Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец юни 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 25.05.2021 Сигнал за изхвърлени земни маси и строителни материали в имот в с. Враня, общ. Сандански електронна поща

Община Сандански

Извършване на проверка по твърденията в жалбата е от компетентността на Община Сандански, за което кметът и жалбоподателя са уведомени
2 04.06.2021 г. Сигнал за използване за сметище на имот с идентификатор 39116.89.34 по одобрените КККР на гр. Кочериново. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 15.06.2021 г., на която е установено старо замърсяване със смесени битови отпадъци. На съседните терени - общинска собственост също са установени нерегламентирани замърсявания. На кмета на Община Кочериново е дадено предписание за почистване на замърсените терени в срок до 30.07.2021 г. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката и че ще бъде извършена последваща по изпълнение на предписанията.
3 04.06.2021 Сигнал за предполагаемо отравяне на Черен лешояд в района на гр. Добринище.

зелен телефон

електронна поща

 РИОСВ - Благоевград,

РУ Банско - МВР

БАБХ, Община Банско

На 05.06.2021 г. са изпратени писма до Областна дирекция по безопасност на храните и Община Банско за предприемане на незабавни действия по случая. На 07.06.2021 г. е извършена съвместна проверка на място от РИОСВ – Благоевград и ОДБХ, Районно управление – Банско и Община Банско. В деня на проверка е било извършено изравяне на части от труп на малко конче, което според информацията станала известна в хода на проверката е било заровено на 04.06.2021 г., на мястото на което е намерено след приключване на работата на оперативната група. При извършената проверка от РИОСВ на 07.06.2021 г. е констатирано, че мястото на което е бил загробен трупа на кончето не е регламентирано, поради което е дадено предписание на Община Банско за незабавно предприемане на дейности по преместване на частите от трупа на кончето на регламентирано за това място. Предписанието е изпълнено незабавно, като е организирано преместване на трупа. При есхумацията е установено наличието на части от труп на малко конче – под 1 г., с начален стадий на разлагане, без пропускане на телесна течност в почвата. При огледа на трупа са открити срезове в областта на шията, в които има поставено кристалообразно вещество и мъртви насекоми. От представител на БАБХ е взета проба с цел последващо установяване на евентуално наличие на отрова в трупа на животното, както и нейният вид.
4 08.06.2021 г. Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух в с. Бело поле с прахови емисии от преминаващите през селото тежкотоварни автомобили на фирма „Грома Холд“ ЕООД, превозващи инертни материали и бетон от производствената база на дружеството, находяща се в землището на с. Бело поле зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място на 08.06.2021 г. с присъствието на подателя на сигнала. Установено е, че в часовия интервал 16:45 -17:10 часа по ул. „Васил Левски“, пред къщата на подателя на сигнала, се наблюдава нанос от разсипани инертни материали и бетон, вследствие от преминаващите бетоновози и камиони на фирма „Грома Холд“ ЕООД. Времето при проверката е ветровито, което е предпоставка за разпространение на неорганизирани прахови емисии покрай уличното платно. Отложеният нанос е мокър. От страна на „Грома Холд“ ЕООД е извършено оросяване на платното, което е недостатъчно. Камионите на дружеството, превозващи прахообразни вещества са съоръжени с платнища. На „Грома Холд“ ЕООД са дадени две предписания с постоянен срок (за редовно миене на уличното платно, особено в близост до засегнатите къщи, както и спазване ограниченията за скоростта на движение на тежкотоварните превозни средства на дружеството, преминаващи през населеното място).
5 08.06.2021 г. Сигнал за замърсяване с отпадъци и теч на яма за съхранение на джибри от дейността на казан за изваряване на ракия на ул. "Георги Казепов", гр. Сандански. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

