Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2012 г.

месец юни 2012 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2012 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.06.2012 електронна поща Нарушение на терени в резултат от строителна дейност в землището на с. Долна Градешница - община Кресна

РИОСВ-Благоевград

На 11.06.2012г. с участието на представител на община Кресна и в присъствието на управителя на "Аделина стил" ЕООД - изпълнител на строителен обект  е извършена проверка на място и по документи на описаните в жалбата терени. За строителните дейности с инвеститор ЕТ "Николай Георгиев - 66" - с. Долна Градешница , са представени разрешителни документи и строителни книжа. При огледа на място не са констатирани нарушения на терени и засипване на имоти извън строителната площадка. Установени са следи от стари вмешателства по терена - прокарване на пътища, изземване на земни маси, без да е правена рекултивация и това създава условия за ерозия на малка площ. Твърдението, че при строителните дейности са засегнати частни имоти е опровергано от Об.А - Кресна, т.е касае се за самонастанили се стопани на терен - общинска собственост. За резултатите от проверката са уведомени МОСВ и подателят на жалбата.

2

05.06.2012

електронна поща

сеч на дъбова гора в с. Бельово - община Сандански

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място съвместно с РДГ-Благоевград. Проверката установи, че са проведени мероприятия от ТП "ДГС - Катунци" съгласно одобрен и действащ към момента лесоустройствен проект. Същите не са създали условия за обезлесяване на горски територии и намаляване на полезните функции на гората.  Становището е изпратено по компетентност до МОСВ.

3 11.06.2012 зелен телефон

събаряне на лястовичи гнезда при освежаване на фасадата на обект на "Орбел" АД - гр. Гоце Делчев

РИОСВ-Благоевград

Ръководството на "Орбел" АД - гр. Гоце Делчев незабавно е предупредено да недопуска събаряне на лястовичите гнезда от фасадата на обекта. Видът Градска лястовица е включен в Приложение № 3 от  Закона за биологично разнообразие  (ЗБР) и е защитен за територията на цялата страна. За този вид съгласно чл. 38 от ЗБР важат редица забрани, в т.ч. обезпокояване особено в периодите на размножаване и отглеждане на малките, увреждане и преместване на гнезда и др. При извършената проверка от РИОСВ-Благоевград на място  е  указано  на предприятието, че  в случай на необходимост от събаряне на гнезда, същото е възможно да бъде разрешено само в извън размножителния период, след писмено разрешение издадено по реда на ЗБР.