Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец ноември 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.11.2013 Всяка сутрин в района от първокласен път Е79 и индустриалната зона на Благоевград се носи гъст бял и миризлив пушек електронна поща
РИОСВ-Благоевград

Извършена проверка на 12.11.2013 г. във времевия интервал от 7 до 8 ч. сутринта. Направен е обход на предприятията, попадащи в първа и втора промишлена зона на гр. Благоевград, експлоатиращи неподвижни източници-горивни инсталации, а именно: "Мебелфаб" АД, "КФМ" ООД, "Карлсберг - България" АД, "Струматекс" АД, "Благоевград - БТ"АД, "РУБИН 08" ООД. По време на обхода не е установено наличие на необичаен и опасен дим. Всички изброени предприятия спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Представените протоколи от измерванията показват спазване на на нормите за допустими емисии , регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, БР. 64/2005 г.) , с изключение на "Мебелфаб" АД, за което е наложена текуща месечна санкция.  По време на проверката метеорологичните условия възпрепятстват разсейването на емисиите, видимостта е намалена от мъгла, темп. е 11 С, скоростта на вятъра е 0,7 м/с, по данни от АИС за КАВ - Благоевград. Подателят на сигнала е уведомен за резултатите от проверката с обратен мейл писмо ЕП-337-1/13.11.2013 г.

2 01.11.2013
незаконна дейност с отпадъци от хартия и пластмаса в двора на бивш КЦХ гр. Разлог зелен телефон РИОСВ-Благоевград

На 18.11.2013 г. е извършена проверка на място с представител на Об.А-Разлог. Сигналът е основателен. В помещението на стола на бившия КЦХ - Разлог, понастоящем собственост на "Разлог Биоенерджи" ЕООД - София и предоставен за ползване на "Троянски майстори" ЕООД - София,  се извършва дейност по събиране и третиране на отпадъци /пластмасови опаковки/ без изискващите се документи по ЗУО. На управителя на "Разлог Биоенерджи" ЕООД е дадено предписание в срок до 25.11.2013 г. да представи в РИОСВ договора за наем с "Троянски майстори" ЕООД, което ползва помещението в момента. Предписанието е изпълнено в срок.  За установените нарушения на "Троянски майстори" ЕООД е съставен акт по ЗУО.

3 04.11.2013 Горене на гуми и кабели на площадка на фирма за изкупуване на скрап в гр. Разлог, в близост до бившия КЦХ електронна поща

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 18.11.2013 г. Единствената фирма в района, описан в сигнала, която извършва дейности с отпадъци, е ЕТ "Вера Бучкова - Надежда Бучкова" - гр. Разлог. Площадката на фирмата е в м. "Цигларна", промишлена зона на гр. Разлог. Същата притежава разрешение за дейности с отпадъци . В деня на проверката площадката не работи.  При обход на района не са установени други фирми с подобна дейност . Подателят на сигнала е уведомен за резултатите от проверката с обратен мейл и писмо ЗТ-37-1/22.11.2013 г.
4 13.11.2013 шум в околната среда, излъчван от инсталация за производство на пелети в гр. Якоруда.     електронна поща

