ, бр.51/2014 г.,).

3. Акт № 5-24/11.05.2021 г. на „Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Благоевград – не е представил в РИОСВ-Благоевград информация (Анекс VІІ) по Регламент (ЕО) 1013/2006 за получаване на отпадъци предмет на трансграничен превоз – чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ-ро във вр. с чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.), във връзка с Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №1/ (ДВ, бр.51/2014 г.,).

4. Акт № 7-25/18.05.2021 г. на Симеон Емилов Герасимов – изхвърля отпадъци на неразрешени за това места - чл.133, ал.1, т.1, предложение І-во от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г., изм. и доп.)

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец Май 2021 г. са издадени две наказателни постановления, както следва:

ЗУО:
1. НП №1-24/28.05.2021 г. – „МОДЕЛО“ ЕООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово, за за установено нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки, хартиени шпули и полиетилен, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева по ЗУО.
ЗБР:
2. НП №1-22/19.05.2021 г. – ЕТ „КРАСИМИРА КОСТОВА – МИРА“ – гр. Сандански, в нарушение на забраната по т. 6.2. Заповед № РД-282/16.03.2010 г. за обявяване на Защитена зона /ЗЗ/ BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици (обн. ДВ бр. 28/2010 г.) на Министъра на околната среда и водите, ЕТ е превърнал стопанисвано от него пасище в трайни насаждения, за което нарушение на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.

Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

Със Заповед № С-3-10-1/31.05.2021 г. на директора на РИОСВ-Благоевград е отменена наложената текуща месечна санкция на „Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград за обект „Кланица и Месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма” гр. Кочериново във връзка с достигане на ИЕО по показатели НРВ, БПК5, ХПК и Общ фосфор, определени с Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г.