Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец февруари 2013 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.02.2013 зелен телефон нечовешко отношение към животните, изгаряне на трупове и нерегламентирана кланична дейност в Зоопарк - Благоевград.

РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка по сигнала на 08.02.2013г. Сигналът е неоснователен. Изнесената в сигнала информация за нехуманно отношение към животните, за умиращи и недохранени животни и за лоши санитарно-хигиенни условия в зоопарка , не отговарят на истината.  Относно снимките в сигнала с обгорели животински кости, такива при проверката не са открити. Управителят на зоопарка е пояснил, че такива животински кости са остатъци от храненето на някои хищни видове. Поради лошото време хранителните остатъци не е могло да бъдат обслужени от екарисажна кола и с цел предотвратяването на инфекции , са изгорени на място, извън зоната за посетители. Констатациите на ОДБХ и Община Благоевград показват , че твърденията в сигнала са неоснователни. Подателите на сигнала и РП-Благоевград  са уведомени за резултата от проверките с писма, съответно изх. №ЗТ-3-2/12.02.2013г. и № зт-3-3/12.02.2013г.

2 20.02.2013 зелен телефон
Замърсяване на река Струма с нефтопхродукти, при моста към с. Покровник

РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка по сигнала. Установен е източника на замърсяване - производствената площадка на "Агромах" ЕООД в с. Бело поле, община Благоевград. В резултат на ремонтни дейности и разлив на малсла и смазочни материали в отводнителбния, чрез отводнителния канал в река Струма са попаднали нефтопродукти. Взети са водни проби за физикохимичен анализ, резултатите от който показват съдържание на нефтопродукти в отпадъчните води повече от 70 пъти над пределно допустимите норми за втора категория водоприемнитк. Дадени са прадписания за почистване на замърсяването на площадката с обсорбенти, съхранение и предаване на отпадъка според изискванията на ЗУО. Предписанията са изпълнени. За нарушение на разпоредбите на Закона за водите на дружеството са съставени 2 бр. АУАН.

3 22.02.2013 зелен телефон
В сградата на ПГАСГ - Васил Левски - гр. Благоевград се усеща остра задушлива миризма.

РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на място на  25.02.2013г. Сигналът е неоснователен. Установено е, че употребяваните от катедра "Химия" към ЮЗУ "Н. Рилски" химикали, се съхраняват  два специално обособени за целта склада. Същите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязане в съответните ИЛБ. Помещенията са оборудвани с вентилационна система, изходът на която е на "сляпата" стена на сградата. При проверката, в сградата на ПГАСГ не е установена задушлива миризма.

4 04.03.2013 зелен телефон
Служители на ЧЕЗ са премахнали две щъркелови гнезда в община Гърмен и до момента няма поставени платформи за нови. РИОСВ-Благоевград До ръководителя на сектор "Контрол на качеството" към "ЧЕЗ разпределение България" АД е изпратено писмо за незабавно поставяне на платформи на местата на премахнатите гнезда. Получен е писмен отговор, це предписанието е изпълнено и са поставени нови платформи.