Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2019 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
25 29 2 0 0 2 4000 4068,89 1 143 640,00 0
48 61 0 0 0 2 5300 11028,06 0 0 985,00 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец януари и месец февруари 2019 г. са извършени общо 104 бр. проверки на 73 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 4 бр. НП с общ размер 9 300 лв.

 • януари 2019 г. са извършени 43 бр. проверки на 25 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 2 бр. НП в размер на 4 000 лв.
 • февруари 2019 г. са извършени 61 бр. проверки на 48 бр. обекта, няма съставени АУАН и са издадени 2 бр. НП в размер на 5 300 лв.

През двата месеца са извършени общо 13 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 1 бр. за изпълнение на предписания;
 • 7 бр. по жалби и сигнали;
 • 2 бр. нови обекти извън плана за контролна дейност;
 • 1 бр. във връзка със снемане от отчет на отпадъци и преустановяване на дейността на дружество;
 • 1 бр. във връзка с медийни публикации;
 • 1 бр. във връзка с прокурорско разпореждане.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:

- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;

- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;

- През периода са извършени 7 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По сигнал за нерегламентирано изгаряне на отпадъци (изгаряне на излезли от употреба гуми) в района на жп гара на гр. Сандански, е извършена проверка на 10.01.2019 г. Направен е обход на района около гарата, като е извършен оглед на описания в сигнала обект – площадка за дейности по третиране на отпадъци. Към момента на проверката обектът не работи. При извършения оглед не е установено изгаряне на отпадъци, както и следи от изгаряне в проверявания район.
 • На 13.02.2019 г. е извършена проверка по сигнал за нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци в оранжерии в с. Ново Делчево, общ. Сандански. Проведен е телефонен разговор с подателя на сигнала, като лицето е поканено да присъства при проверката, но отказва. Проверени са два оранжерийни комплекса, експлоатирани от Димитър Маламов и Любка Апостолова – земеделски производители. При оглед на обектите не е установено изгаряне на текстилни отпадъци за отопление на оранжериите. При извършения оглед не е установено наличие на текстилни или други отпадъци в котелните помещения. Не се констатирани следи от изгаряне на отпадъци в оранжериите и на терени в непосредствена близост до тях. Използваните котли за отопление на оранжерийните блокове са с топлинна мощност под 500 kW и не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
 • След постъпил по електронната поща на РИОСВ сигнал за нерегламентирано замърсяване с отпадъци на терен между селата Първомай и Кавракирово, общ. Петрич, е извършена проверка на 26.02.2019 г. Констатирани са замърсявания с отпадъци по левия бряг на река Струмешница на четири места. Замърсяванията са с отпадъци от различен произход – битови, строителни, излезли от употреба гуми. Един от замърсените участъци е с площ от около 5 дка. Към момента на проверката се извършва почистване с техника, както и ръчно. На кмета на община Петрич е дадено предписание да почисти замърсените терени, като представи в РИОСВ документи /кантарни бележки/, удостоверяващи предаването на отпадъците на РДНО, в срок до 13.03.2019 г.
 • По сигнал за нерегламентирано сметище в землището на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, пътя за с. Ковачевица, е извършена проверка на 27.02.2019 г. Проверката е извършена съвместно с представител на община Гърмен, като е направен обход на землището на с. Горно Дряново и с. Ковачевица. Установени са 2 нерегламентирани сметища на входа и на изхода на с. Г. Дряново. Замърсяванията са с отпадъци от различен произход – битови, строителни, опаковки, производствени, гуми. На кмета на община Гърмен е дадено предписание е дадено предписание да почисти замърсените терени, като представи в РИОСВ документи /кантарни бележки/, удостоверяващи предаването на отпадъците на РДНО, в срок до 27.03.2019 г.
 • По сигнал за замърсяване на река Струма в района на Покровнишки мост, в изпълнение на Заповед № РД- 651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите за координация между РИОСВ и БД за извършване на проверки по регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, на 27.02.209 г. е извършена проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ Благоевград. Сигналът е основателен. При направения обход на цитирания район е установено, че от производствената база на „Бистрица“ ООД в река Струма се заустват видимо неутаени отпадъчни води. Пречиствателното съоръжение към ТМСИ № 1 е със запълнен обем и не се осигурява необходимия времепрестой за утаяване на отпадъчните води. Работата на ТМСИ №1 е спряна. От РЛ Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване в Пункт № 1 - на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в р. Струма, съгл. издаденото от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване. За извършената проверка е съставен ПП № 8-11/27.02.2019 г. Резултатите от изпитване на водната проба показват неспазване на ИЕО по показател „Неразтворени вещества“, определени в Разрешителното за заустване. На дружеството ще бъде съставен АУАН по Закона за водите.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

АУАН
През месец януари и месец февруари 2019 г. са съставени 2 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:

 1. Акт №1-14/18.01.2019 г. на "ВЕГА-ТЕКС" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за обект шивашки цех в с. Краище – на основание чл. 134, ал. 3, т. 1 от Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от текстилни изрезки
 2. Акт № 2-14/18.01.2019 г. на "ВЕГА-ТЕКС" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за обект шивашки цех в с. Краище – на основание чл. 135, ал. 1, т. 1, пр. І-во във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО – за неводене на отчетност на отпадъците по реда на Наредба № 1 (обн. ДВ, бр. 51/2014 г.) за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците , както и реда за водене на публични регистри.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. януари и месец февруари 2019 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления с общ размер 9 300 лв. както следва:

 1. НП №4-20/04.02.2019 г. – Е.Б., с. Марикостиново, не е изпълнила предписание дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), за изграждане на аспирация и монтиране на камера за нанасяне на покрития с необходими съоръжения за пречистване на емисии от летливи органични съединения в цех за производство на мебели. За извършеното нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева по реда на ЗЧАВ
 2. НП № 9-11/25.01.2019 г. – И.Г.Г, гр. Благоевград, за ползване на воден обект – р. Благоевградска Бистрица, в която зауства отпадъчни води без необходимото за това основание – не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на БДЗБР, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по Закона за водите (ЗВ).
 3. НП № 10-11/25.01.2019 г. – А.Б.Д, гр. Благоевград, за ползване на воден обект – р. Благоевградска Бистрица, в която зауства отпадъчни води без необходимото за това основание – не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на БДЗБР, за което нарушение е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева по ЗВ.
 4. НП №01-05/18.02.2019 г. - „Пирин БМК“ ЕООД, гр. Перник, в нарушение на чл. 95, ал. 1, във връзка с чл. 91, т. 1, чл. 93, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗООС не е уведомило компетентния орган за изменение на инвестиционно предложение за извършване на открит добив на подземни богатства от находище „Ораново“, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

С НП на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

 1. C НП № С-1-11/08.01.2019 г. е наложена текуща месечна санкция на „Евро мийт енд милк“ ЕООД гр.Благоевград за заустване на отпадъчни води от обект „Кланица и месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма“ гр. Кочериново за нарушение на индивидуалните емисионни ограничени в издадено Разрешително за заустване по показатели НРВ, БПК5 , ХПК, Общ азот и Общ фосфор в размер на 143 лв.