Съдържание

Посетители

В момента има 552  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец ноември 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.11.2012 г. зелен телефон Продажба на защитени видове птици  в зоомагазин в гр. Сандански РИОСВ-Благоевград На 08.11.2012 г. е извършена проверка на място съвместна с РПУ-Сандански. В момента на проверката обектът не работи. Ше бъде осъществен последващ контрол.
2 06.11.2012 г. зелен телефон Добив на инертни материали от фирма "Актър",  в района на асфалтова база при река Мелнишка, с. Генерал Тодоров - община Петрич. РИОСВ-Благоевград Извършена е съвместна проверка с Об.А-Петрич на 07.11.2012г. Сигналът е основателен. Извършват се незаконни проучвателни работи за добив на подземни богатства от фирма "Актър" АСД-КЧТ, гр. Пловдив. На дружеството са дадени две предписания - за преустановяване на дейността и рекултивация на нарушените терени.
3 06.11.2012 г. зелен телефон На ул. "Партизанска" №3 в гр. Благоевград действа автосервиз, където се ремонт на автомобили, смяна на масла и боядисване.

РИОСВ-Благоевград

Община Благоевград

Сигналът е препратен по компетентност на Община Благоевград, писмо изх. № 971/12.11.2012г.

4

06.11.2012 г.


зелен телефон
В промишлена зона на Благоевград в пункт за вторични суровини горят кабели.

РИОСВ-Благоевград

Извършени са две проверки на място. Изгаряне на отпадъци е установено на 14.11.2012 г. на площадката на "Феникс Благоевград" ООД. Изгарянето е преустановено. Дадено е предписание наличните отпадъци да се предадат за депониране.

5 12.11.2012 зелен телефон Кмета на с. Габрене се е разпоредил да се изсекат чинари във вододзайната зона на селото

РИОСВ-Благоевград

Община Петрич

Извършена е проверка на място на 14.11.2012 г. Установено е, че е изсечена дървесно-храстова растителност в 20м. Ивица, намираща се южно от ГКПП Златарево. Поради липса на достатъчно информация и документи при проварката не е установена законността на извършената сеч. Дадено е предписание сечта  да бъде преустановена, до изясняване на обстоятелствата. Сигналът е препратен по компетентност до Об.А-Петрич с писмо, изх. №1011/20.11.2012г.
6 19.11.2012 зелен телефон Замърсяване на въздуха от дейността на "Рубин 08" ООД, в промишлена зона на Благоевград РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен. Установено е, че поради не добре регулиран горивен процес и недостатъчни пречиствателни съоръжения /циклони/ за очистка на прахо- газовата емисия, се допуска замърсяване на атмосферния въздух със сажди. На дружеството са поставени общо 5 предписания по ЗЧАВ и ЗУО. съставен е АУАН за неизпълнение на предписание от предходна проверка – за оборудване на изпускащото устройство /комин/ с пробовземна точка.
7 22.11.2012 зелен телефон От рудник "Ораново" - гр. Симитли се изхвърлят минни отпадъци в лозята, зад поликлиниката в гр. Симитли и в м. "Орловец" РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на 29.11.2012г. Сигналът е основателен. Установено е нерегламентирано депониране на минни отпадъци и неизпълнение на прадписание от предишна планова проверка за  за спазване годишен работен проект в частта депониране. Съставен е АУАН по реда на ЗООС.