Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец март 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 22.02.2016 Сигнал за увреждане на природни местообитания в Защитена зона "Орановски пролом - Лешко" , с код BG0001022 електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място. Установено е, че в имот с номер 014075, м. "Урсово", земл. на с. Габрово, община Благоевград, попадащ в границите на защитена зона BG0001022 "Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с начин на трайно ползване "пасище, мера" и вид на собственост "общинска публична", е изсечена наличната храстова растителност от обикновена хвойна и червена хвойна. От Община Благоевград е получен отговор, че общината е отдала под наем 54.000 дка от имот № 014075 с начин на трайно ползване "пасище, мера", като договорът е за срок от 5 години. Проверката продължава и след изясняване на допълнителни обстоятелства и факти, жалбоподателят ще бъде уведомен.
2 26.02.2016 Сигнал за замърсяване на околната среда и река Брезнишка, земл. на гр. Кресна от дейността на цех за преработка на дървен материал електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на обект "Дърводелски цех", собственост на „Авея“ ЕООД, гр. Кресна. Жалбоподателят е поканен да присъства на проверката, но отказва. Установено е, че цитираното дружество извършва обработване на обла дървесина, като за генерираните от дейността отпадъци в РИОСВ – Благоевград е проведена процедура по класификацията им, съгласно нормативните изисквания. За същите се води отчетност и се предават въз основа на писмен договор за оползотворяване. Площадката на обекта е оградена с ограда от мрежест тих и метални платна, а откъм дерето оградата е плътна, изработена от метални платна. При оглед на ската към река „Брезнишка“, с поглед от страната на хотел „Бриони“, се констатира, че има наличие на трици и листа, които видимо са угнили. Не е установено замърсяване с „пресни“ трици. По ската върху триците има наличие на отпадъци от стиропор, за почистването на които е дадено предписание със срок за изпълнение до 15.04.2016 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена за изпълнение на предписанието с писмо от „Алвея“ ЕООД, вх. № 1301/05.04.2016 г. За резултата от проверката жалбоподателя е уведомен с писмо, изх. № ЗТ-8(2)/28.03.2016 г.
3 07.03.2016 Открита е наранена сова в с. Генерал Тодоров, община Петрич зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 08.03.2016 г. птицата е изпратена до Благоевград. Установено е, че вида е Бухал (Bubo bubo) с нараняване на едното крило. С разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград птицата е изпратена за лечение в спасителен център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора
 4  11.03.2016 Сигнал за неподдържане на обществена територия по гл. път Е-79, между ГР. Симитли и м. "Кресненско ханче" електронна поща  РИОСВ - Благоевград На 24.03.2016 г. е извършена проверка на място в присъствието на представители на РПС-Благоевград, Община Симитли и подателят на сигнала. Сигналът е основателен. При проверката е направен оглед на паркинга в м. „Кресненско ханче“, както и представените документи от РПС-Благоевград, относно удостоверения за въвеждане в експлоатация на функциониращите обекти в цитираната местност и ПУП-План за регулация на УПИ І1, ІІ2, кв. 1 и І3, ІІ4, ІІІ5, ІV6 и V7 кв. 2 в местността. Установено е, че както на паркинга, така и пред обектите в местността липсват съдове за отпадъци. Местност „Кресненско ханче“ и изградените там пет обекта, попадат в границите на община Симитли, но се намират извън организираното сметосъбиране и сметоизвозване на общината. Отговорността на РПС-Благоевград за почистване на територията на м. „Кресненско ханче“ е пътното платно и прилежащия паркинг. В момента на проверката по протежението на целия паркинг е установено замърсяване с хартиени и картонени опаковки, които се отстраняват от служители на РПС-Благоевград. В началото на 2015 г. при проверки на главен път Е 79 е констатирано замърсяване в района на комплекс „Кресненско ханче“. От кмета на община Симитли е изискана информация за събираните такси от собствениците на обектите, разположени в комплекса и услугата, която се предоставя за събираната такса. Община Симитли връща отговор с приложени констативни протоколи, съставени за всеки от петте обекта в комплекса, информира, че не извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и цитирайки чл. 12 от ЗУО и чл. 8 от Закона за пътищата прехвърля отговорността на Областно пътно управление - Благоевград. Предвид установените обстоятелства РИОСВ-Благоевград ще изпрати писма до физическите и юридическите лица, експлоатиращи обектите в м. „Кресненско ханче“, като изиска от същите да осигурят съдове за битов отпадък, отговарящи на нуждите на обектите и сключат договор с лица, притежаващи необходимите по чл. 35 от ЗУО документи, за събиране и извозване на битовия отпадък и недопускане на замърсяване на района и река Струма. За изпълнение на поставените изисквания РИОСВ – Благоевград ще извърши последващ контрол.