Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец март 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.03.2021 Сигнал за непоносима миризма за фекалии от тоалетна в сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул. "Гео Милев" №11. електронна поща Община Петрич Жалбата е изпратена за разглеждане по компетентност на кмета на Община Петрич, за което е уведомен жалбоподателя.
2 08.03.2021 г. Сигнал за нерегламентирано сметища в землището на с. Балдево, община Гърмен. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

Извършена проверка на място на 18.03.2021 г., на която е установено нерегламентирано замърсяване в землище на с. Балдево, общ. Гърмен. На кмета на Община Гърмен е дадено предписание за почистване на замърсения терен до 10.05.2021 г., като в РИОСВ следва да се представят съответните документи. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката, както и че ще бъде извършена последваща проверка по изпълнение на даденото предписание.
3 10.03.2021 Сигнал за опит за отрязване на вековна черница в с. Стоб, общ. Кочериново електронна поща Община Кочериново Жалбоподателят е уведомен, че за дървото, обект на сигнала, не е издавана заповед за обявяване на същото като защитено, съгласно изискванията на екологичното законодателство, в тази връзка компетентен орган за извършване на проверка се явява кметът на Община Кочериново, който също е адресат на подадения сигнал.
4 10.03.2021 Сигнал за нерегламентирано сметище с битови и строителни отпадъци в землището на с. Струмяни, община Струмяни. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Струмяни

Извършена проверка на място на 17.03.2021 г., на която е установено нерегламентирано замърсяване в ПИ №№32665.36 и ПИ №32665.37.1 в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни. На кмета на Община Струмяни е дадено предписание за почистване на замърсения терен до 05.04.2021 г., като в РИОСВ следва да се представят съответните документи за изпълнението му. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката, както и че ще бъде извършена последваща проверка по изпълнение на предписанието.
5 10.03.2021 Сигнал за горене на гуми в района на гробищата в гр. Кресна, осигурявани от близък до мястото пункт за смяна на гуми. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Кресна

На 17.03.2021 г. е извършена съвместна проверка с представители на Община Кресна в района на гробищния парк. По време на проверката не е установено изгаряне на гуми, но са установени следи от извършвано такова. До кмета на Община Кресна е изпратено писмо за предприемане на действия към генераторите на отпадъци от гуми, като е изискано и представяне на списък на същите с цел извършване на последващ контрол.
6 15.03.2021 Сигнал за увредени местообитания в напоителен канал в Защитена зона "Рупите-Струмешница" електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място на 16.03.2021 г. Изпратено писмо за предоставяне на информация за канала от „Напоителни системи“ - ЕАД, клон Струма-Места. Като отговор дружеството информира, че хидротехническото съоръжение е отводнителен канал, по който от 6 години не тече вода, поради спад в нивото на р. Струма и пресъхнали подпочвени води. Жалбоподателят е уведомен, че в канала протичат само количества отточна минерална вода от оформените в обхвата на комплекс „Ванга“ малки водоеми и от гьоловете с минерална вода в местността. В участък от канала с дължина около 90 м не е налична отточна минерална вода и е установено наличието на опожарена тръстика, като към момента на проверката е констатирано, че във влажните участъци тръстиката се възстановява.
7 24.03.2021 Сигнал за отглеждане на крави и овце при недобри условия в землището на с. Габрене, което може да доведе до зарази. зелен телефон ОДБХ - Благоевгврад Изпратено по компетентност на ОДБХ - Благоевгврад.
8 30.03.2021 г. Сигнал за наклонено щъркелово гнездо в с. Марикостиново, общ. Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград Проведен разговор с подателя на сигнала, който е информиран, че ще бъдат предприети действия след приключване на гнездовия период.
9 31.03.2021 г. Сигнал за замърсяване с отпадъци в с. Беласица, общ. Петрич, вляво от пътя, непосредствено до стопанка постройка. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

На 02.04.2021 г. е извършена проверка в землището на с. Беласица, общ. Петрич, на която са установени нерегламентирани замърсявания с битови и строителни предписания. Дадено е предписание на кмета на Община Петрич за почистване на замърсяванията и насочване на отпадъците за обезвреждане в срок до: 03.05.2021 г.