Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец август 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

 

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 05.08.2013 замърсяване на въздуха и шум от дейността на   заведението "Лолита" , ул. "Антим I" №5 в Благоевград зелен телефон
РЗИ-Благоевград

Сигналът е препратен по компетентност до РЗИ - Благоевград с писмо, изх. №626/05.08.2013 г. Жалбоподателят е уведомен за предприетите действия с писмо, изх. № 626(1)/14.08.2013 г.

2 14.08.2013 Замърсяване и неприятна миризма от запушена шахта на канализационната мрежа в кв. "Струмско" в Благоевград, която се излива към дерето под ж.п прелеза. зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

"ВиК" ЕООД - Благоевград

Сигналът е препратен по телефона до "ВиК" ЕООД - гр. Благоевград за предприемана не мерки. От дружеството е отговорено, че е извършена проверка. В следствие на запушен отливен канал на дъждопреливник се е получил излив на отпадъчни води към дерето. Съоръжението е почистено и проблемът е отстранен.
3 25.07.2013 Незаконен стопански двор с офце и кози в близост да къща в с. Брезница - община Гоце Делчев електронна поща

РИОСВ-Благоевград

Община Гоце Делчев

 

Извършена е проверка на 28.08.2013 г. в присъствието на жалбоподателя, но в отсъствие на ползвателя на обекта. Установено е, че стопанската постройка се намира извън регулацията на с. Брезница, община Гоце Делчев, до ул. "Охрид", срещу имота на жалбоподателя. В стопанството се отглеждат 150 овце и 8 кози, които по време на проверката са на паша. Улицата се използва за депониране на оборски тор, като към момента на проверката има две купчини по около 3 куб. м. Улицата е стръмна, като дъждовните води се оттичат към имота на жалбоподателя. Друг съседен на жалбоподателя имот също се ползва за стопанска дейност и е замърсен с оборски тор. На ползвателя на стопанството са дадени са 2 предписания със срок за изпълнение постоянен: да се почистят улицата и съседния имот от оборски тор и да се преустанови неправомерното им ползване. Констативният протокол от проверката е изпратен на кмета на с. Брезница за връчване на ползвателя, писмо, изх. № ЗТ-27(2)/02.09.2013 г. Жалбата е препратена до кмета на община Гоце Делчев за предприемане на мерки по компетентност и изясняване на законността на стопанството и извършваната дейност, писмо изх. № ЗТ-27(1)/02.09.2013 г.
4 19.08.2013 Намерен мъртъв Белоглав лишояд в землището на с. Мечкул - община Симитли електронна поща
РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място. Сигналът е основателен. При направен обход на терена е установен труп на защитен животински вид - белоглав лешояд (Gyps fulvus), в близост до малък водоем в землище на с. Мечкул, община Симитли. Същият  е маркиран с марка № К46. По данни на ФДФФ птицата е пусната на свобода на 14.03.2013 г. в изпълнение на проект "Живот за Кресненския пролом", съфинансиран от финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз , както и от частни организации. По данни на жалбоподателя птицата е била във водоема и преместена на сушата. Взети са проби от ветеринарен специалист с цел установяване на причините за смъртта. По време на проверката трупът на лешояда е загробен в района с цел предотвратяване на последващи въздействия върху други видове. В района на водоема са разпознати и силно разложени останки от куче. Във връзка със сигнала е извършена проверка от ТП "ДГС-Симитли" и съставен КП Серия О18, № 000758/19.08.2013 г. на ИАГ. До МОСВ е изпратен отговор, изх. № ЗТ-30-2/21.08.2013 г.
5 29.07.2013 Поголовна сеч на гори в планина Стъргач, община Хаджидимово. Трупите се извозват до еко-селище Омая, от където се товарят на тирове електронна поща РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на място на 30.07.2013 г. съвместно с представители на РДГ - Благоевград. Сигналът е неоснователен. Установено е, че в планината "Стъргач", на територията на община Хаджидимово, землище на с. Гайтаниново се води сеч в три отдела, подотдела от териториалния обхват на ТП ДГС - Гоце Делчев - 446 "в",453 "б", 474"е". Терените представляват естествени насаждения от обикновен бук, зимен дъб и бял бор. Сечите се провеждат съгласно предвижданията на действащия към момента лесоустройствен проект, съобразно със състоянието на горско-дървесната растителност и в съответствие с условията и реда , определени със Закона за горите и поднормативната уредба към него. Посочените отдели, подотдели попадат в границите на две защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000  защитена зона "Славянка" BG0002078 за опазване на дивите птици и защитена зона "Среден Пирин - Алиботуш" BG001028, за опазване на природните местообитания. Реализацията на предвидените и извършващите се в момента горскостопански дейности не противоречат на режима на ЗЗ "Славянка", определени със заповедта за обявяването и, както няма да създадат условия за обезлесяване на горски територии, загуба, фрагментиране, увреждане на природни местообитания, както и за намаляване на целостта на ЗЗ "Славянка" и "Среден Пирин - Алиботуш". За резултатите от сигнала е изпратен отговор до дирекция ПОС в МОСВ, изх. № ЗТ-28-2/05.08.2013 г.
6 23.08.2013 Бедстващ щъркел, намиращ се в Димбасовата джамия в с. Краище зелен телефон РИОСВ - Благоевград
Щъркелът е превозен до РИОСВ - Благоевград от служители на Фондация "Четири лапи" и препратен за лечение до Спасителен център за диви животни на СНЦ Зелени Балкани  - гр. Стара Загора. За настаняване на щъркела в спасителен центъра е издадено Разпореждане №14/24.08.2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград и протокол №14/24.08.2013 г. по обстоятелствата по настаняване на екземпляра.