Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец октомври 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 30.09.2013 От площадка за изкупуване на метали на "Ники метал" се разпространява миризма и замърсяване. Обектът е близо до детска градина. зелен телефон
РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 06.10.2013 г. на "Ники метал" ЕООД, с. Черниче. Сигналът е неоснователен. Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-270-0/25.05.2013 г., като проверяванета площадка е площадка №3 в него. Детската градина, визирана в сигнала е на около 500 м, зад железопътни коловози, в югоизточна посока от обекта. Не е установено изгаряне на отпадъци и неприятни мирзми. За обекта е издадено удостоверение от Об.А - гр. Симитли и скица, че обектът е е отреден за "временно съхранение и преработка на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, полиетилен, хартия, стъкло електрическо и електронно оборудване, разкомплектоване на ИУМПС и НУБА.

2 02.10.2013 Щети от мечка в с. Влахи, община Кресна, местност "Пръчанката", за изядена крава зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Със заповед на директора на РИОСВ - Благоевград е съставена комисия, която е извършила оглед на мястото и е съставила протокол за нанесените щети. На база на съставения протокол е изготвено предложение до МОСВ за изплащане на обезщетение за нанесените щети.
3 07.10.2013 Щети от мечка в с. Влахи, община Кресна изядено говедо зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Със заповед на директора на РИОСВ - Благоевград е съставена комисия, която е извършила оглед на мястото и е съставила протокол за нанесените щети. На база на съставения протокол е изготвено предложение до МОСВ за изплащане на обезщетение за нанесените щети.
4 09.10.2013 наличие на нефтопродукти в река Благоевградска Бистрица, в района на Кооперативен пазар зелен телефон
РИОСВ - Благоевград Предвид късния час на получаване на сигнала (19 ч. на 09.10.2013 г.) проверка е извършена рано сутринта на 10.10.2013 г. съвместно с представители на Регионална лаборатория  - Благоевград и БД ЗБР - Благоевград. Обходен е участък от р. Благоевградска Бистрица в района от моста при хипермаркет "Кауфланд" до моста над реката при "Джамията". В района на моста при банка "ДСК" (бивши хали) в малък завирен участък на левия бряг на реката са установени следи от нефтопродукти с характерна миризма. На място са измерени показателите "активна реакция", "разтворен кислород", "наситеност на кислород" и "електропроводимост". Не е взета за изпитване водна проба по показателя "нефтопродукти", тъй като не е установено фактическо замърсяване на реката в обходения участък и по двата бряга, освен локализирания малък участък, цитиран по-горе.
5 17.10.2013 замърсяване на водите на река Рилска с нефтопродукти зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място, съвместно със служители на Регионална лаборатория – Благоевград към ИАОС. Видимо е установено наличие на тънък филм и петна по повърхността на рибарниците. Взети са водни проби за физикохимичен анализ на входа и изхода на рибовъдното стопанство, преди заустване в р. Рилска. Бързите тестове на водата по показатели „активна реакция“, „разтворен кислород“, „наситеност на кислород“ и „електропроводимост“ са дали резултати в рамките на нормалните за типа на водния обект. За установяване на евентуален източник на замърсяване е извършен оглед на реката, около обекти в непосредствена близост до коритото й, в това число  Рилската Света Обител и комплекс „Зодиака“, намиращи се съответно на 3 и 5 километра над рибовъдното стопанство. Източник на замърсяване не е открит. Резултатите от изпитването на водните проби за съдържание на нефтопродукти са показали концентрация по този показател по-ниска от границата на откриваемост, която е 2 милиграма на  литър.  
6 17.10.2013 наличие на бяла пяна във водите на река Благоевградска Бистрица зелен телефон РИОСВ - Благоевград Веднага е извършена проверка в 15 километров участък, от моста на реката в парк Бачиново до вливането на р. Славово. Установена е запененост на водата, увеличено съдържание на листна маса и замътняване,  както в р. Благоевградска Бистрица, така и в нейния приток – р. Славово. Не е установен източник на замърсяване, резултат от производствена и стопанска дейност. Измерените параметри на водата, в района на парк Бачиново, са били с нормални стойности.
7 25.10.2013 от ПСОВ - Благоевград се изпускат непречистени отпадъчни води при входната разпределителна шахта зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на ПСОВ - Благоевград на 28.10.2013 г. При направения оглед на дъждопреливника, при входа на разпределителната шахта на довеждащия колектор, преди входа на ПСОВ, не е установено изтичане на отпадъчни води в р. Струма. По данни на представител от "НС" ЕАД, работник в ПС "Струмско" изтичането на отпадъчни води през дъждопреливника се наблюдава през пролетния и есенен сезон, по време на обилни валежи от дъжд. По данни на ръководителя на ПСОВ, пред 2 години е бил счупен савака, като аварията е била отстранена. Установено е още, че байпасните и аварийните връзки към ПСОВ не са пломбирани, аварийната шахта е извън границите на ПСОВ  и със свободен достъп на външни хора до нея, на обекта не е наличен авариен план и няма схема на байпасната връзка (входната разпределителна шахта). На управителя на "ВиК" ЕООД - Благоевград е дадено предписание в срок до 05.11.2013 г. да представи в РИОСВ  авариен план на разпределителната шахта с приложена схема, като бъдат технически обезпечени връзките за пломбиране.