Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Маркус къмпани“ ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Маркус къмпани“ ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №380/14.10.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.10.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на Цех за производство на саи, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади“ №1, експлоатиран от „Маркус къмпани“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.). и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност на една площадка. Извършена е проверка на следните производствени помещения и инсталации:
- цех „Кроялен“;
- цех „Шивален“;
- склад за съхранение на материали;
- стационарно климатично оборудване;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на саи за обувки. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №55-06/27.10.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените помещения се ползва генератор с топлинна мощност 35 кW, предназначен да изгаря дизелово гориво. Същият не подлежи контрол съгл. Закона за чистотата на атмосферния въздух.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се извършва спомагателно залепване на саи. Дейността по производство на обувки или части от тях, попада за контрол съгласно Приложение № 1 към чл. 2 (т. 5.) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). В цехове „Кроялен“ и „Шивален“ е изградена смукателно – нагнетателна вентилационна система. Дружеството е извършило регистрация на инсталацията съгл. чл. 30л от ЗЧАВ и същата е вписана в публичния регистър на инсталациите, извършващи дейности с летливи органични съединения.
В РИОСВ - Благоевград е представена в законоустановения срок декларация за изразходваните през 2021 г. количества органични разтворители.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006
За охлаждане и климатизиране на производствените помещения е инсталирано и се експлоатира стационарно климатично оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (3 бр. колонни климатика).
Изброеното оборудване подлежи на контрол чрез проверки за течове, с честота не по-малко от един път на всеки дванадесет месеца, съгласно чл. 4, § 3 от Регламент (EС) №517/2014. До момента на проверката не са въведени и не представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. Проверките за течове е необходимо да се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02. на всяка текуща година да представя информация (годишен отчет) за предходната календарна година по образец на Приложение № 9, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл.3, параграф 13 от Регламент REACH, дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява лепила, които се класифицират като опасни, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), в категория на опасност „запалими“. Няма промяна в номенклатурата на употребяваните химикали от констатираната при последната проверка през 2019 г. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Създадено е досие съгласно чл. 36 от REACH, което съдържа информация за използваните ОХВС и информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Регламент (EC) №2015/830. Към момента на проверката се представя Приложение №2, изготвено съгласно Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособено складово помещение, което отговаря на изискванията на чл.6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Представят се актуални документи във връзка с изискванията на чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, във формат съгласно Заповед № РД-288/02.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Във връзка с изискванията на чл. 10 от Наредбата, оценката следва да бъде актуализирана съгласно формата заложен със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.3. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- т. 2 - Дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. В тази връзка се представя регистрационен документ №01-РД-257-1/15.03.2021 г., издаден от директора на РИОСВ – Благоевград за събиране и транспортиране на отпадъци.
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.). Дружеството извършва дейности свързани с употреба и съхранение на химикали.
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от Закона, изготвят собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.). Към момента на проверката такава оценка не се представя.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия по ЗЧАВ, ЗЗВВХВС и ЗОПОЕЩ са поставени три предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.