Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец ноември 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 31.10.2016 неправомерно насипване на отпадъци при добив на въглища в района на река Мучкулска, земл. на с. Мучкул, община Симитли, засипване на елшови дървета и друга крайбрежна растителност зелен телефон  и електронна поща

РИОСВ - Благоевград

В изпълнение на Постановление от 28.06.2016 г. на Окръжна прокуратура Благоевград и Постановление от 04.07.2016 г. на Районна прокуратура Благоевград, във връзка с подаден сигнал за незаконно депониране на отпадъци от добив на въглища от открития рудник в землището на с. Ракитна в землището на съседно село – Мечкул, както и разрушаване на пътната настилка от тежкотоварните автомобили обслужващи рудника, на 08.07. 2016 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ Благоевград. Установено е, че сигналът е основателен. Извършено е насипване на земни маси и негодни въглища т.нар шисти на три площадки с обща площ от 7 дка в землището на с. Мечкул от дружеството „КАМ и КАМ“ ООД гр. Симитли, концесионер на Концесионна площ „Пирински въглищен басейн, участък „Ракитна“. По време на проверката е изразена готовност от представителите на дружеството концесионер за предприемане на мерки по възстановяване на терените в предишния им ви, с оглед на което е поставено такова предписание с краен срок за изпълнение - 31.12.2016 г. Допълнително след изтичане на поставения срок ще се извърши проверка.
За констатираното нарушение са уведомени кмета на община Симитли, директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград и министъра на енергетиката. За нарушаване на мярка 4 от Решение по ОВОС № 19-10/2010 г. на нарушителя „КАМ и КАМ“ ООД гр. Симитли, е съставен АУАН. За предприетите срещу дружеството мерки, В РИОСВ - Благоевград са постъпили писма от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, от Министерство на енергетиката и от Община Симитли. За описаните обстоятелства жалбоподателят е уведомен с писмо, изх. № ЗТ-63(1)/11.11.2016 г. С писмо община Симтили изх.10-00-24/22.11.16 г. ни информира, че комисия от общински служители е извършила проверка на място и е установила , че е започнато почистване на имоти от минни и земни шисти. Представен е план за управление на минните отпадъци и е направено предписание за продължаване на почистването.
2 21.11.2016 с. Ново Кономлади, община Петрич: собственик на заведение забива пирони и огражда вековно дърво от вида явор в центъра на селото зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Посоченото в сигнала дърво не е обявено за защитено по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие и не е защитен вид, включен в приложение 3 на закона. Сигналът е препратен по компетентност до Общинска администрация - Петрич, писмо изх. № 1009/26.11.2016 г.
3 21.11.2016 изсичане на Чизамърсяване със сажди на района около Био Тец Рубин, експлоатиран от "Рубин 08" ООД, гр. Благоевграднари и унищожаване на защитени растителни видове в м. Тополище, земл. на с. Коларово, община Петрич зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

 

Извършена е незабавна проверка на „Рубин 08“ ООД, на 21.11.2016 г. Установено, че от 01.11.2016 г. е спрян производственият процес, поради разрушаване на предкамерата на котела и монтиране на нова горелка за изгаряне на биомаса. От 17.11.2016 г. се извършват проби и настройки на горивния процес. При извършваните проби и настройки е допуснато изпускане на сажди. При направеният обход на района са констатирани отлагания от сажди върху паркираните автомобили в промишлената зона около „Рубин - 08“ ООД.