Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец август 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 23.07.2018 Сигнал за изгаряне на отпадъци от фирма с дейност производство на обувки в гр. Хаджидимово електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Хаджидимово

До подателя на сигнала, с копие до кмета на Община Хаджидимово, е изпратен отговор за отговорностите на Об.А - гр. Хаджидимово съгласно  Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г. Подателят е информиран, че ако след получаването на сигнала в  Община Хаджидимово не бъдат предприети действия по компетентност, както и при посочване на конкретни обекти, които допускат замърсяване на околната среда, от страна на РИОСВ - Благоевград ще бъде извършена проверка на място.
2 31.07.2018 В село Левуново, община Сандански, в бивш стопански двор има пералня на фирма "Юнайтед блу", от където се изпускат отпадъчни води и замърсяват съседните къщи зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка за установяване на замърсяване на дворовете на къщи в бивш стопански двор на с. Левуново, община Сандански от съседен обект “Пералня“ с ползвател фирма „Юнайтед блу“. По време на проверката, при оглед на района, в съседство на пералнята, не е установено замърсяване с отпадъчни води. Обектът зауства отпадъчните си води в канализацията на с. Левуново.
 3  02.08.2018 Фирма "Тони меско", разположена до река Бяла на пазара, замърсява водите на реката. Има хладилни инсталации и не представя информация за отпадъците зелен телефон  РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на обект „Магазин за транжиране и продажба на месо“, експлоатиран от „Тони меско“ ЕООД гр. Разлог. Не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води и замърсяване на Бела река. Видно от представени фактури за инкасирани водни количества, такса канал и пречистване, обектът е абонат на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Страничните животински продукти (СЖП), които се генерират в резултат от дейността се съхраняват на обекта, като същите се предават на фирма за оползотворяване, въз основа на сключен договор. Представени са документи, удостоверяващи извършване на услугата. Сметосъбирането и сметоизвозването на смесените битови отпадъци от обекта се извършва от Община Разлог. Представени са квитанции за платени такси битови отпадъци за 2017 и 2018 г. В района е разположена и точка за разделно събиране на отпадъци от опаковки, въведена от Общината. Не са констатирани незаконни замърсявания от дейността на обекта. На обекта се експлоатират 2 бр. хладилни камери и 2 бр. витрини за съхранение на месо, за които са налични данни за вида на флуорсъдържащия парников газ (R 404 A), но не е налична информация за неговото количество. След поставено предписание на дружеството, в РИОСВ- Благоевград е представена информация за вида и количеството на ФПГ, както и копие на един брой досие на система, на една от камерите подлежаща на контрол съгл. Регламент (ЕС) №517/2014.
4 13.08.2018 Сигнал в гр. Хаджидимово, под манастира се отглеждат диви животни, включително сърна зелен телефон РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място. Предмет на сигнала се явява регистриран животновъден обект : зоокът предназначен за отглеждане на домашни и диви животни, птици. Собственик на обекта е община Хаджидимово. За обекта е издадено Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 1713/26.04.2018 г. на БАБХ. В обекта се отглеждат елени, диви кози, муфлони, понита, декоративни кенгура, зайци, пауни и гъски. В същия не се отглеждат защитени видове животни по смисъла на ЗБР. Отглежданите в зоокъта животни са във видимо добро състояние, осигурени са подходящи грижи и условия. Има една ранена сърна, като същата е отделена от останалите животни в оградена територия. За нея се полагат грижи и е в добро състояние. Дадено е предписание животните да бъдат регистрирани в РИОСВ на основание по реда и условията на чл. 22 от ЗЗЖ.

5 13.08.2018 Сигнал за изгаряне на излезли от употреба гуми в гр. Петрич електронна поща Община Петрич С писмо, изх. № ЗТ-13(1)/15.08.2018 г. сигналът е изпратен до кмета на Община Петрич за предприемане на мерки по компетентност и осъществяване на ефективен контрол по посочения проблем. До лицата, притежаващи разрешения за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали с площадки на територията на гр. Петрич и гр. Сандански за недопускане на прим на метални отпадъци от нерегламентирано изгаряне на гуми, да се извършва задължителен визуален контрол на отпадъци от черни и цветни метали (очцм), както и да се попълват достоверно сертификати и декларация за произход на ОЧЦМ по образец. За извършеното, подателят на сигнала е уведомен писмено.
6 18.08.2018 Сигнал относно затворено в клетка малко еленче пред "Sunrise apart hotel" - Банско електронна поща РИОСВ - Благоевград Обект на сигнала се явява екземпляр от вида Елен лопатар, който не е защитен животински вид по смисъла на чл. 37 и чл. 47 от ЗБР и в тази връзка не са приложими разпоредбите за административна намеса на РИОСВ. Редът и условията за отглеждане на диви животни са определени с разпоредбите на Закона за защита на животните. Съгласно същите собственикът на диви животни следва да регистрира отглеждания от него екземпляр в РИОСВ. Съобразено с наличната в РИОСВ – Благоевград информация за отглеждания екземпляр от вида Елен лопатар, от инспекцията е издадена Регистрационна карта № BG ВЛ ЗЗЖ 6/17.02.2016 г.
7 20.08.2018 Сигнал от кмета на с. Кулата, община Петрич за неизлетял щъркел от щъркелово гнездо на ул. "А. Попов" №80 в с. Кулата. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Екип на РИОСВ - Благоевград отива на място и взема щъркела. С Разпореждане №8 екземплярът е изпратен за настаняване и лечение в Центъра за размножаване и рехабилитация на на редки видове - гр. Стара Загора.
8 31.08.2018 г. Сигнал за нерегламентирано сметище от строителни и битови отпадъци, гуми и земни маси между селата Кавракирово и Първомай, община Петрич зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място, при която е направен оглед по левия бряг на р. Струмешница между селата Кавракирово и Първомай. Установени са два замърсени терена със строителни, битови и растителни отпадъци. На кмета на община Петрич е дадено предписание до 17.09.2018 г. да почисти констатираните замърсявания и да представи в РИОСВ - Благоевград документи, удостоверяващи предаването им на РДНО - Петрич.