Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец юли 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 06.07.2015 Изпускане на отпадъчни води от заведение "Карибите" в река Бистрица зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 08.07.2015 г. е извършена проверка  в присъствие на подателя на сигнала и представител на Об.А - гр. Благоевград. Установено е, че вследствие на запушване изходната канализационна тръба от обекта - кафе "Кариби", експлоатиран от "Чинкаро" ЕООД, гр. Благоевград, е настъпил пробив на същата. В следствие отпадъчните води са се изливали по зелените тревни площи, прилежащи към заведението и част от асфалтовата настилка от пешеходната алея за парк "Бачиново". Към момента на проверката, около 10 ч. сутринта на 08.07.2015 г. е установено, че тръбата е отпушена със специализирана кола на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград и отпадъчните води, посредством съществуващ канал, преминаващ над р. Благоевградска Бистрица, са включени в градската канализационна система. Дадени са указания на управителя на заведението за почистване на компрометираните от разлива зелени площи и част от асфалтовата настилка.
2 10.07.2015 Разбиване и заравяне на азбестови и етернитови отпадъци, по поречието на р. Места, в близост до моста в м. "Грамадна", на около 2 км. от гр. Якоруда. електронн поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място на 22.07.2015 г. При визуалния оглед на мястото, посочено в сигнала, в деня на проверката не се констатира наличие на азбестови и етернитови плоскости. От дясната страна на моста на около 2-3 метра от реката на 2-3 места се срещат изхвърлени строителни отпадъци (тухли и бетон) на малка площ, както и на три места смесени битови отпадъци и отпадъци от пластмасови опаковки. На Кмета на община Якоруда са дадени предписания в срок до 05.08.2015 г. да бъдат почистени констатираните замърсени терени, а отпадъците да се извозят за депониране до Регионално депо за неопасни отпадъци, както и писмено да се уведоми Директора на РИОСВ-Благоевград за това. При подготовка на проверката жалбоподателя/подателя на сигнала предварително е уведомен по електронна поща за нейната дата, място и час с покана да присъства на нея, или да определи лице за присъствие. До деня на проверката в РИОСВ-Благоевград не е получен отговор от жалбоподателя, както и не е проведен телефонен разговор на телефонните номера, посочени за контакт с експертите на РИОСВ. В резултат проверката е извършена в отсъствие на жалбоподателя
3

17.07.2015 г.

27.07.2015 г.

Запалено депо за битови отпадъци на община Рила зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 20.07.20015 г. Подателят на сигнала не присъства на проверката. Установена е, че по скатовете на депото на 5-6 места има наличие на тлеещи отпадъци, които създават облаци от дим. На кмета на община Рила са дадени предписания да се осигурят земни маси, с които да се запръсти депото до потушаване на горящите (тлеещите) участъци, както и да се информира писмено РИОСВ - Благоевград за това. Извършен е последващ контрол на 29.07.2015 г. Установено е, че в тялото но депото има три тлеещи участъка. Осигурена е около 80 куб. м. земна маса за запръстяване на тлеещите участъци. Към момента на проверката тече уплътняване и запръстяване на депото. Дадено е предписание със срок "постоянен" да се извърши запръстяване на тлеещия участък и да не се допуска депониране на смесени битови отпадъци в същия.
4 23.07.2015 В интервала от 6 до 7 ч. сутринта на 23.07.2015 г. е усетена миризма на въглища в района на ул. "Заря " №26, кв. "Струмско", гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 24.07.2015 г. "Росима Чалкол" ООД. Фирмата експлоатира инсталация за производство на дървени въглища. По време на проверката инсталацията работи и не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества извън границите на обекта, както и на производствената площадка. Съгласно извадка от работния дневник на обекта в посочения времеви интервал, съгласно сигнала, между 06:00-07:00 часа на 23.07.2015г. не е извършвана смяна на казани. Смяна на реторти е извършвана в 03:30ч. на 23.07.2015 г. С цел подобряване на техническото състояние на инсталацията и недопускане на неорганизирани емисии през евентуални пропуски на капаците на ретортите, операторът е закупил нови капаци.
5 27.07.2015 Замърсяване на въздуха и неприятни миризми нощем и рано сутрин от дейността на цех за пелети в кв. Старо Струмско, гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Проверка е извършена и в ранните часове на 28.07.2015 г. в района на промишлената зона на гр. Благоевград, под кв.“ Старо Струмско“. При направения неколкократен обход в района около цех за производство на дървени въглища, собственост на „Росима Чаркол“ ООД и около най-близките жилищни сгради, къщи не се усещат неприятни миризми, както и отделяне на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.
6 23.07.15 Съборени 4 щъркелови гнезда в гр. Кочериново зелен телефон РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на 29.07.2015 г. Направен е обход в района на гр. Кочериново. Съборени гнезда не са установени. На места са установени гнезда, изградени от т.н. абортивно гнездово поведение, от млади щъркели преди отлитане. От проведен разговор с представител на община Кочериново и преброител в кампанията за преброяване на Белия щъркел е установено, че в района на гр. Кочериново са установени 23 бр. гнезда, разположени върху стълбове за пренос на електроенергия, покриви на къщи и комини. Не е получавана информация за съборени гнезда.