Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. януари 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари 2021 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
17 33 4 1 0 2 6000 200 1 13444,00 993,47 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец януари 2021 г. са извършени общо 33 бр. проверки на 17 бр. обекта. Съставени са 4 АУАН и са издадени 2 НП с общ размер 6000 лв.
През месеца са извършени общо 9 бр. извънредни проверки, в това число:
- 3 бр. последващи проверки;
- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по разпореждане на ВАП;
- 1 бр. за установяване на административно нарушение;
- 1 бр. за съставяне на санкция.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

  • Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на въздуха от дейността на Цех за производство на пелети, находящ се в с. Беласица, общ. Петрич, на 12 и 13.01.2021 г. е извършена проверка с провеждане на контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията за производство на пелети, експлоатирана от „Албир“ ООД, с. Беласица.
  • Във връзка с постъпил сигнал относно нерегламентирано изгаряне на отпадъци в близост до Покровнишки мост, гр. Благоевград, на 18.01.2021 г. е извършена проверка на място. При проверката е установено нерегламентирано изгаряне на ПДЧ изрезки. Дадено е предписание за незабавно преустановяване на изгарянето на отпадъци и класифицирането им по Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
  • Извършени са три проверки на собственици на депа, подлежащи на рекултивация, относно изпълнение на дадени предписания за рекултивацията им. При проверката е констатирано, че предписанията не са изпълнени, за което са предприети действия по съставяне на актове за установяване на административни нарушения.
  • По искане на ВАП е извършена 1 бр. проверка на общински имот, замърсен с отпадъци от асфалтови късове. Дадено е предписание за почистване на имота. Предстои последваща проверка за изпълнение на предписанието.
  • По жалба от жители на гр. Якоруда за дейности по разширение на гробищния парк на населеното място на място, съдържащо подпочвени води и опасения за възникване на епидемия, на 14.01.2021 г. е извършена съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ, БДЗБР и РЗИ – Благоевград. Към датата на проверката на повърхността на терена няма наличие на вода, не са установени нарушения. В хода на текуща процедура в РИОСВ – Благоевград за терените, предвидени за разширение на съществуващия гробищен парк, от Община Якоруда е разработен Доклад от хидрогеоложко проучване, който е на етап допълване, изискано на БДЗБР. За резултатите от проверката са информирани жалбоподателите.

През месец Януари 2021 г. са съставени 4 броя АУАН, както следва:

  1. АУАН № 1-22/07.01.2020 г. на ЕТ „КРАСИМИРА КОСТОВА – МИРА“ - за превърнато пасище в трайни насаждения в нарушение на забраната по т. 6.2. Заповед № РД-282/16.03.2010 г. за обявяване на защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици (обн. ДВ бр. 28/2010 г.) на министъра на околната среда и водите, представляващо нарушение на чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие.
  2. АУАН № 01-24/14.01.2021 г. на „МОДЕЛО“ ЕООД, с. Копривлен за изгаряне на отпадъци – чл. 134, ал. 1, т.2 , предл. І-во във връзка с чл. 29, ал. 2, предл. ІІІ-то от ЗУО.
  3. АУАН № 01-25/27.01.2021 г. на кмета на Община Кочериново за неизпълнение на предписание – чл. 156, ал. 1 от ЗУО
  4. АУАН № 1-06/29.01.2021 г. на „РУБИН 08“ ООД, гр. Благоевград, находящ се в гр. Благоевград, Първа промишлена зона, експлоатиращ котел към инсталация за производство на електрическа енергия, за нарушение на чл. 34н, ал. 1, т. 2, предл. III-то във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), и чл. 31, ал. 1 т. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комин след котел изгарящ биомаса (слънчогледови пелети), с номинална топлинна мощност 2.8 MW.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Януари 2021 г. са издадени 2 наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП № 2-03/15.01.2021 г. – Н.К., в качеството му на кмет на Община Якоруда, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП № 3-03/15.01.2021 г. – Л.Х., в качеството му на кмет на Община Хаджидимово, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което са създадени незаконни сметища на територията на общината, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000,00 лева по ЗУО.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена текуща месечна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- С НП № С-1-11/07.01.2021 г., на „Грома холд“ ЕООД с. Бело поле е наложена еднократна санкция в размер на 13 444,00 (тринадесет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лева за неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43120067/26.09.2016 г., издадено от директора на БДЗБР за обект „ТМСИ и Асфалтова база“ по показател Неразтворени вещества за определен период от време (Т =104 часа), а именно периода от датата на извършване на проверката, при която се констатира неспазването на ИЕО - 27.11.2020 г. до датата на извършената проверка, при която с КП № 63-11/15.12.2020 г. е констатирано, че инсталацията не работи, т.е. неспазването на ИЕО е преустановено - 15.12.2020 г.