Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект: „Производствена база с подобекти: Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма“ и терени извън площадката, гр. Кочериново, експлоатиран от “Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград
 

На основание Заповед №383/14.10.2022 г. на директора на РИОСВ–Благоевград, на 18.10.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Производствена база с подобекти: Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма“ и терени извън площадката, находящи се в гр. Кочериново, експлоатирани от “Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград. Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за почвите (ЗП-ДВ, бр.89/2007 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- площадкова канализация за отпадъчни води с локални пречиствателни съоръжения (3 бр. мазниноуловители);
- нарушени и замърсени терени извън площадката.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с отглеждане на животни, клане на животни, производство на месни и млечни продукти. Производствената площадка е оборудвана с 3 броя локални пречиствателни съоръжения за отпадъчните води. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №59-11/18.10.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

Дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води №43740011/27.07.2015 г. с краен срок на действие 27.07.2022 г. В БД „ЗБР“ е открита процедура за продължаване срока на действие на Разрешителното, която все още не е завършила с краен административен акт. На производствената база се формира смесен поток отпадъчни води: производствени от дейността на трите подобекта; битови и дъждовни отпадъчни води, които след пречистване в три броя локални пречиствателни съоръжения, отпадъчните води се заустват в дере, десен приток на р. Рилска, поречие Струма.
Дружеството изпълнява условията и изискванията на издаденото Разрешително:
- в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за предходната 2021 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ;
- провежда собствен мониторинг за качеството на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота на пробовземане (на тримесечие) като протоколите с резултати се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол в цитираното разрешително.
Във връзка с контролно пробовземане на отпадъчни води и установено неспазване на ИЕО по показателите, заложени в Разрешителното, с Наказателно постановление №С-7-11/17.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на дружеството е наложена текуща месечна санкция, която е действаща и към момента на проверката.
Обектът фигурира в списъка за задължителен контрол на РИОСВ – Благоевград, на основание Заповед №РД-970/07.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, като по време на проверката е проведен и емисионен контрол на заустваните отпадъчни води. Резултатите от изпитване на взетата проба отпадъчни води от Регионална лаборатория – Благоевград все още не са готови.

3.2. Компонент “Земи и почви”

Производствената площадка в гр. Кочериново с нейните подобекти е разположена в частен урегулиран поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39116.160.518, с обща площ 10,943 дка.
В ПИ с идентификатор 39116.90.351, земеделска територия, частна собственост с площ 10.746 дка (сега разделен на два отделни ПИ с идентификатори 39116.90.352 и 39116.90.353) е организиран паркинг за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили и инвентар за нуждите на „Евро мийт енд милк“ ЕООД, гр. Благоевград. Затова, че земята се ползва не по предназначение и за допуснато замърсяване и унищожаване на хумусния пласт е сезирана Областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил. От страна на цитираната администрация са предприети съответните мерки по компетентност, като са съставени 2 броя Акт за установяване на административно нарушение. За ПИ с идентификатор 39116.90.351 към момента в РИОСВ – Благоевград е открита процедура за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни стоки, склад за търговия на едро, заведение за обществено хранене с общежитие, служебен паркинг, гараж за служебни автомобили и хале за селскостопански машини“, която не е завършила с краен административен акт. Други терени повлияни от дейността на обекта не са установени.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство. В случай на констатиране на неспазване на ИЕО при получаване на Протоколите от изпитване от РЛ – Благоевград, ще бъдат предприети съответните действия по актуализация на текущата месечна санкция.