Съдържание

Посетители

В момента има 401  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Феникс Неврокоп“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Феникс Неврокоп“ ООД - гр. Гоце Делчев
 

На основание Заповед №364/30.09.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.10.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на цех за производство на пелети, експлоатиран от „Феникс Неврокоп“ ООД, находящ се в ПИ ІІІ, кв. 88, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към основната дейност на дружеството.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е събиране и третиране на отпадъци:
- зона за приемане на отпадъци;
- зона за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
- зона за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
- зона за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
- места за съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
- хале за балиране на хартиени и пластмасови опаковки.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е събиране, съхранение, разкомплектоване, балиране на отпадъци, като режимът на работа е едносменен. При проверката е съставен Констативен протокол №52-25/13.10.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците“
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-268-1/17.08.2021 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). С него се разрешават дейности, обозначени съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки.
Осигурено е 24-часово видеонаблюдение, като се представя запис от произволно избрани ден и час. Площадката е снабдена с калибрирани електронни везни за измерване на постъпващите количества отпадъци.
ИУМПС се съхраняват върху непропусклива повърхност, на определени на площадката места. Разкомплектоването се извършва ръчно. При приемане на ИУМПС се издават удостоверения съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС (ДВ, бр. 7/2013 г., изм. и доп.), които се вписват и в поддържаната компютърна информационна система.
ИУЕЕО се съхранява под навес върху бетонирана повърхност.
За НУБА е обособена метална вана.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците, като са обозначени с надписи на съответния код и наименовмание на отпадъка. За съхраняването на ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА е наличен сорбент за попиване на евентуални разливи.
Представят се договори за приемане и предаване на отпадъци, както и оформяни фактури, декларации за произход на ОЧЦМ, ПИС.
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-215-01/20.09.2022 г.
Отчетността на отпадъците се води в Национална информационна система за отпадъци“ (НИСО), като са въвеждани данни в отчетните книги по съответните приложения. Видно от записите в системата, дружеството не приема за третиране отпадъци, предмет на трансграничен превоз на отпадъци, по Регламент 1013/2006, като се оформят изискуемите документи (Анекс VІІ). В срок са представени и годишните отчети за календарната 2021 г. чрез НИСО.
Представят се договори за приемане и предаване на отпадъци, фактури, кантарни бележки.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи, издадени по реда на ЗУО, представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обектът подлежи на ежегоден текущ контрол във връзка с притежаваното от дружеството разрешение за дейности с отпадъци.