Съдържание

Посетители

В момента има 542  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец юли 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.07.2013 Канализационната мрежа, обслужваща с. Копривлен и с. Ляски е скъсана и отпадъчните води текат по нивите и ливадите зелен телефон
РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място в присъствието на подателя на сигнала , представител на "ВиК", участък "Хаджидимово" и представител на кметство с. Копривлен. Сигналът е основателен. Установено е замърсяване на земеделски земи-ливади в землището на с. Копривлен, м. "Кулово" в близост до естествено дере, което в момента приема отпадъчните битови води от с. Копривлен и с. Ляски. Според информация на присъстващите проблемът  съществува от години. Изграденият канализационен колектор е недействащ, със запушени шахти, недостъпни поради буйната растителност. Дъждопреливникът на с. Копривлен също не изпълнява предназначението си и водите са отклонени към дерето. На кмета на община Хаджидимово е дадено предписание в срок до 30.11.2013 г. да предприеме мерки за осигуряване на проводимост, нормална техническа и експлоатационна готовност на изградения кан. колектор и съоръженията към него, с цел преустановяване на замърсяването на дерето на с. Копривлен и близкостоящите земеделски земи с отпадни води.

2 05.07.2013 На гара Кочериново срещу свинарниците в полето има отпадъци от катран на фирма "Горхим" АД зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място и справка в Об.А-Кочериново. Установено е, че замърсяването е на площ около 1 дка в имот №11001, който е държавна собственост. В миналото теренът е бил използван за депониране на отпадъци на дружеството "Горхим" АД с предмет на дейност производство на кокс.   Заводът не работи от около 10 години. В посочения имот има изкопна яма запълнена с катран, който при повишаване на температурата се размеква и е причина за специфична неприятна миризма. Останалата част от катранените отпадъци са смесени със земни маси. Посетена е и площадката на "Горхим" АД. Към момента не се извършва дейност и не се образуват катранени отпадъци. Около 70% от прилежащите сгради са необитаеми, а в останалите се помещава дружеството "Елке" ООД, с предмет на дейност производство на активен въглен и пелети. Катранените отпадъци попадат в обхвата на ЗУО и съгласно Наредба №3 са класифициране като опасен отпадък в група 0506.

3 15.07.2013 възобновяване на дейността на Биотец Рубин , собственост на "Рубин - 08" ООД - Благоевград електронна поща ДНСК Жалбата е препратена по компетентност до ДНСК - София, с копие до РО "НСК" - Благоевград към РДНСК - Югозападен район
4 26.07.2013 Замърсяване и неприятна миризма от запушена шахта на канализационната мрежа в кв. "Струмско" в Благоевград, която се излива към дерето под ж.п прелеза. зелен телефон "ВиК" ЕООД - Благоевград Сигналът е препратен по телефона до "ВиК" ЕООД - гр. Благоевград за предприемана не мерки. От дружеството са отговорили, че е извършена проверка и проблемът е отстранен.
5 26.07.2013 замърсяване на река Струма в района на производствената база на "Агромах" ЕООД в с. Бело поле зелен телефон РИОСВ-Благоевград Извършена е незабавна проверка и е съставен констативен протокол. Сигналът е неоснователен. При направения обход на река Струма , в участъка от моста за с. Покровник до моста за с. Бучина - община Благоевград не е установено замърсяване на реката. По време на проверката на площадката на "Агромах" ЕООД работи само ТСИ и няма заустване на отпадъчни води от обекта.