На 09.06.2021 г. е извършена проверка на място. Обектът не работи по време на проверката. Извършен е обход и оглед около обекта, като е установено, че отпадъчният продукт от дейността на казана (джибри) се съхранява на открито в долния край на имота, като е заета площ около 20 кв.м. По преминаващия покрай обекта полски път са констатирани следи от изтичане на дренирали през натрупания отпадъчен материал атмосферни води, което е доказателство, че водоплътното съоръжение е компрометирано, следователно не се поддържа в експлоатационна изправност. В непосредствена близост до обекта са формирани две купчини със смесени битови отпадъци. Не е поставен контейнер за смесени битови отпадъци, за което е даден срок до 05.07.2021 г. на кмета на общината за осигуряване на контейнер за смесени битови отпадъци. За обекта има издадени документи по реда на ЗУТ, в тази връзка на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен с писмо изх.На 09.06.2021 г. е извършена проверка на място. Обектът не работи по време на проверката. Извършен е обход и оглед около обекта, като е установено, че отпадъчният продукт от дейността на казана (джибри) се съхранява на открито в долния край на имота, като е заета площ около 20 кв.м. По преминаващия покрай обекта полски път са констатирани следи от изтичане на дренирали през натрупания отпадъчен материал атмосферни води, което е доказателство, че водоплътното съоръжение е компрометирано, следователно не се поддържа в експлоатационна изправност. В непосредствена близост до обекта са формирани две купчини със смесени битови отпадъци. Не е поставен контейнер за смесени битови отпадъци, за което е даден срок до 05.07.2021 г. на кмета на общината за осигуряване на контейнер за смесени битови отпадъци. За обекта има издадени документи по реда на ЗУТ, в тази връзка на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, сигналът е изпратен с писмо изх. №327/10.06.2021 г. на Община Сандански за разрешаване на проблема по компетентност.
6 08.06.2021 Сигнал за възможно незаконно сондиране в района на НМВ „Огняново-Гърмен“ в землището на с. Огняново. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Изискана информация от кмета на Община Гърмен за наличие на разрешения за строеж за извършваното сондиране и предприемане на незабавни мерки по компетентност. След получена информация за констатирано от БДЗБ извършване на сондажни дейности за добив на подземни води с конкретизирани координати, е извършена проверка по документи, на която е установено, че собственикът на имота не е уведомил РИОСВ - Благоевград на най-ранен етап за извършваните дейности, които се явяват изменение на вече съгласувано инвестиционно предложение в имота. На 10.06.2021 г. от служители на РИОСВ – Благоевград е извършена проверка на място и проверка по документи в Община Гърмен. По време на проверката на мястото не се извършват сондажни или друг вид дейности. За дейностите няма одобрени проекти и издадени разрешителни по реда на ЗУТ, в тази връзка и от Община Гърмен е започнало производство по премахване и забрана ползването на строежа. За извършеното административно нарушение на Закона за опазване на околната среда срещу собственика на имота е на 24.06.2021 г. образувано административнонаказателно производство като е съставен АУАН.
7 09.06.2021 Сигнал за паднал щъркел в с. Струмяни зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

 

Птицата е взета на 10.06.2021 г. от с. Струмяни и с Разпореждане №5/10.06.2021 г. на директора на РИОСВ е изпратена в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора
8 09.06.2021 Сигнал отза замърсяване от бетон и други строителни отпадъци в района на кръста над гр. Благоевград, по пътя в посоката за с. Делвино. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Проверка на място на 15.06.2021 г. с подателя на сигнала. Установени за замърсени терени и е дадено предписание на кмета на Община Благоевград да организира почистването им в срок до 15.07.2021 г. На 23.06.2021 г. кметът на общината уведомява, че терените са почистени.
9 09.06.2021 Сигнал за змия в лично превозно средство в кв. Грамада на гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена незабавна проверка на място. Предприети са действия по улавяне и пускане на животното на подходящо място сред природата.
10 09.06.2021 г. Сигнал за намерена бедстваща птица в гр. Сандански зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка в рамките на деня на получаване на сигнала. Бедстващата птица - Бързолет е изпратена в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.
11 10.06.2021 г. Сигнал за ранена птица в гр. Банско зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Птицата е изпратена в гр. Благоевград. Починала преди изпращане на лечение в спасителен център.
12 10.06.2021 г. Сигнал за добив на инертни материали по стария път Петрич-Беласица. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място. Констатирано, че на прилежащ терен до лявото пътно платно на път BLG3164 (ІІІ – 198) – Петрич – Беласица – Коларово (посока с. Коларово – гр. Петрич), място с координати 41°22¢51.338² С, 23°09¢18.847² И, се извършват дейности по изземване на земни маси на територия с размери около 30 м широчина и около 120 м дължина. Дълбочината на изкопите е от около 1 м до около 5 м. В обхвата на територията е налична техника. Не се засягат защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по смисъла на ЗБР. Сигналът, ведно с констатациите от проверката, е препратен по компетентност до Министерство на енергетиката и кмета на Община Петрич. Информирана е и АПИ.
13 10.06.2021 г. Сигнал на тел. 112 замърсяване на водите на р. Места с мазни петна, евентуално от Асфалтова база в района между гр. Добринище и с. Места. тел. 112