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 21.11.2013 г. съвместно с представители на община Якоруда и в присъствието на жалбоподателя. Сигналът е основателен. Цитираният в жалбата обект е инсталация за производство на пелети , експлоатирана от "УУД Мастер" ЕООД - гр. София. Обектът граничи с околовръстен път Разлог - Велинград, намира се на десния бряг на река Места, в УПИ ІІІ, пл. № 1762, кв. 15 по плана на гр. Якоруда, отреден за индустриална зона. На левия бряг на реката е разположена жилищна зона на гр. Якоруда. Установено е, че източници на шум в околната среда са дробилката за чипс и дробилка за ситно смилане на суровината. Същите са разположени в хале оградено от три страни. По време на проверката инсталацията не работи. Дробилката за ситно смилане на суровината (чукова мелница) е повредена (представен е протокол за авария от дружеството), поради което не са извършени контролни измервания на еквивалентните на шум по измерителен контур и в места на въздействие (жилищни сгради) от РЛ- Благоевград към ИАОС- София, присъстващи на обекта за извършване на измервания. На дружеството са дадени предписания на основание Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух  и Закона за защита от шума в околната среда, както следва: 1. Да се представи РИОСВ- Благоевград копие от удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта в  7 дневен срок от датата на получаване. 2. До 20.12.2013 г. да се изпълни пробовземен отвор на въздуховода след сушилнята с индиректен контакт. 3. До 14.02.2014 г. да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията да се представят в РИОСВ – Благоевград с Доклад по реда и начина на Наредба № 6/1999 г.
4. До 20.12.2013 г. да се извърши обезшумяване на дробилката за ситно смилане на материала (чукова  мелница) с подходящи средства, както и халето да бъде затворено от всички страни. 5. До 15.01.2014 г. да се извършат собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шум в околна среда /по контур и в места на въздействие/. Резултатите от измерванията да бъдат представени в РИОСВ- Благоевград. 6. Да не се извършва производствена дейност до въвеждане на обекта в експлоатация и предприемане на мерки по обезшумяване. В изпълнение на 3 от поставените предписания с вх. № 4465/27.11.2013 г. са представени в РИОСВ- Благоевград  Удостоверение за въвеждане в експлоатация, искане за съгласуване на пробовземен отвор и
сертификат за контрол на шум в 6 бр. точки- места на въздействие. Резултатите от измерванията показват спазване на дневните гранични стойности на нивата на шум , регламентирани с Наредба №6/2006 г. При проверката по фактор "Отпадъци" е установено, че на обекта ще се извършва извършва събиране и оползотворяване на дървесни отпадъци  с цел производство на пелети. От дейността на обекта ще се образува пепел, получена след изгаряне на пелети в котел. До момента на проверката дружеството не е извършило класификация на отпадъците и не притежава регистрация и регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците. На дружеството са дадени предписания в 06.12.2013 г. да представи необходимите документи по ЗУО. С вх. № 4467/27.11.2013 г. в РИОСВ е представен работен лист за класификация на отпадъците.
5 14.11.2013 фирма "Аделина стил" ЕООД събаря естествени възвишения, пробива сондажи и затваря пътя. зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

На 20.11.2013 г. в общинска администрация Кресна по документи и на място в землището на с. Долна Градешница е извършена проверка в присъствието на подателя на сигнала, управителя на "Аделина стил" ЕООД и представител на общината. Установено е, че към момента се изпълняват няколко проекта с един възложител, на площ около 13 дка в близост до регулационните граници на селото. Не са констатирани нарушения. Сигналът е неоснователен.
6 21.11.2013 Сигнал за миризми и шум до 20-21ч. вечерта от автомивка и автосервиз на ул. "Св. Димитър Солунски" №17 в Благоевград зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място на 06.12.2013 г. на "Хамп" ЕООД - гр. Благоевград с предмет на дейност автотенекиджийски и бояджийски услуги. Дейността на обекта отговаря на изискванията на ЗУО и ЗЧАВ. Сигналът е неоснователен. Подателят на сигнала не е посочил телефон, или адрес за обратна връзка.
7 22.11.2013 г. извършено нападание и нанесени щети от мечка върху стадотото му от говеда, на 21.11.2013 г. вечерта. зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 25.11.2013 г. на мястото на нападението от комисия в състав представители на РИОСВ - Благоевград, ТП "ДГС - Кресна", Об.А-Кресна и ощетеното лице. Установени са неоспорими доказателства, че щетата /едно убито и отчасти изядено теле/ е нанесена от мечка. Изготвен е протокол за обстоятелствата по нападението и предложение до министъра на околната среда и водите за изплащане на обезщетение за нанесените щети.