Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ –Антоний Хаджимаргаритов“ ООД - с. Ръждак, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ –Антоний Хаджимаргаритов“ ООД - с. Ръждак, общ. Петрич
 

На основание Заповед №395/21.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.11.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект Цех за производство на меса и месни продукти“ с. Ръждак, експлоатирано от ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ –Антоний Хаджимаргаритов“ ООД.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп. и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.)=

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършен оглед на местата за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) и агрегатите на експлоатираното стационарно хладилно оборудване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е месодобив и месопреработка на свинско месо и месо от ЕПЖ и ДПЖ. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №41-20/29.11.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира стационарно хладилно оборудване (общо 8 бр. хладилни системи), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озонразрушаващи вещества, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО)№842/2006 г. и Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой.
Всяка от системите, съобразно количеството на охлаждащия агент, подлежи на проверки за течове – най-малко на всеки 12 месеца.
При проверката са представени водените „Досиета на системите“ – общо 8 бр., от записите в които е видно, че се спазва честотата за извършване на проверките за течове. В периода 2019 г. – 2022 г. до момента няма установени течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
При извършения оглед на хладилните агрегати се установи, че същите са етикетирани, съгласно нормативните изисквания.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за 2021 г., съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“.
Употребяваните ОХВС за дезинфекция и почистване на оборудването и помещенията са с определена категория на опасност – корозивни. Не се извършва внос/износ на ОХВС. Дезинфектантите и почистващите вещества/смеси се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ на употребяваните ОХВС са актуални и отговарят на Регламент (ЕС) 2015/830.
Създаденото досие по чл.36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) съдържа необходимата информация за използваните ОХВС и доставчици, както и информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Съхранението на ОХВС се осъществява в складово помещение, отговарящо на изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.). ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени и не се наблюдават разливи. В участък „Месопреработка“ е осигурен метален шкаф с ограничен достъп за съхранение на дезинфектант, в който към момента на проверката няма налични количества.
Предоставени са документи по чл. 4, т. 7–11 от Наредбата и протокол от проведено, на 02.09.2022 г., обучение във връзка с класификацията, етикетирането, безопасното съхранение, съвместимост на ОХВС и при работа с тях, както и действия при аварийни ситуации с ОХВС. Представена е и актуална оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, изготвена на 05.10.2022 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници=

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.