Съдържание

Посетители

В момента има 427  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец август 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

 1 22.07.2017 Нанесена щета от Кафява мечка върху стадото му животни, убита крава с теле в района на с Ощава, община Кресна. Нападението е извършено на 21.07.2017 г. през нощта. зелен телефон

ТП "ДГС Кресна"

РИОСВ - Благоевград

На 24.07.2017 г., в изпълнение на заповед на директора на ТП "ДГС Кресна" и в присъствие на ощетеното лице, комисия с участието на експерт от РИОСВ – Благоевград е извършила оглед на местопроизшествието, съставен e протокол с цел изясняване на обстоятелствата и нанесените щети. Убитите животни - крава, порода смесена и теле на три месеца, са идентифицирани, потвърдено е нападението им от мечка. Взети са превантивни мерки за защита на стадото - наличие на двама пастири и 3 бр. каракачански кучета. С оглед на горното, до министъра на околната среда и водите ще бъде направено предложение за обезщетяване на собственика.
 2 02.08.2017 "Пирин пелет" ЕООД работи и изпуска дим и миризми зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 10.08.2017 г. е извършена проверка на обекта от експерт на РИОСВ- Благоевград, с участието на главен специалист „ЕЧЗ“ при Община Разлог. При проверката е установено, че на производствената площадка, находяща се в ПИ 61813.645.2, м. „Габавица“, земл. на гр. Разлог, „Пирин пеллет“ ЕООД експлоатира инсталация за производство на пелети със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (барабанна сушилня с директен контакт), която в момента на проверката не работи, вследствие на настъпила аварийна ситуация на 09.08.2017 г. около 16:30 часа. Поради извършване на ремонтни дейности по отстраняване на повредата не са проведени предвидените контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталацията. Същите ще бъдат извършени след приключване на ремонтните дейности и възобновяване нормалната работа на инсталацията. На обекта от 2015 г. е монтирана и втора инсталация – за производство на промишлени пелети, за която е издадено становище на РИОСВ – Благоевград. Съгласно инвестиционното намерение на дружеството, отработените газове от двете инсталации ще се изпускат през общо изпускащо устройство – съществуващия комин. Към момента все още не е осъществена връзката между втората пелетна инсталация и изпускащото устройство.
За втората пелетна инсталация на обекта, при проверката не са представени документи, издадени по реда на ЗУТ. В тази връзка Община Разлог е уведомена писмено, при необходимост да предприеме действия по компетентност за забрана ползването на втората пелетна инсталацията. На дружеството са дадени предписания да уведоми РИОСВ писмено за отстраняване на аварията и възстановяване на дейността, да бъдат почистени замърсените терени с трици и да бъде изградена връзката между новата инсталация и изпускащото устройство /комин/, в срок до 16.10.2017. Към 01.09.2017 г. две от предписанията са изпълнени.
 3 14.08.2017 г- Сигнал от кмета на с. Ръждак, община Петрич от цех за преработка на морска краставица до селото се изпуска остра миризма. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

ОбА - Петрич

Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка на „Цех за преработка на морска краставица“, находящ се в с. Ръждак, общ. Петрич, експлоатиран от „Грета 3000“ ООД, с. Войводиново, обл. Пловдив.Сигналът е относно миризми при преработка (изваряване) на морска краставица (мекотело), която се въвежда на територията на страната. След термичната обработка морските краставици се замразяват в 2 бр. хладилни камери. Дейността се извършва в производствена сграда, за която е издадено Разрешение за ползване от община Петрич за „Цех за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци и консервиране на туршии и изгребна яма“. При проверката не се предоставя договор за наем, както и други документи, необходими за дейността (работни проекти част „В и К“, документи за ползвани услуги- водоснабдяване, почистване на изгребна яма, документация за хладилните камери, заплащане на дължима продуктова такса опаковки, договори за предаване на отпадъците, за транспортиране и депониране). Усещат се миризми около изходна тръба, която отвежда отпадъчните води към близко дере. На дружеството е дадено предписание да представи всички документи до 04.09.2017 г.
 4 23.08.2017 В двор на хотел, гр. Добринище се държи неправомерно 1 екземпляр Кукумявка зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място. За констатирано нарушение на ЗБР е съставен АУАН и е иззет 1 бр. препарирана Голяма бяла чапла.
5 07.08.2017 незаконна работа на заведение захранене непосредствона пред къмпинг "Бъндерица", по потя за хижа "Вихрен", на територията на НП "Пирин" и предположение за замърсяване на околната среда от дейността на обекта електронна поща

ДНП "Пирин"

РИОСВ - Благоевград

 

Сигналът е изпратен за извършване на проверка по компетентност до ДНП "Пирин", гр. Банско. С писмо , вх. № ЗТ-58(2)/18.08.2017 г. от дирекцията на парка информират, че на територията на НП "Пирин", ПУ "Вихрен", отдел 126, подотдел 6 се намира атракционно съоръжение "Къмпинг". Същото е построено на основание Заповед № 499/19.11.1986 г. на Министерство на земеделието и горите върху 13 дка незалесена горска площ в м. „х. Бъндерица“, земл. На гр. Банско, част от подотдел 40-2 на Народен парк „Пирин“. Атракционното съоръжение представлява изключителна държавна собственост МОСВ – Дирекция „Национален парк Пирин“, постройките не се актуват – преместваеми модули. На основание на Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49/14.06.2005 г.) и заявление от управителя на ЕТ „Кала – Лазар Калистрин“ е сключен договор за извършване на туристически услуги в атракционно съоръжение „Къмпинг“, в близост до х. „Бъндерица“, ПУ „Вихрен“ в НП „Пирин“ , отдел 126, подотдел 6 и ползване на прилежащата територия с изградена туристическа инфраструктура. Въпросният обект ползва съществуващ водопровод и изгребна яма за събиране на отпадъчните води.