Съдържание

Посетители

В момента има 367  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец февруари 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.02.2016 Сигнал за два мъртви питона, до контейнерите за смет, на паркинга зад "Чайките", гр. Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Екип от експерти на РИОСВ - Благоевград е извършил проверка на 03.02.2016 г. и е установил, че на 01.02.2016 г. в ранните часове на деня граждани са открили два мъртви екземпляра влечуги, непосредствено до контейнерите за отпадъци, разположени до пицария "Венеция", гр. Благоевград. Собственикът на намиращия се в близост зоомагазин "Приятели" е посетил мястото и е идентифицирал двата мъртви екземпляра като Кралски питон – албиносна форма. Същия ден служители на охранителна фирма са изхвърлили двата питона в контейнерите. В РИОСВ – Благоевград няма регистрирани Кралски питони с описаните характеристики по реда на Закона за биологичното разнообразие и по реда на Закона за защита на животните. По този причина собственикът на гореописаните екземпляри не е установен.
2 12.01.2016 Жалба относно дейността на обект "Бензиностанция и автомивка", находящ се в района на мотел "Мамин Кольо", земл. на гр. Сандански електронна поща РИОСВ - Благоевград По постъпилата жалба, съвместно с БД ЗБР - Благоевград и представител на Общинска администрация Сандански и извършена проверка на „Станд ойл“ ЕООД, гр. Сандански. Установено е, че с инвестиционното предложение за „Изграждане на автомивка“, управителят на дружеството е уведомил РИОСВ - Благоевград. С цитираното уведомление е предвидено отпадъчните води от автомивката да се пречистват в локално пречиствателно съоръжение и се събират в съществуваща изгребна яма. Изгребната (септична) яма е разположена в съседен имот, до който няма достъп. Изграденото локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител е предвидено да пречиства дъждовни замърсени води от площадката на бензиностанцията, като след секцията за улавяне на масла има преливна тръба към бетонова шахта и заустващ тръбопровод до р. Речичка. Към момента на проверката автомивката работи. Отпадъчните води, които се формират от дейността по измиване преминават по бетонов канал, постъпват в шахтата и се заустват в р. Речичка, без да преминават през пречиствателното съоръжение. Не е установен източника на водоснабдяване за нуждите на автомивката. За заустването на отпадъчни води в р. Речичка дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено по реда и при условията на Закона за водите. Промяната в схемата на заустване на отпадъчните води се явява изменение на инвестиционното предложение на „Станд ойл“ ЕООД за „Изграждане на автомивка“, за което РИОСВ – Благоевград не е уведомена. За констатираните несъответствия с екологичното законодателство на управителя на дружеството, ползвател на обекта е дадено предписание да уведоми РИОСВ – Благоевград за изменение на инвестиционното предложение във връзка с промяната в схемата на заустване и да се преустанови дейността по измиване на автомобили до произнасяне на компетентния орган. На бензиностанцията се съхранява и се извършва продажба на дизелово гориво и бензин А 95 Н. Бензиностанцията е приведена в съответствие с етап І на улавяне на бензиновите пари (УБП), монтирана е херметична свързваща система, осигуряваща връщането на бензиновите пари при пълнене на подземния резервоар от подвижната автоцистерна. В срок до 31.12.2016 г. е необходимо бензиностанцията да бъде оборудвана със система, съответстваща на етап ІІ на УБП, включваща връщането на бензиновите пари от резервоарите на МПС по време на зареждането им с гориво към подземният резервоар за съхранение на бензин А 95 Н.
3 23.02.2016 В землището на с. Ново Делчево, община Сандански, се изсича галерийна гора в коритото на реката. зелен телефон РИОСВ - Благоевград, БДЗБР и община Сандански При проверката, извършена на 24.02.2016 г. е установено, че сигналът е основателен. Установена е сеч на крайречна дървесна растителност, в общински и частни земеделски имоти и в обхвата на воден обект, землище на с. Ново Ходжово, община Сандански. Територията попада в обхвата на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“. Преброени са 160 бр. отрязани дървета от елша, Върху отрязаната част на 10 бр. дървета е поставена марка №3 на община Сандански, същата заведена на кмета на с. Катунци. При проверка на място в кметството на с. Катунци са представени 7 бр. разрешителни за сеч на общо 30 бр. дървета, издадени на основание, чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. Разрешителните за сеч не са съпроводени със заявления от собствениците на имотите и скици на имотите. За установените обстоятелства са уведомени Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград , Областна служба земеделие Благоевград и Община Сандански, писма изх. №№ 148/01.03.2016 г . и 149/01.03.2016 г.