Съдържание

Посетители

В момента има 570  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. февруари 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.февруари 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
23 42 4 2 0 2 2300 6300 2 115,00 776,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец февруари 2021 г. са извършени общо 42 бр. проверки на 23 бр. обекта. Съставени са 4 броя АУАН и са издадени 2 броя НП с общ размер 2300 лв.
През месеца са извършени общо 11 бр. извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 2 бр. за съставяне на санкции;
- 1 бр. последваща проверка;
- 1 бр. по искане на МВР;
- 1 бр. за установяване на административно нарушение.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по жалби и сигнали;
- Проверки за чистота на населени места.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

  • Във връзка с постъпил сигнал относно нерегламентирано изгаряне на отпадъци, получени от Италия, на площадката на „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД, са извършени две проверки - на 02.02.2021 г. и на 10.02.2021 г. При проверките е констатирано наличие на отпадъци, които не се генерират от дейността на дружеството, но не е констатирано изгаряне на отпадъци. Дадено е предписание за предаване на отпадъците на лица, притежаващи документ по ЗУО. В РИОСВ – Благоевград са представени документи за установяване на контакт със съответните дружества с искане за предаване на отпадъците.
  • Извършени са две проверки на частен имот за извършване на дейности с ИУМПС, без разрешително, издадено по реда на ЗУО. Дадено е предписание да не се извършва дейност по съхранение и разкомплектоване на имота. Преписката е изпратена до РП – Благоевград.
  • По искане на ГПУ-Петрич е извършена една проверка на задържан товар. Констатирано е нерегламентирано извършване на трансграничен превоз на отпадъчни катализатори. Води се досъдебно производство.
  • Извършена е проверка по документи и на място за замърсяване на земеделска земя в землището на с Лешница, община Сандански, съвместно с МВР и община Сандански. Установено е незначително замърсяване със земни маси и строителни отпадъци от образуван насип в съседен имот. Последващи действия ще се предприемат от МВР.
  • Извършени са четири проверки за чистота на населените места в общините Сандански, Петрич и Хаджидимово. Направени са предписания за почистване на регистрираните замърсявания с отпадъци, за изпълнението на които ще бъдат извършени последващи проверки.

През месец Февруари 2021 г. са съставени 4 броя АУАН, както следва:

1. АУАН № 02-25/02.02.2021 г. на кмета на Община Симитли за неизпълнение на предписание – чл. 156, ал. 1 от ЗУО.
2. АУАН № 02-24/08.02.2021 г. на „ПИК 2003“ ЕООД за извършване на транспортиране на отпадъци без разрешение по ЗУО.
3. АУАН № 03-25/19.02.2021 г. на кмета на Община Рила за неизпълнение на предписание – чл. 156, ал. 1 от ЗУО
4. АУАН №2-06/24.02.2021 г. на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕТРИЧ“ ЕАД, гр. Петрич, находящ се в гр. Петрич, ж.к. „Оранжерии- Шосето за София“, експлоатиращ топлоелектрически централи (ТЕЦ), за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, предл. III-то във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от четирите броя когенератори разположени в две ТЕЦ-ли, изгарящи природен газ и всеки от тях с номинална мощност от по 2.0 MW.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През месец Февруари 2020 г. са издадени две наказателни постановления, както следва:
ЗЧАВ:
1. НП № 4-20/12.02.2021 г. – А.А., за това че в качеството му на управител на „Неокласик“ ЕООД, гр. Костинброд, не е изпълнил предписание (за монтиране на пречиствателно съоръжение и изграждане на изпускащо устройство) дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300,00 лв.
2. НП № 3-06/12.02.2021 г. - „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД, с. Хърсово, общ. Сандански за нарушение на чл. 34и, ал. 17 от ЗЧАВ във връзка с чл. 4, параграф 1 и 2, буква „а“ и „б“от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, дружеството не е изпълнило задължението си да създаде и поддържа досиета на експлоатираното от него стационарно хладилно и климатично оборудване, за което нарушение е наложена имуществена санкция в общ размер на 2 000 лева.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени две текущи месечна санкции и отменена една по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

  • С НП № С-2-11/15.02.2021 г., на Община Благоевград е наложена текуща месечна санкция в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева за заустване на отпадъчни води в Пункт 2 - на изход ПСИВ, при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени с условие 10.1.2.1. (Таблица10.1.2.1) в Комплексно разрешително № 573-НО/2019г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на Община Благоевград, за обект „Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап “, по показатели БПК5, ХПК, Азот нитритен, Азот нитратен и Хлориди.
  • С НП № С-01-20/17.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград на „Албир” ООД, с. Беласица, общ. Петрич, считано от 12.01.2021 г. е наложена текущата месечна санкция в размер на 81,00 лв./месец, за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“, въз основа на проведени на 12 и 13 януари 2021 г. контролни измервания от общо три броя изпускащи устройства (К1 след барабанна сушилня с директен контакт, и К2 и К3 след чукова мелница за раздробяване на изсушения материал) към инсталация за производство на пелети. Резултатите от проведените измервания са представени в РИОСВ – Благоевград от ЦЛ- Плевен- 09 към ИАОС- София с вх. № 156/18.01.2021 г. За установяване на замърсяването е съставен КП №5-20/03.02.2021 г. До директора на РИОСВ е внесено предложение Вх. №Z-13/12.02.2021 г. за налагане на санкция по чл. 69а, ал. 1, т. 4 от ЗООС.
  • Поради установено увеличаване на замърсяването с „прахообразни вещества“ от инсталацията за производство на пелети, със Заповед № С-02-20-1/17.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград е отменена предходната (наложена с НП № 02-20/18.12.2019 г.) текуща месечна санкция в размер на 40,77 лв./месец на „Албир” ООД, с. Беласица, общ. Петрич.