Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец октомври 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.10.2019 Сигнали за замърсяване с отпадъци на общинско депо за отпадъци с преустановена експлоатация на Община Симитли, м. "Джоов андък" електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Симитли

Извършена е проверка на място съвместно с представители на ОбА - гр. Симитли. Установено е, че на територията на депото, както и по пътя, водещ към него има налични нерегламентирано изхвърлени отпадъци на купчини с разнороден характер - смесени битови отпадъци, строителни и производствени отпадъци, отпадъци от пластмасови и стъклени опаковки. Към момента на проверката не е установено депониране на отпадъци, но е установено външно човешко присъствие. На вр. изп. длъжността кмет на община Симитли е дадено предписание да се почистят замърсените терени, като събраните отпадъци бъдат извозени до регионално депо за неопасни отпадъци, като за това в РИОСВ се представят документи, удостоверяващи предаването. За установените обстоятелства подателят на сигнала е информиран писмено.
2 02.10.2019 Замърсяване и неприятна миризма от отглеждане на кокошки на ул. "Ангел Кънчев" откъм ул. "Бор", гр. Благоевград електронна поща Община Благоевград Сигналът е изпратен за решаване по компетентност до кмета на община Благоевград. След извършена проверка от своя страна, на 24.10.2019 г. Об А - гр. Благоевград информира, че на лицето отглеждащо кокошките на посочения адрес, е дадено предписание в срок до 04.11.2019 г. да редуцира броя на птиците до позволения брой, съгласно Наредбата за отглеждане на животни на територията на Община Благоевград и при дейността си да спазва хигиенни норми.
3 10.10.2019 При разклона за с. Мощанец, община Благоевград се изгарят гуми, кабели и други отпадъци зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място. На терен в землището на с. Покровник, общ. Благоевград е констатирано изгаряне на отпадъци (седалки от коли, заедно с тапицерия). Със съдействие на полицията е снета самоличността на лицето, извършващи изгарянето, както и собственика на имота. Предстои да бъде съставен АУАН.
4 17.10.2019 Сигнал за започнато изграждане на път в района на Рупите от минералния извор до Хераклея Синтика електронна поща РИОСВ - Благоевград  Предмет на сигнала се явява строеж: Реконструкция на пътища BLG 1181 и BLG 1176 към местността Рупите, общ. Петрич, Подобект І-ви: Изпълнение на СМР в обхват на имот с идентификатор 49312.17.24 по КККР на с. Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с възложител Община Петрич.
При проверката на място не се осъществяват строително-монтажни работи и не е налична строителна техника .Констатирано наличието на едно цяло и непрекъснато профилирано чрез земен насип трасе на път, без да е положена трошено-каменна настилка и асфалтов пласт. Профилираното трасе не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на две защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР: защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
За част от трасето в обхвата на поземлен имот с идентификатор 49312.17.24 и на поземлен имот с идентификатор 49312.17.18 по КККР на с. Рупите е проведено административно производство в РИОСВ по преценяване на приложимата процедура по глава шеста на ЗООС, чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях, но за осъществената дейност в обхвата на поземлен имот с идентификатор 49312.17.32 по КККР на с. Рупите е установено, че не са провеждани съгласувателни процедури.
В тази връзка са дадени предписания на кмета на Община Петрич за преустановяване на всякакви последващи строително-монтажни работи в обособения участък от трасето преминаващо през поземлен имот с идентификатор 49312.17.32 по КККР на с. Рупите, считано от 24.10.2019 г. По случая е сезирана прокуратурата.
5 21.10.2019 Сигнал за наличие на мъртва риба в района на "Бистраците", при река Струма, гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място на 21.10.2019 г. съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ - Благоевград. Сигналът е неоснователен. При обход на участък от р. Струма от Покровнишки мост, Бараж 1 и Бараж 2 и по двата бряга на реката не е установено наличие на умряла риба. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване. Цитираният в информационния сайт обект ТМСИ, експлоатиран от „Бистрица“ ООД гр. Благоевград към момента не работи и няма заустване на отпадъчни води в р. Струма. От страна на РЛ Благоевград в две точки от цитирания участък са извършени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Резултатите от полевите измервания за качество са изпратени до БД „ЗБР“ за становище по компетентност по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води.
6 22.10.2019 Сигнал за замърсяване на водите на река Струма от производствената площадка на "Грома Холд" ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград тел. 112 РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ - Благоевград. Установено е, че на изход от пречиствателното съоръжение към обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория“ се заустват минимални количества отпадъчни води, формирани от дейността на Бетонов възел 2. За неспазване на определените в Разрешително за заустване № 43120066/26.09.2016 г. индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) по показател Активна реакция, с НП № С-3-11/30.04.2019 г. на дружеството е наложена текуща месечна санкция, актуална и към момента. Обект „Завод за бетонови изделия“, разположен на производствената площадка, към момента на проверката не работи, респ. не се формират отпадъчни води. На обект „ТМСИ“ не се извършва производствена дейност по промиване на инертен материал, респ. не се формират производствени отпадъчни води. От началото на работния ден е извършвано измиване на производствената площадка около ТМСИ, Завода за бетонови изделия и автомобилна везна, като водите от измиване са постъпвали в утаителя на ТМСИ. Към момента на проверката измиването е преустановено. Пречиствателното съоръжение е със запълнен обем, като на вход не постъпват води, респ. не се изпускат на изход. В края на заустващия колектор (земно-насипен профил) и в мястото на заустване във водоприемника р. Струма се оттичат води, видимо мътни, в кафяв цвят. Водното течение размива водите на изход от заустващия колектор и се получава помътняване. За неспазване на определените в Разрешително за заустване № 43120067/26.09.2016 г. ИЕО по показател Неразтворени вещества, с НП № С-2-11/30.04.2019 г. на дружеството е наложена текуща месечна санкция, актуална и към момента. За установените нарушения на дружеството ще бъде съставен АУАН по Закона за водите
7 22.10.2019 Сигнал за изхвърлени строителни отпадъци край пътя за с. Делвино, община Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място като е направен обход и визуален оглед на маршрута Благоевград - с. Делвино и пътния участък до православния кръст. Към момента на проверката не са установени купчини със строителни, или други отпадъци край пътя за с. Делвино и на прилежащите към него територии. Не са установени замърсявания и в отсечката до православния кръст. В пътния участък към с. Делвино на места се наблюдават единични замърсявания с пластмасови бутилки и хартиени опаковки. На няколко места край пътя има видими следи от почистване.
8 22.10.2019 Във вековно дърво в центъра на гр. Петрич (заведение "Глобус") се забиват пирони зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място, съвместно с представители на ОбА - Петрич. При проверката се установи, че на защитеното дърво - чинар има монтирани лампички във вид на шнурове по цялата част на стъблото от земята до началото на короната, което нарушава естествения му вид и е предпоставка за увреждането му. Дадено е предписание на собственика - Община Петрич незабавно  да бъдат премахнати осветителните тела поставени върху защитеното дърво.