Съдържание

Посетители

В момента има 1320  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Монца“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Монца“ ООД - гр. Благоевград
обект: Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз
 

На основание Заповед №291/08.08.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.08.2022 г. е извършена проверка на място и по документи на обект Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз „Монца“, землище с. Долно Церово, местност „Бресто“, гл. път Е-79, 5 –км посока Кулата, собственост на „Монца“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за водите (ЗВ, ДВ бр. 67/1999 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
- автомобилен сервиз;
- климатични инсталации;
- автомивка;
- пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Работният режим на обекта е едносменен, 8 часа/ден, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №54-20/30.08.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта е инсталиран и се използва за отопление котел на пелети с топлинна мощност 90 кW. Предвид мощността му (под 500 кW), същият не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (накр. Наредба №1/2005 г., ДВ, бр. 64/2005 г.).
В автосервиза се извършват дейности по боядисване на автомобили и части от автомобили, както и зареждане на автоклиматици с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ). Експлоатираните на обекта предкамера за нанасяне на бази (грундфилъри) и камера за нанасяне на финишни покрития са снабдени с необходимите ПС за улавяне на емисиите от летливи органични съединения (ЛОС). Същите се изпускат в атмосферния въздух, посредством отделни изпускащи устройства над покривната конструкция на халето. Към момента изпускащите устройства не са съоръжени с точки за вземане на проби.
Емисиите от ЛОС, подлежат на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания по показател „органични вещества“, определени като общ въглерод, съгласно чл. 15 от Наредба №1/2005 г.
При извършения е оглед на всички налични продукти, използвани в автосервиза за нанасяне на покрития, попадащи в категория Б„Авторепаратурни продукти“ на Приложение №1 към чл. 1 от Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединенияпри употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепературни продукти ( ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.) се установи, че същите са етикетирани съгласно изискванията и отговарят на максимално допустимо съдържание на ЛОС, съобразно подкатегорията на продукта.
За зареждане на автоклиматици с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) R134а и R1234yf са налични 2 броя станции, като лицето работещо с тях притежава валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ, за възстановяване на ФПГ от климатично оборудване на някои МПС.
За климатизация на обекта се експлоатира стационарно климатично оборудване (3 броя инсталации), съдържащо ФПГ R410А, подлежащо на контрол чрез на проверки за течове с честота на всеки 12 месеца, съобразно заряда в тона СО2 еквивалент, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове.
От водените досиета на системите (3 бр.), представени допълнително в РИОСВ – Благоевград, е видно че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове.
В качеството си на „оператор“ на стационарно климатично оборудване и „ползвател“ на ФПГ, дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в законоустановения срок, годишни отчети за предходната календарна 2021 г., съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 и Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

3.2. Компонент “Води”

За заустване на отпадъчни води (дъждовни и промишлени) в повърхностен воден обект – р. Струма от обект „Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз“, местност „Бресто“, землище на с. Долно Церово, общ. Благоевград дружеството е титуляр на Разрешително за заустване №43120041/02.10.2009 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-91/07.06.2013 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-163/04.12.2019 г. от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване (РЗ):
- в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за предходната 2021 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ;
- изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота в Разрешителното – на 6 месеца;
- изпълнението на собствения мониторинг се възлага на акредитирани лаборатории;
- протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград. Предствените резултати от извършения мониторинг за първото шестмесечие на 2022 г. показват минимално отклонение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател неразтворени вещества (НРВ) - при заложена ИЕО 50 mg/dm3, резултата от изпитването е 60 mg/dm3 НРВ.
- пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката не се формират промишлени и дъждовни отпадъчни води, респективно няма заустване в р. Струма. Битово-фекалните отпадъчни води постъпват във водоплътна изгребна яма и нямат връзка с водоприемника. Представена е фактура за последно почистване на изгребната яма през май 2022 г.
Монтираното измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води е премахнато, което е съгласувано с БДЗБР.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са дадени предписания по ЗЧАВ с поставени срокове, както е определен отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.