Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец април 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ април 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.04.2019 Сигнал в местонстта "Рупите" се извършват дейности по добиване на корени от растителния вид Едър змиярник. Разкопаните площи са в района на ж.п. гарата. зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 08.04.2019 г. е извършена проверка на място. Установено е, че в района на ж.п. спирка в местността "Рупите", земл. на с. Рупите, община Петрич, са налични изкоренени защитени екземпляри по смисъла на ЗБР от растителния вид Обикновен кораконкулис. За изясняване размера на площите е извършено заснемане с GPS приемник. Предстои да бъде изяснено, чрез обработка на данни, дали са налични данни за евентуално извършено престъпление по чл. 728 г от Наказателния кодекс.
2 02.04.2019 Сигнал наличие на десетки нерегеламентирани сметища в Подгорието, община Петрич електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

 

Извършена е проверка на място на 09.04.2019 г. Извършен обход на селищната и извънселищната територия в района на Подгорието – селата Беласица, Коларово, Яворница, Самуилово, Габрене, Скрът и Ключ. Проверката е извършена в присъствието на представител на Об.А - Петрич и подателят на сигнала. Установени са множество нерегламентирани замърсявания с битови, строителни и растителни отпадъци в землищата на селата Беласица, Коларово, Самуилово, Скрът, Габрене и в посока ГКПП - Златарево. Замърсяванията са с отпадъци от различен произход - битови, строителни, растителни, опаковки, дюшеци и стари дрехи, части от мебели, текстилни, гуми и други. На места има видими следи от почистване, като в някои части е извършено само прибутване и запръстяване на терена. На някои места са поставени табели забраняващи изхвърлянето на отпадъци, а също и достъпът до проблемни участъци е ограничен чрез изкопи. Във връзка с констатираните замърсявания на кмета на община Петрич е дадено предписание за почистването им в срок до 20.05.2019 г., като уведоми РИОСВ - Благоевград за това с приложени кантарни бележки от депонирането на РДНО - Петрич.
3 08.04.2019 Замърсяване на въздуха в района на мина "Ораново", община Симитли електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На е извършена проверка на мината с оператор "Пирин БМК" ЕООД. При проверката на място не е установено излизане на пушек от комина визиран в репортажа. От ръководството на мината е осигурен достъп до обекта и самото помещение и работилница, при огледа се установи, че към момента на обекта не се отоплява. Наличната печка е на твърдо гориво и при проверката е студена. При оглед на пепелта не е установено наличие на остатъци с характер, различен от твърдо гориво – дърва и въглища. Извършен е оглед и на територията около обекта. При оглед на работилницата, в близост до печката, не е установено съхранението на кабели, подлежащи на обгаряне.
4 09.04.2019 Продължаващо нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми в ромската махала на гр. Петрич електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Сигналът е препратен за разглеждане по компетентност до Общинска администрация - гр. Петрич с писмо, изх. № ЗТ-27(2)/30.04.2019 г. От кмета на Община Петрич е изискано да извърши контрол, включително превантивен за изгарянето на излезли от употреба гуми в ромската махала на гр. Петрич и да информира РИОСВ за предприетите по сигнала действия в седем дневен срок. Подателят на сигнала е информиран за извършвания от инспекцията периодичен контрол по ЗУО на територията на община Петрич и за резултатите от последната проверка, на 09.04.2019 г.
5 09.04.2019 изхвърляне на строителни отпадъци в коритото на река Глазне, землище на с. Баня, община Разлог електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Община Разлог

На 11.04.2019 г. е извършена проверка по сигнал за замърсен терен в землището на с. Баня, община Разлог, постъпил чрез МОСВ. Проверката е извършена съвместно с Басейнова дирекция ЗБР и в присъствието на подателя на сигнала. При проверката е извършен обход на поречието на р. Глазне в землището на с. Баня. Констатирани са замърсявания с отпадъци в обхвата на реката, около и в близост до мостовете. Замърсяванията включват гуми, чували, строителни отпадъци. При проверката не е присъствал представител на ОбА Разлог. Предвид това до кмета на община Разлог е изпратено писмо, изх. № ЗТ-21(1)/18.04.2019 г. с приложени констативен протокол за запознаване и предприемане на действия по почистване, както и снимков материал. За предприетите от страна на общината действия РИОСВ - Благоевград следва да бъде уведомена писмено в срок до 30.05.2019 г.
6 18.04.2019 незаконен добив на скално-облицовъчни материали в с. Крушево, община Гърмен зелен телефон

МЕ

Община Гърмен

На 18.04.2019 г. са проведени  разговори с подателя на сигнала и представител на Общинска администрация - с. Гърмен. Подателят на сигнала е започнат със Закона за подземните богатства и компетентностите на Министерство на енергетиката и Община Гърмен по случая.