Съдържание

Посетители

В момента има 392  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец декември 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 08.12.2017 Сигнал от жители на с. Лебница, община Сандански: Стъклени оранжерии в края на селото до реката, горят гуми за отопление

зелен телефон,

 

РИОСВ – Благоевград Извършена е проверка на 22.12.2017г. Проверени са имоти (оранжерии), собственост на Атанас Серафимов и Светла Серафимова. При проверката се констатират излезли от употреба гуми, които се съхраняват на три места, в близост до оранжериите с общо количество около 3 тона. Установени са следи от изгарянето на гуми. В близост до оранжериите до полски път се констатира съхраняване на чували с негодни за употреба памперси (бракувани от производството), а също и отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки, текстилни изрезки и други. Същите се съхраняват съвместно на площ от около 100 кв. м. Към момента на проверката на обекта няма представител за осъществяване на контакт, за същото е изискано съдействие от кмета на селото. Съставен е констативен протокол в присъствието на собственика г-н А. Серафимов. За установеното нарушение е дадено предписание на лицето, да извърши предаване на наличните количества отпадъци и да представи документите удостоверяващи предаването в РИОСВ, в срок до 31.01.2018 г.
2 20.12.2017 На ул. "Ильо Войвода" № 30 в Петрич обувен и шивашки цех горят парцали и изрезки, сутрин до 9 ч., както и вечер. зелен телефон РИОСВ - Благоевград  Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен. Установено е изгаряне на отпадъци - текстилни изрезки. На обeкта производствената дейност се извършва от три юридически лица, на които са съставени констативни протоколи. За констатираните нарушения ще бъдат съставени АУАН.