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена незабавна съвместна с БДЗБР проверка на място. На обходения участък от гр. Добринище до с. Места визуално не се установява наличие на мазни петна по повърхността на реката. Не е установен брегови точков източник на замърсяване. Асфалтосмесителна инсталация в землището на с. Обидим не работи към момента на проверката. Производствената дейност на съоръжението не е свързана с формиране на отпадъчни води. Извършено е пробовземане на повърхностни води от две точки на цитирания участък от р. Места за последващо изпитване за нефтопродукти. На място са извършени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород, които са изпратени на БДЗБР за анализ.
14 16.06.2021 г. Сигнал за паднал самолет в с. Поленица и излизащ гъст черен дим зелен телефон ПБЗН - Благоевград Незабавно е направена връзка с Община Сандански ПБЗН - Благоевград. Събрана е информация, че в района се извършва учение за спасяване на хора от паднал самолет.
15 17.06.2021 г. Сигнал за косене на ливади преди 1 юли в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново“. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място. Установени са имоти с НТП „ливада“ в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил, в които е извършено косене в нарушение на забраната по т. 5.4 от Заповед № РД-770/28.10.2008 на министъра на ОСВ за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново“. Изискана и получена е документация от Общинска служба "Земеделие" - Кочериново, установяваща ползвателите на имотите - две физически лица от гр. Кочериново. Стартирано е административно-наказателно производство..
16 18.06.2021 г. Сигнал за бедстваща птица в гр. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Птицата - кукумявка е взета от мястото, но е починала преди изпращането й за лечение в спасителен център.
17 21.06.2021 Сигнал от жители на община Петрич за започнати археологически разкопки в обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, разположен в м. Кожух , земл. с. Рупите, община Петрич. електронна поща РИОСВ - Благоевград На 22.06.2021 г. е извършена е проверка на място и по документи. Установено е, че на обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ са отпочнати археологически разкопки на място, заснето с географски координати и попадащо в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – Природна забележителност „Кожуха“. В момента на проверката не се извършват каквито и да е дейности. Извършените дейности не са съгласувани с РИОСВ – Благоевград по реда на Закона за защитените територии и по реда на Глава шеста от Закона опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. В тази връзка от директора на РИОСВ – Благоевград е издадена Заповед №167/25.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прилагане на превантивна принудителна административна мярка, с която е наредено спиране изпълнението на археологически проучвания на 23.06.2021 г. до издаване на влязъл в сила административен акт, с който тази дейност се съгласува по реда на екологичното законодателство. В РИОСВ е проведено административно производство за инвестиционно предложение „Изпълнение на редовно археологическо проучване на обект: Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ с възложител Община Петрич, приключило с писмо с изх. №2226(1)/01.07.2021 г. на РИОСВ – Благоевград по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
18 23.06.2021 Постъпил сигнал в МЗХГ с рег. № 94-1486/17.06.2021 г. за незаконен добив на скално-облицовъчни материали без необходимите документи. Сигналът е препратен от Регионална дирекция по горите – Благоевград за извършване на съвместна проверка. електронна поща РИОСВ - Благоевград, МЗХГ, МЕ На 24.06.2021 г. е извършена съвместна проверка на място от представители на РИОСВ - Благоевград, РДГ – Благоевград и ЮЗДП, гр. Благоевград в присъствието на сигналоподателя и кметския наместник на с. Крушево. Описаните в регистрирания с вх. №ЦУ-00-391/24.06.2021 г. на ТП „ДГС Гърмен“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП протокол площи в местностите Нерезите, Боруня, Борова кория, Дивото коте, Дълга поляна и склад в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР.
19 25.06.2021 г. От РЗИ Благоевград е препратен сигнал за замърсяване на площад „Македония“ в гр. Благоевград при измиване на гумено съоръжение за детски игри с питейна вода. електронна поща Община Благоевград Препратено по компетентност на Община Благоевград.
20 25.06.2021 Сигнал за нерегламентирано замърсяване с отпадъци по гл. път Е-79, над с. Градево, до Градевска река, изхвърляни от дружеството, което поддържа пътя.  зелен телефон  ОПУ - Благоевград Сигналът незабавно е изпратен по компетентност на Областно пътно управление - Благоевград.
 21 28.06.21 Сигнал от физическо лице за бедстваща птица в гр. Благоевград  зелен телефон  РИОСВ - Благоевград  В рамките на деня на получаване на сигнала са предприети действия по установяване състоянието на същата. При огледа е установено, че птицата е бебе кукумявка, което преди предаване за лечение почина.
 22 29.06.2021 г. Сигнал от физическо лице за бедстваща птица в гр. Сандански.  зелен телефон  РИОСВ - Благоевград  В рамките на деня на получаване на сигнала са дадени указания на подателя на сигнала за установяване състоянието на същата. Преценено е, че птицата е в добро състояние, след което са дадени указания птицата да бъде поставена на подходящо място в тъмната част на деня.